WELCOME DOBRO DOSLI
   
  mU$A
  glasine
 


"One koji vole da se o vjernicama šire
bestidne glasine - čeka teška kazna,
i na ovom i na onom svijetu. Allah sve
zna, a vi ne znate." (el-Nur: 19.)

 

 

 


Hafiz Ibnu Kesir rhm., u tefsiru (3/367.), kaže: "Ovo je treće upozorenje onima koji čuju loš govor i priču, i u glavama im se zadrži dio njega, i progovore ga drugima – da ne pretjeruju u tome, i da ga ne šire, i ne razglašavaju međ' ostalim svjetom.
Allah dž.š., kaže: "One koji vole da se o vjernicama šire bestidne glasine" – birajući samo ružne stvari iz njihova života – "čeka teška kazna, i na ovom i na onom svijetu"odnosno hadd/propisana kazna na ovom svijetu, i bolna patnja na Sudnjemu Danu. "Allah sve zna, a vi ne znate"odnosno vratite sve stvari Njemu – bićete upućeni.

Imam Ahmed rhm., kaže: "Pričao nam je Muhammed b. Bukejr, pričao nam je Mejmun b. Musa el-Mer'ijj, pričao nam je Muhammed b. Abbad el-Mahzumijj, od Sevbana r.a., a on od Poslanika s.a.w.s., da je rekao: "Nemojte uznemiravati Allahove robove; nemojte ih brukati, i nemojte im mahane istraživati! Ko bude mahane istraživao svom bratu-muslimanu, Allah će njegove mahane istražiti, sve dok ga, u njegovoj kući, ne zastidi i obruka!" (Šejh Šu'ajb el-Arna'ut kaže da je ovaj hadis: Sahih ligajrihi, a ovaj lanac - hasen. Medžme'uz-Zeva'id, 8/164., br.13093.)
 Imam Kurtubi rhm., u komentaru ovog ajeta, u svome tefsiru (12/184.), navodi slijedeći hadis: Od Ebu Derda'a r.a., se prenosi da je Allahov Poslanik a.s., rekao: "Ko se bude svađao sa čovjekom u nečemu o čemu nema pojma – u Allahovom je gnjevu sve dok se ne okani toga; ko se založi za neizvršenje neke od Allahovih kazni – ustao je protivu Božijeg hakka, i prišao je njegovoj srdžbi, i na njega je Allahovo prokletstvo sve do Sudnjega Dana; ko proturi i razglasi neku riječ, po pitanju čovjeka-muslimana, koji je od nje čist, želeći ga njome uniziti na dunjaluku – Allah dž.š., ima pravo baciti ga zbog nje u vatru – pa, potvrđujući sve navedeno, prouči ajet iz Allahove dž.š., knjige: "One koji vole da se o vjernicama šire bestidne glasine - čeka teška kazna, i na ovom i na onom svijetu. Allah sve zna, a vi ne znate." (el-Nur: 19.) (Pogledaj: El-Džami' el-Sagir ve zijadetuhu, br. 5044.; Medžme'ul-Zeva'id, br.7040.; Fejdul-Kadir, br. 2966.)
U tefsiru "Fethul-Kadir", (4/22.), stoji slijedeće: "Ovaj ajet tjera na iskrenost, žestoko je upozorenje robovima koji su se pokajali, i opasna je prijetnja onima koji slijede šejtana, i vole da se o vjernicima/Allahovim robovima, sramne glasine pronose; oni su ti koji se ne daju zauzdati Allahovim stegama!"
U tefsiru "el-Derr el-Mensur", (6/161.), u komentaru navedenog ajeta, stoji slijedeća predaja: Od Ali b. Ebi Taliba r.a., se bilježi da je rekao: "Onaj koji čini loše djelo, kao i onaj koji na sva zvona govori o njemu – su isti u grijehu!" (Šejh Albani rhm., kaže da je lanac ove predaje hasen. Pogledaj: el-Edeb el-Mufred, br. 324., i Šu'abul-Iman, od imama Bejhekija rhm.)
U tefsiru od "el-Se'alibija", (3/112), stoji slijedeće: "Mudžahid i ostali smatraju da se ovim ajetom ukazuje na munafike, i kaznu koju zaslužuju – na dunjaluku hadd, a na ahiretu vatra, dok ima učenjaka koji smatraju da je ajet općenitog značenja, i da se odnosi na svakog onog koji potvara ljude (kazif), što je očitije!"
U Džessasovom "Ahkamul-Kur'an"-u, (5/163), stoji slijedeće: "One koji vole da se o vjernicama šire bestidne glasine - čeka teška kazna, i na ovom i na onom svijetu. Allah sve zna, a vi ne znate." (el-Nur: 19.) – Allah dž.š., je ovim ajetom obznanio to da je obaveza imati lijepo mišljenje o vjernicima/mu'minima, i da im se mora željeti hajr i dobro, prijeteći se onima koji žele otkrivati bestidnosti, iznositi potvore, i pogrdno pričati o vjernicima, okarakterisavajući takav postupak kao veliki grijeh, koji je zaslužan kazne. Sve ovo nam ukazuje na to da naša srca moraju biti u selametu kada su vjernici u pitanju, što je slučaj i sa ostalim djelovima tjela, i sa jezikom kada je u pitanju nanošenje zla njima!
Abdullah b. Omer r.a., prenosi da je Poslanik s.a.w.s., rekao: "Mu'min je ona osoba od čijeg jezika i ruku su sigurni ostali muslimani, a muhadžir je onaj koji je hidžru učinio od onoga što je Allah dž.š., zabranio!" (Sahihul-Buhari)
Od Ebu Šurejha r.a., se prenosi da je Poslanik s.a.w.s., rekao: "Nije vjernik osoba od čijeg zla nije siguran njegov komšija!" (Sahihul-Buhari)
Od Abdullaha b. Omera r.a., se prenosi da je Allahov Poslanik s.a.w.s., rekao: "Koga veseli to da bude udaljen od vatre, i da uđe u džennet – kada mu dođe smrtni čas neka posvjedoči da nema drugog boga osim Allaha, i da je Muhammed Allahov poslanik, i da želi ljudima ono što želi samom sebi!" (Muslim)
Od Enesa r.a., se bilježi da je Allahov Poslanik s.a.w.s., rekao: "Rob neće vjerovati sve dok svome bratu ne bude želio od hajra ono što želi samome sebi!" (Muttefekun 'alejh)
U "Muhtesar Šu'abul-Iman"-u, (1/93.), stoji: "44: Svetost i zabranjenost obraza ljudi, kao i obaveznost nediranja u njihovu im čast, na osnovu riječi Allaha: "One koji vole da se o vjernicama šire bestidne glasine - čeka teška kazna, i na ovom i na onom svijetu. Allah sve zna, a vi ne znate." (el-Nur: 19.)
Na drugom mjestu, (1/130.), stoji: "69: Od grana imana je i pokrivanje, i javno neprozivanje griješnika, na osnovu riječi Allaha dž.š.: "One koji vole da se o vjernicama šire bestidne glasine - čeka teška kazna, i na ovom i na onom svijetu. Allah sve zna, a vi ne znate." (el-Nur: 19.)
Hafiz Ibnul-Kajjim el-Dževzijje rhm., u djelu "Beda'i'ul-Feva'id", (2/484.), kaže slijedeće: "Ako šejtan ne bude u stanju čovjeka prevesti na ovaj stupanj, jer je jedan od onih koji se drže sunneta, i u neprijateljstvu je sa novotarima i zalutalima – šejtan će ga prebaciti na treći stupanj tj. uvešće ga u velike grijehe, sa svim svojim grupama i podvrstama; šejtan će se maksimalno zalagati da ga uvede u neke od njih, a pogotovo ako je učena osoba, koja se slijedi, u pitanju.
Šejtan će se truditi na tome kako bi ljude od njega odbio, razglašujući njegove grijehe međ' svijetom, nalazeći među njima one koji će biti njegovi zamjenici u razglašavanju i širenju bestidnosti – koji će to raditi iz vjerskih pobuda i nakana, navodno, približavajući se time Allahu dž.š.. Ta osoba je zamjenik Iblisov, a da toga i nije svjesna: "One koji vole da se o vjernicama šire bestidne glasine - čeka teška kazna, i na ovom i na onom svijetu. Allah sve zna, a vi ne znate." (el-Nur: 19.) – i to samo ako budu htjeli i željeli raznošenje bestidnih glasina, pa šta tek da kažemo za one koji sebi u obavezu stave raznošenje i razglašivanje bestidnosti – nedavajući nasihat i savjet time, već iz pokornosti Iblisu, mjenjajući ga u njegovom poslu!
Sve to, samo radi odbijanja ljudi od njega, kako se ne bi okoristili njime; grijesi njegovi, makar i do neba dosezali, su lakši kod Allaha dž.š., od grijega ovih ljudi. Grijesi prvog su zulum i nasilje prema sebi, za koje ako oprosta zatraži i ako se pokaje – Allah će mu tevbu prihvatiti, i zlo dobrom nadomjestiti, a što se tiče grijeha ovih drugih – u pitanju je nasilje prema vjernicima, praćenje njihovih mahana, i ciljano brukanje istih, a Allah dž.š., je taj koji je u zasjedi, i njemu nisu skrivene tajne prsiju, i otrovi duša!"
Hafiz Ibnul-Kajjim el-Dževzijje rhm., u djelu "Medaridžul-Salikin", (1/113.), kaže: "Veliki grijesi poput: licemjerstva/el-rija', umišljenosti/el-'udžb, oholosti/el-kibur, divljenja/el-fahr, uzdizanja/el-hujela', gubljenja nade u Allahovu milost/el-kunut min rahmetillah, pesimizam po pitanju Allahova oprosta/el-je'es min revhillah, sigurnost od Allahove kazne/el-emn min mekrillah, sreća i veselje kada je u pitanju vrijeđanje muslimana/ezal-muslimin, radost kada ih pogodi nesreća/el-šematah bimusibetihim, želja za širenjem bestidnih glasina o njima, zavidjeti im na blagodatima koje im je Allah dž.š., dao, želeći da to nestane od njih – kao i sve ono što iz navedenog proizilazi – je na većem stepenu tahrima i zabrane nego li zinaluk, pijenje alkohola i ostali spoljni veliki grijesi!
Nema spasa kako srcu, tako i tijelu, sve dok se čovjek ne oslobodi svih navedenih grijeha, i dok se ne pokaje za njih, u suprotnom – takvo srce je štetno i pokvareno, a kada se pokvari srce, pokvariće se i tijelo!"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments on this page:
Comment posted by Stepzep, 03/11/2020 at 12:01am (UTC):
Viagra Per Impotenza Psicogena <a href=http://apcialisle.com/#>Buy Cialis</a> Where To Purchase Diflucan <a href=http://apcialisle.com/#>Buy Cialis</a> Buy Diflucan UkAdd comment to this page:
Your Name:
Your message:

 
  Today, there have been 107073 visitors (288483 hits) on this page! copyright by mU$A saint louis mo usa  
 
=> Do you also want a homepage for free? Then click here! <=
copyright by mU$A