WELCOME DOBRO DOSLI
   
  mU$A
  novotarija - bidat
 


Pojam novotarije

Novotarije u jeziku oznacava inoviranje vjere poslije upotpunjenja, ili ono sto je izumljeno poslije Vjerovijesnika, sallallahu alejhi we sellem, u vidu razlicitih strasti i djela.

Kaze se: 'Izumio sam nesto', bilo ono govoro ili djelo, kada se doticna stvar otpocne bez postojanja prethodnoga primjera.

U osnovi novotarstvo oznacava cinjenje neceg novog bez prethodnog primjera.

Ima vise definicija novotarije u serijatskoj terminologiji ucenjaka koje jedne druge upotpunjuju. Od njih su:

1. Sejhul islam Ibn Tejmijje, rahmetullahi alejhi, kaze: "Novotarija u vjeri je ono sto nije propisano Allah i Njegov Poslanik, sallallahu alejhi we sellem, ili ono sto nije naredjeno kao obaveza ili pohvalno djelo."

I kaze, sejluh islam Ibn Tejmijje: "Dvije su vrste novotarija. Prva vrsta se odnosi na izreke i uvjerenja, a druga na djela i ibadete. Druga vrsta podrazumijeva prvu, kao sto prva poziva u drugu."

Ahmed i drugi su svoj pravac sazdali na cinjenici: Djela su ibadeti i obicaji. Temeljno pravilo za ibadete je da se u njima ne moze nista propisati, osim sto je Allah propisao, a temeljno pravilo za obicaje da se od njih ne moze nista zabraniti, osim sto je Allah zabranio ...

Takodjer, rekao je: "Novotarije je ono sto je suprotno Knjizi i sunnetu ili koncenzusu ucenjaka ummeta, vezanom za uvjerenje i ibadete, kao sto su izreke haridzija, rafidija - sija, kaderija i dzehmija, kao i onih koji ibadet cine putem plesa i pjesme u dzamijama. Ili, onih koji to cine brijanjem brada, jedenjem trave i drugima novotarijama koje predstavljaju obredoslovlja grupacija koje se suprostavljaju Knjizi i sunnetu. Allah najbolje zna."

Kaze Imam Buhar o rafidijama - sijama: "Svejedno mi je da li klanjao za dzehmijom i rafidijom - sijom, ili klanjao za Zidovom ili krscaninom. Njima se ne naziva selam, niti ih je dozvoljeno posjecivati. Nije dozvoljeno zeniti njihove zene. Njihovo svjedocenje se ne prihvata, niti je dozvoljeno jesti njihovo meso (koje oni zakolju)."

Imam Safija kaze: "Od sljedbenika zablude nisam vidio ljude koji vise svjedoce lazju od rafidija - sija."

Prenosi se od Sabija da je rekao: "O Malik, izucio sam sve zablude i nisam vidio ljudi da su glupi poput daske, da su zivotinje bili magarci, a da su ptice bili lesinari.
Upozoravam te na zablude, a najgora od njih su rafidije - sije, zato sto od njih ima Zidova koji zatiru islam kako bi zivjela njihova zabluda.
U islam nisu usli iz zelje i straha od Allaha, nego iz mrznje prema sljedbenicima islama i zelje da ih vrijedjaju.
Ali ibn Ebi Talib ih je spalio vatrom i protjerao ih u daleke krajeve. Iskusenje sa rafidijama - sijama, je kao iskusenje sa Zidovima.
Zidovi su rekli: Kralj moze biti samo it Davudove porodice, a rafidije su rekle: Namjesniti mogu biti samo iz Alijeve Porodice.
Zidovi su rekli: Nema dzihada na Allahovom putu sve dok se ne pojavi Mesihi Dedzdzal ili ne sidje Islam sa neba.
Rafidije su rekle: Nema dzihada sve dok se ne pojavi El-Mehdi i dok ne pozove pozivac sa neba.
Zidovi spustaju svoju odjecu ispod clanaka, a isto i rafidije.
Allahov Poslanik, sallallahu alejhi we sellem, je prosao pored covjeka koji je spustio svoju odjecu ispod clanaka, pa mu ju je prekrojio.
Zidovi ne smatraju da ima pricek nakon razvoda, a isto i rafidije.
Zidovi preziru Dzibrila, govoreci on je nas neprijatelj iz reda meleka, a takodjer dio rafidija govori: Pogrijesio je donoseci Objavu Muhammedu.

Zidovi su iskrivili Tevrat, a i rafidije - sije, Kur'an.

UZROCI NASTANKA NOVOTARIJA

Prvi: Od Abdullaha ibn Amra ibn El-Asa, r.a., prenosi se da je cuo Vjerovijesnika, sallallahu alejhi we sellem, da je rekao: "Allah nece najedanput od ljudi uzeti znanje, nego ce usmrtiti ucenjake i sa njima podici znanje. Medju ljudima ce ostaviti poglavare neznalice koji ce davati fetve bez znanja, pa ce tako zalutati i druge odvoditi u zabludu." (Buhari)

Drugo: Slijedjenje strasti je jedan od opasnih uzroka koji ljude odvode u novotarije i zablude:

Allah kaze: ... i ne povodi se za strašću da te ne odvede s Allahova puta; o­ne koji skreću s Allahova puta čeka teška patnja na o­nome svijetu zato što su zaboravljali na Dan u kome će se račun polagati. (Sad, 26)

I kaze u prijevodu znacenje ajeta: Pa ako ti se ne odazovu, o­nda znaj da se o­ni povode jedino za strastima svojim. A zar je iko gore zalutao od o­noga koji slijedi strast svoju, a ne Allahovu uputu? Allah, doista, neće ukazati na Pravi put narodu koji sam sebi nepravdu čini. (Al-Kasas, 50)

...o­ni se povode samo za pretpostavkama i o­nim za čim duše žude, a već im dolazi od Gospodara njihova prava uputa. (An-Nedzm, 23)

Trece: Vezivanje za sumnje. Novotari se vezu za sumnje i zapadaju u novotarije.

Allah u Kur'anu kaze: On tebi objavljuje Knjigu, u njoj su ajeti jasni, o­ni su glavnina Knjige, a drugi su manje jasni. o­ni čija su srca pokvarena - željni smutnje i svog tumačenja - slijede o­ne što su manje jasni. A tumačenje njihovo zna samo Allah. o­ni koji su dobro u nauku upućeni govore: "Mi vjerujemo u njih, sve je od Gospodara našeg!" - A samo razumom obdareni shvaćaju. (Al-Imran, 7)

Cetvrto: Iskljucivo oslanjanje na razum. Onaj ko se osloni na svoj razum, a ostavi tekst iz KurÄana i sunneta ili jednog od njih, zalutao je.

Allah kaze: Kada Allah i Posalnik Njegov nešto odrede, o­nda ni vjernik ni vjernica nemaju pravo po svome nahođenju postupiti. A ko Allaha i Njegova Poslanika ne posluša, taj je sigurno skrenuo s Pravoga puta. (Al-Ahzab, 36)

Peto: Slijepo slijedjenje i fanatizam. Vecina sljedbenika novotarija slijepo slijedi svoje oceve i sejhove. Fanaticno se pridrzavaju svojih pravaca.

Allah kaze: O­ni koji neće da vjeruju slični su stoci na koju se viče, ali o­na čuje samo zov i viku. Gluhi, nijemi i slijepi - o­ni ništa ne shvaćaju! (Al-Bekare, 170)

Sljedbenicima novotarija su uljepsana djela, pa zato Uzviseni kaze u prijevodu znacenja ajeta: Kako mogu biti isti: o­naj kome su njegova ružna djela prikazana lijepim, a i o­n ih smatra lijepim... Allah u zabludi ostavlja o­noga koga hoće, a na Pravi put ukazuje o­nome kome hoće, pa ne izgaraj od žalosti za njima; Allah, doista, dobro zna sve što o­ni rade. (Fatir,

Allah takodjer kaze: Na Dan kad se njihova lica u vatri budu prevrtala, govoriće: "Kamo sreće da smo se Allahu pokoravali i da smo Poslanika slušali!" I govoriće: "Gospodaru naš, mi smo prvake naše i starješine naše slušali, pa su nas o­ni s Pravoga puta odveli; Gospodaru naš, podaj im dvostruku patnju i prokuni ih prokletstvom velikim!" (Al-Ahzab, 66-68)

Sesto: Mijesanje i druzenje sa sljedbenicima zla je jedan od uzroka koji vode u zapadanje u novotarije i njihovo sirenje medju ljudima. Allah pojasnjava da ce se kajati onaj koji se druzi sa zlim ljudima.

Na Dan kada nevjernik prste svoje bude grizao govoreći: "Kamo sreće da sam se uz Poslanika Pravoga puta držao, kamo sreće, teško meni, da toga i toga za prijatelja nisam uzeo, o­n me je od Kur’ana odvratio nakon što mi je priopćen bio!" - a šejtan čovjeka uvijek ostavlja na cjedilu. (Al-Furkan, 27-29)

O­n vam je već u Knjizi objavio: kad čujete da Allahove riječi poriču i da im se izruguju, ne sjedite s o­nima koji to čine dok ne stupe u drugi razgovor, inače, bićete kao i o­ni. Allah će, sigurno, zajedno sastaviti u Džehennemu licemjere i nevjernike. (An-Nisa, 140)

Sedmo: Sutnja ucenjaka i skrivanje znanja jedan je od razloga sirenja novotarija i nereda medju ljudima.

Allah kaze: O­ne koji budu tajili jasne dokaze, koje smo Mi objavili, i Pravi put, koji smo u Knjizi ljudima označili, njih će Allah prokleti, a prokleće ih i o­ni koji imaju pravo da proklinju. (Al-Bekare, 159)

O­ni koji taje o­no što je Allah u Knjizi objavio i to zamjenjuju za nešto što malo vrijedi - o­ni u trbuhe svoje ne trpaju ništa drugo do o­no što će ih u vatru dovesti; na Sudnjem danu Allah ih neće ni osloviti, niti ih očistiti - njih čeka patnja nesnosna. (Al-Bekare, 174)

A kada je Allah uzeo obavezu od o­nih kojima je Knjiga data da će je sigurno ljudima objašnjavati da neće iz nje ništa kriti, o­ni su je, poslije, za leđa svoja bacili i nečim što malo vrijedi zamijenili; a kako je ružno to što su u zamjenu dobili! (Ali Imran, 187)

Allah obavezao je grupaciju iz ummeta da se bavi pozivom ka Allahu i da naredjuje a sprjecava zlo.

Uzviseni kaze: I neka među vama bude o­nih koji će na dobro pozivati i tražiti da se čini dobro, a od zla odvraćati - o­ni će šta žele postići. (Ali Imran, 104)

Od Ebu Seida, r.a., prenosi se da je Vjerovijesnik, sallallahu alejhi we sellem, rekao: "Ko od vas vidi kakvo lose djelo neka ga promijeni svojom rukom, ako ne moze, onda svojim jezikom. Ako ni to ne moze, onda svojim srcem, a to je najslabiji iman." (Muslim)

Od Abdullaha ibn Mes'uda prenosi se da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi we sellem, rekao:
"Svaki vjerovijesnik kojeg je Allah slao odredjenom ummetu prije mene imao je iz svoga ummeta pomagace i drugove koji su se pridrzavali njegovog sunneta i slijedili njegovu naredbu. Zatim bi poslije njih dosle generacije koje bi govorile ono sto nisu radile. Radile bi ono sto im nije bilo naredjeno. Ko se protiv njih bude borio svojom rukom, on je vjernik. Ko se protiv njih bude borio svojim jezikom, on je vjernik. Ko se protiv njih bude borio svojim srcem, on je vjernik. Poslije toga nema imana ni koliko zrno gorsice." (Muslim)

Ebu Hurejre prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi we sellem, rekao: "Ko bude upitan o nekom znanju koje poznaje, a onda prikrije, bit ce na Sudnjem Danu zauzdan uzdama od vatre." (Tirmizi, Ebu Davud, Ibn Madze, Ahmed ibn Hanbel)
  Iz knjige: Svjetlost sunneta i tama bidata, Seid El Kahtani

Comments on this page:
Comment posted by Stepzep, 03/14/2020 at 1:08pm (UTC):
Levitra Ohne Rezept Verkaufen <a href=http://apcialisle.com/#>Cialis</a> Viagra order a prepaid visa <a href=http://apcialisle.com/#>order cialis online</a> Levaquin Express DeliveryAdd comment to this page:
Your Name:
Your message:

 
  Today, there have been 107075 visitors (288500 hits) on this page! copyright by mU$A saint louis mo usa  
 
=> Do you also want a homepage for free? Then click here! <=
copyright by mU$A