WELCOME DOBRO DOSLI
   
  mU$A
  Predznaci sudnjeg dana
 

      BITNOST VJEROVANJA U AHIRET I NJEGOV UTICAJ NA LJUDSKO PONAŠANJE

Vjerovanje u drugi svijet je jedan od glavnih stubova imana, kao i temeljnih islamskih ubjedenja. Prihvatanje činjenice proživljenja na ahiretu je prirodan slijed priznavanja Jednoće Uzvišenog Allaha.

Vjerovanje u drugi svijet i njegove predznake spada u vjerovanje ono­ga što je nevidljivo, onoga do čega Ijudski razum nije kadar dosegnuti. Ne postoji način da se to sazna, osim putem Jasne potvrde koja je došla Objavom od strane Allaha, dželle šanuhu, Njegovim poslanicima.

Kolika je važnost ovog dana vidi se na dosta mjesta u Kur'anu, gdje Allah, dželle šanuhu, stavlja u istu ravan vjerovanje u Njega Jedinog sa vjerovanjem u ahiret. Takve su riječi Uzvišenog:


"Nije čestitost u tome da okrećete lica svoja prema istoku i zapadu: čestiti su oni koji vjeruju u Allaha, i u onaj svijet,
"5

"To je savjet onome koji u Allaha i u onaj svijet vjenije,
"6

... Ima još mnogo takvih ajeta. Vrlo rijetko se može desiti da pređemo neku stranicu u Kur'anu a da ne nađemo u njoj govor o drugom svijetu, i onome što on nosi od nagrada i kazni.

Život sa islamskog gledišta nije ovaj prolazni, poznati dunjalučki život, niti je to, isto tako prolazan, ljudski život. Život, sa stanovišta islama, predstavlja dugo pružanje u vremenu do beskonačnosti, počevši od mjesta na drugom svijetu i dženneta čije je prostranstvo nebesa i zemlje; ili vatre koja se širi za generacije koje su živjele na zemljinoj površini mnogo godina:

Allah, dželle šanuhu, kaže:

"Nadmećite se da u Gospodara svoga zaslužite oprost i džennet, prostran koliko su nebo i zemlja prostrani, ipripremljen za one koji u Allaha iposlanike Njegove vjeruju,"
7

"Na Dan kad upitamo džehennem: jesi li se napunio?' - on će odgovoriti: 'Ima lijoš? "
8

Vjerovanje u Allaha,  vjerovanje u ahiret i sve kazne i nagrade koje on nosi, istinski je usmjerivač ljudskog ponašanja ka pravom i dobrom putu. Nijedan ljudski zakon nije u stanju da ljudsko ponašanje drži u ravnoteži, kako to čini samo vjerovanje u drugi svijet. Upravo zbog toga očita je posebnost onoga koji vjeruje u Allaha, dželle šanuhu i ahiret, koji zna da je dunjaluk ahiretska njiva i da su dobra djela ahiretska opskrba, prema riječima Uzvišenog Allaha:

"I
onim, što vam je potrebno za put, snabdijte se. A najbolja opskrba je bogobojaznost." 9

Plemeniti ashab, 'Umayr ibn al-Hamam, kaže: Put ka Allahu opskrbu traži Ali samo bogobojaznost i dobra djela i strpljivosti u ime Allaha u džihadu. Svako spremanje za put je želja i trošak osim bogobojaznosti, dobročinstva i darežljivosti.

Očita je razlika između vjernika i onoga koji ne vjeruje u Allaha,  drugi svijet i ono što on nosi od nagrada i kazni. Onaj koji istinski vjeruje u ahiret, sve svoje poslove mjeri nebeskom, a ne zemaljskom vagom; radi za drugi svijet i nipošto za ovaj prolazni. Njegovo ponašanje u životu odlikuje se korektnošću, širokim vidicima, snagom vjerovanja, nepokolebljivošću i strpljivošću u nedaćama, samo sa jednom željom: nagrada od Allaha, dželle šanuhu Takav vjernik zna da je uvijek bolje i vrijednije ono što je za njega pripremio Allah, dželle šanuhu

Imami Muslim prenosi od Suhayba, r.a., da je rekao: "Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže: 'Čudna li je stvar sa vjernikom! Svaka stvar je za njega dobro, a to nije nikome drugom do vjerniku. Ako ga zadesi ono što ga raduje, on zahvali Allahu, dželle šanuhu i bude to najbolje za njega. A ako ga za­desi nešto loše, on se strpi i to bude najbolje za njega."10

Musliman se tako ne ponaša samo među ljudskim rodom, nego i među životinjama može zaraditi za drugi svijet; kao što se to navodi u poznatoj izjavi 'Umara ibn al-Hattaba, r.a.: "Da mi mazga potuče negdje u Iraku, očekivao bih da budem pitan od Allaha,  o njoj: 'Zašto joj nisi izravnao put, Omere?'.

Ovakvo razmišljanje dolazi iz vjerovanja u Allaha,  i drugi svijet i pokazuje težinu odgovornosti koju čovjek nosi, a koju su odbila nebesa, zemlja i brda. Svi su znali da će se za svako djelo, bilo ono malo ili veliko, polagati račun, biti pitano zbog njega i biti nagrađivano zbog njega; ako ono bude dobro, bit će ti dobro; a ako ono bude loše, i bit će ti loše:

"Onoga dana kad svaki čovjek pred sobom nade dobro djelo koje je uradio i rđavo djelo koje je učinio - poželjeće da se između njih i njega nalazi udaljenost velika"
11

"I Knjiga će bitipostavljena, i vidjećete griješnike prestravljene zbog onog što je u njoj. "Teško nama!" - govoriće - "kakvaje ovo knjiga, ni mali ni veliki grijeh nije propustila, sve je nabrojala!" –I naći će upisano ono što su radili. Gospodar tvoj neće nikome nepravdu učiniti"
12

Oni koji ne vjeruju u Allaha,  drugi svijet i polaganje računa, nastoje svim silama da ostvare svoje želje u ovom prolaznom, dunjalučkom životu. Umorni od tog napora, nemoćni da sve ostvare, htjeli bi da dobro Ijudima stiže samo njihovom zaslugom. Čini se nekad da im je dunjaluk najveća preokupacija i sve ono za što znaju. Oni stvari ocjenjuju samo prema svojim ličnim interesima. Niko ih drugi ne zanima i ne interesuje. Čak se ne okreću ni za sličnima, osim za toliko koliko im je to potrebno u ovom određenom i kratkom životu. Oni se kreću, ali sve njihove granice su zemaljske, koje traju koliko i njihov život. Naravno, njihova poimanja, razmišljanja, rezultiraju pogreškama, jer je za njih proživljenje nevjerovatno:

"Ali, čovjek hoće dokje živ da griješi, pa pita: "Kada će Smak svi-jeta biti?"
12

Ovo je razmišljanje neukog i ograničenog čovjeka. Neznabošci (predislamski Arapi) su prolivali krv, pljačkali imovinu i činili razbojništva na putevima, zbog toga što nisu vjerovali u proživljenje i nagrađivanje. Njihovo razmišljanje je Allah,  opisao riječima:

"I
rekli bi: "Netma života osim na ovom svijetu i mi nećemo biti oživljeni!" 14

...
ili kako neki od njih kažu: "To je samo maternica koja izbaci i zemlja kojaproguta".

A stoljeća prolaze, dolazi do iznenađenja, javljaju se i veća poricanja od ovoga o čemu smo ranije govorili. Svjedoci smo negiranja i onoga što je u potpunosti očito i opipljivo. To se dešava naročito u komunističkom marksizmu, koji poriče postojanje Uzvišenog Allaha i drugog svijeta. Ži­vot je za marksiste poput neke opipljive fizičke stvari iza koje nema ništa. Njihov idejni vođa, Marks, tvrdi da ne postoji Bog,  dok je sam život stvar! Oni su zbog ovoga kao životinje. Nisu u stanju da spoznaju pravo značenje života i onoga zbog čega su stvoreni, nego su potpuno zalutali i izgubljeni. Ako se jedinstvo koje zagovaraju i ostvari, onda je to samo zbog straha od ugnjetačkog režima.
Ova vrsta ljudi žrtvuje se i ulaže najveće napore za sam život, zbog toga što ne vjeruju u proživljenje poslije smrti, kao što Allah,  kaže za mnogobošce  (Jevreje i ostale):

"Inaći ćeš ih, sigurno, da više žude za životom od svih ostalih Ijudi, čak i od mnogobožaca; svaki bi volio da poživi hiljadu godina, mada ga to, i kad bi toliko živio, ne bi od patnje udaljilo! -A Allah dobro vidi ono što oni rade
"15

Mnogobožac ne želi proživljenje poslije smrti. On voli dug život. Jevreji znaju da ih na onom svijetu zbog nekih stvari čeka sramota i nevolja, bar na osnovu onoga što ih poučavaju njihove knjige. Ovi i slični ljudi su najgori. Vidjet ćeš kako je među njima prisutna pohlepa, užitak, ugnjetavanje naroda, njihovo potčinjavanje i prisvajanje njihovih bogastava. Vole krajnje uživanje i slasti ovog života na zemlji. Zbog toga se među njima pojavljuje prirodna impotencija i životinjsko ponašanje.

Kad bi znali kakve im trenutačni užici u životu na ovome svijetu donose poteškoće i neugodnosti, sami bi sebe ubijali. Ne bi bili u stanju da podnesu odgovornost u nekom drugom životu, pa tako im ne bi bilo ni najmanje teško da se riješe ovoga života.

Zbog svega ovoga, Islam posebnu pažnju posvećuje bitnosti vjerovanja u onaj svijet, potvrdi proživljenja, polaganja računa i nagrađivanja, i to sve potvrđuje Kur'anom. Islam direktno naređuje neznabošcima da povedu računa o tome, i čak naređuje njihovom poslaniku da im se zakune da je ahiret, drugi svijet, istina:

"Reci: "Hoćete, Gospodara mi moga, sigurno ćete biti oživljeni, pa o onom što ste radili, doista, biti obaviješteni!" - a tojeAllahu lako-,
"16

...
da im saopći u kakvom će stanju ljudi biti tog Dana, te ono što je Allah,  pripremio bogobojaznima od nagrada, a neposlušnima i nevjernicima od kazni. Isto tako je nevjernicima ukazao na istinske dokaze, odbacio svaku moguću sumnju iz njihovih srca. Tako su ljudi počeli razmišljati o ovom Danu, danu za čijeg će se dešavanja tijela kočiti. Ovo je sve uticalo na to da oni povedu računa o ponašanju u ovom ži­votu, slijedeći Istinsku vjeru s kojom im je došao njihov poslanik Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem Navest ćemo neke dokaze za to:

-    Prvo stvaranje


Rekao je Uzvišeni:

"0 ljudi, kako možete sumnjati u oživljenje, -pa, Mi vas stvaramo od zemlje, zatim od kapi sjemena, potom od ugruška, zatim od grude mesa vidljivih i nevidljivih udova, pa vam pokažemo moć Našu! A u materice smještamo što hoćemo, do roka određenog, zatim činimo da se kao dojenčad rađate i da poslije do muževnog doba uzrastete; jedni od vas umiru, a drugi duboku starost doživljavaju, pa za čas zaboravljaju ono što saznaju. I ti vidiš zemlju kako je zamrla, ali kad na nju kišu spustimo, ona ustrepće i uzbuja, i iz nje iznikne sva-kovrsno bilje prekrasno, zato što Allah postoji, i što je On kadar da mrtve oživi, i što On sve može. I što će čas oživljenja, u to nema sumnje, doći i što će Allah one u grobovima oživjeti
"16

Ko je bio kadar da stvori čovjeka u raznim oblicima, nije mu teško da to ponovo uradi. I ne samo to, po našem mišljenju, to je mnogo lakše od prvog puta, kao što kaže Uzvišeni:

"I Nama navodi primjer, a zaboravlja kako je stvoren, i gorori: "Ko će oživjeti kosti, kad budu truhle?" Reci: "Oživjeće ih Onaj koji il jeprviput stvorio; On dobro zna sve što je stvorio
"18

-   Sve ovo, fizičko i opipljivo, što nas okružuje, jasno nam ukazuje na mogućnost proživljenja:


Rekao je Uzvišeni:

"I ti vidiš zemlju kako je zamrla, ali kad na nju kišu spustimo. ona ustrepće i uzbuja, i iz nje iznikne svakovrsno bilje prekrasno. zato što Allah postoji, i što je On kadar da mrtve oživi, i što On sie može, i što će čas oživljenja, u to nema sumnje, doći i što će Allah one u grobovima oživjeti"
.19

Oživljavanje zemlje kišom i nicanje raznovrsnog bilja očit je dokaz za moć Uzvišenog Stvoritelja da oživi mrtve i da nastane Sudnji dan.

Jasna i Uzvišena moć Allaha, dželle šanuhu u najuzvišenijem stvaranju

Rekao je Allah, dž.š.:

"Zar Onaj kojije stvorio nebesa izemlju nije kadar da stvori njima slične?
Jeste, On sve stvara i On je Sveznajući; i zaista On može, kada nešto hoće, samo za to rekne: "Budi!" – I ono bude".20

Stvoritelj veličanstvenih nebesa i zemlje je kadar da ponovo povrati ovo sićušno ljudsko stvorenje; kao što kaže Uzvišeni:

"Stvaranje nebesa i zemlje je sigurno veće nego stvaranje roda ljudskog, ali većina ljudi ne zna".
21

-         Njegova Uzvišena i vidljiva mudrost za one koji vide i istražuju ono što je
stvoreno, one kojima je data blagodat vida, a nije im pomućeno razmišljanje fanatizmom i praznovjerjem. Mudri nije ostavio ljude bez upute, a niti ih je stvorio uzaludno; da im ne naredi, zabrani, ili ne nagradi prema njihovim zaslugama:

Allah, dž.š., kaže:

"Zar ste mislili da smo vas uzalud stvorili i da Nam se nećete povratiti?" I neka je Uzvišen Allah, Vladar Istiniti, nema drugog Boga osim Njega, Gospodara svemira veličanstvenog"!
22

I kaže Uzvišeni:

"Mi nismo stvorili nebesa i Zemlju i ono što je između njih da bismo se igrali. Mi smo ih stvorili sa ciljem, ali većina ovih nezna"?
23

Posve je jasno onom, koji pogleda oko sebe u raznovrsnost i neobičnost svega stvorenog, razmisli o skladu i mudrosti koji ga okružuju : sve je stvoreno s mjerom, sve je stvoreno radi određenog cilja i puta ostvarivanja tog zadanog cilja. Njegovo opstojanje i djelovanje teče pre­ma uputama i odredbama koje mu je Allah,  odredio.

Kada malo bolje pogledamo u ovaj prostrani svijet, vidjećemo zahvaljujući Njegovom Uzvišenom znanju i silnoj moći - dalekosežnu Njegovu Mudrost. Nije ostavio ljude u situaciji da jaki vrši nasilje nad slabim a da za to ne postoji zabrana i ograničenje. Isto tako, nije ostavio ni ove koji su skrenuli sa pravoga puta a da za njih nije spremio kaznu nakon ovog prolaznoga života koji im je njima odgovarao. Isto tako, nije ostavio one koji su bili marljivi i ponizno radini u poslovima sa kojima je zadovoljan njihov Gospodar, a da ih neće dotaći Allahov dar i blagodat na drugom svijetu; jer, oni znaju da svi užici koje su žrtvovali, nevolje koje su podnosili u životu na ovome svijetu, beznačajni su prema onom što će dobiti za to od nagrada i blagodati u džennetu. U njemu je ono što oko nije vidjelo, uho nije čulo, ni ćovjeku na um palo.
Kada bi ljudi samo malo razmislili o Allahovom zakonu u svemu onom što nas okružuje, izvandrednoj i Uzvišenoj Njegovoj Mudrosti. ogromnoj Njegovoj brizi za čovjeka kojem je pružio toliko poštovanja i blagodati, to bi ih podstaklo na vjeru u drugi svijet. Tada ne bi bilo jadai mržnje u licu, niti pobješnjelosti u ovom dunjalučkom životu, nego bi se ljudi međusobno potpomagali u dobročinstvu i bogobojaznosti.
_________________________________________________
5.al-Baqara. 177
6.at-Talaq. 2
7.al-Hadid. 21                
8.Qaf. 30
9.5 al-Baqara. 197
10.Sahih Muslim, sa komentarom od Nawawija. 18/125
11.al Imran, 30
12.al-Kahf, 49.
13.al-Qiyama, 5-6.
14.al-An'am, 29.
15.al-Baqara, 96.
16.at-Tagabun, 7.
17.al-Hagg. 5-7.
18.Ya-sin, 78-79.
19.al-Hagg, 5-7.
20.Ya-sin 81-82.
21.al- Mu'min, 57.
22.al-Mu'minun, 115-116.
23.ad-Duhan, 38-39.  Predz.Sudnjeg dana  IMENA SUDNJEG DANA

Izražavanje zabrinutosti za Sudnji dan, pored spominjanja njegovih predznaka, očito je i u tom što se on mnogo spominje u Kur'anu, i to različitim imenima.24 Svako od njih ima svoje posebno značenje. Među tim imenima su slijedeća :

1)  Čas oživljenja


Rekao je Uzvišeni Allah: "Doći će čas oživljenja, u to nema sumnje. " 25

2)  Dan oživljenja


Rekao je Uzvišeni Allah: "Vi ste ostali, prema Allahovoj odredbi, sve do Dana oživljenja, a ovoje Dan oživljenja, " 26

3)  Dan sudnji


Rekao je Uzvišeni Allah: "Vladara Dana sudnjeg."  27


4) Dan tuge


Rekao je Uzvišeni Allah: "I pomeni ih na Dan tuge."  28

5)  Onaj svijet


Rekao je Uzvišeni Allah: "Život na ovom svijetu nije ništa drugo do zabavna igra, a samo onaj svijet je-život, kad bi samo oni znali!"  29

6) Dan kada jedni druge budu dozivali


Rekao je Uzvišeni Allah: "Plašim se šta će biti s vama na Dan kada jedni druge budete dozivali. "  30

7) Kuća vječna

Rekao je Uzvišeni Allah: "A onaj svijetje, zaista, Kuća vječna. " 31

8)  Dan strašnog suda


Rekao je Uzvišeni Allah: "Da, ovoje Dan strašnog suda u koji vi niste vjerovali " 32

9) Dan kada će se svi sakupiti


Rekao je Uzvišeni Allah:"I upozorio na Dan kada će se sakupiti koji nema nikakve sumnje." 33

10) Dan u kome će se račun polagati


Rekao je Uzvišeni Allah: "To je ono što vam se obećava za Dan u kome će se račun po­lagati. "  34

11) Dan kojim se prijeti


Rekao je Uzvišeni Allah: "I u rog će se puhnuti - toje Dan kojim se prijeti." 35

12) Dan vječni


Rekao je Uzvišeni Allah:"Uđite u nj u miru, ovo je Dan vječni!"  36

13) Dan proživljenja


Rekao je Uzvišeni Allah:"Dan kada će oni čuti istinit glas - to će biti Dan proživljenja, " 37

14) Događaj


Rekao je Uzvišeni Allah: "Kada se Događaj dogodi. " 38

15) Čas neizbježni


Rekao je Uzvišeni Allah:"Čas neizbježni, šta je čas neizbježni, i otkud ti znaš šta je čas ne­izbježni?"  39

16) Nevolja najveca


Rekao je Uzvišeni Allah: "A kada dođe nevolja najveća." 40

17) Glas zaglušujući


Rekao je Uzvišeni Allah: "A kada dođe glas zaglušujući." 41

18)  Ono što se približava


Rekao je Uzvišeni Allah: "Smak svijeta se približava." 42

19) Smak svijeta


Rekao je Uzvišeni Allah: "Smak svijeta! Šta je Smak svijeta? I šta ti znaš o Smaku svijeta?"  43

_________________________________________________________________


24.Ibn Katir, za Sudnji dan, spominje više od osamdeset imena.

25.al-Mu'min, 59.
26.ar-Rum, 56.
27.al-Fatiha, 3.
28.Maryam, 39.
29.al-'Ankabut, 64.
30.al-Mu'min, 32.
31.al-Mu'min. 39.
32.as-Saffat, 21.
33.aš-Šu'ara, 7.
34.Sad, 53.
35.Qaf, 20.
36.Qaf, 34.
37.Qaf, 42.
38.al-Waqi'a, 1.
39.al-Haqqa, 1-3.
40.an-Nazi'at, 34.
4l.'Abasa, 33.
42.an-Naqm, 57.
43.al-Qari'a, 1-3.

 
  Today, there have been 488529 visitors (1533207 hits) on this page! copyright by mU$A saint louis mo usa  
 
copyright by mU$A This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free