WELCOME DOBRO DOSLI
   
  mU$A
  amme dzuz - transkripcija latinski
 

U ime Allaha Svemilosnoga Milostivog!!!!Suretun Naba

E`uzu bilahi mines-sejtani radzim
Bismillahir Rahmanir Rahim

1.Amma jetesa elun
2.Aninn nebe`il azim
3.Ellezi hum fihi muhtelifun
4.Kella se ja`lemun
5. Summe kella se ja`lemun
6.Elem nedz`alil arda mihada
7.Wel dzibale ewtada
8.We halaknakum ezwadza
9.We dze`alna newmekum subata
10.We dze`alnellejle li basa
11.We dze`alna nehare me`asha
12.We benejna fewkakum seb`an shidada
13.We dze`alna siradzen weh-hadza
14.We enzelna minel mu`sirati maen sedz-dzadza
15.Li nuhridze bihi habben we nebate
16.We dzennatin elfafa
17.Inne jewmel fasli kane mikata
18.Jewmwe junfehu fis-suri fe te`tune ef wadza
19.We futihatis-semau fe kanet ebwaba.
20We sujiretil dzibalu fe kanet seraba
21.Inne dzehenneme kanet mirsada
22.Lit-tagine meaba
23.Labisine fiha ahkaba
24.La jezukune fiha berden we la sheraba
25.Illa hamimen we gassaqa
26.Dzeza en wifaqa
27.Innehum kanu la jerdzune hisaba
28.We kezzebu bi ajatina kizzaba
29 We kulle shej`in ahsajnahu kitaba
30.Fe zuku felen nezidekum illa azaba
31.Inne lil mutteqine me faza
32.Hadaika we a`naba
33.We kewa`ibe etraba
34.We ke`sen dihaqa
35.La jesmeune fiha lagwen we la kizzaba
36.Dzeza en min rabbike ata en hisaba
37.Rabbis-semawati wel erdi we ma bajnehumer rahmani la jemlikune minhu hitaba
38.Jewme jekumur-ruhu wel melaiketu saffen la jetekellemune illa men ezine lehur-rahmanu we kale sewaba
39.Zalikel jewmul haqq femen sha ett-tehaze illa rabbihi meaba
40.Inna enzernakum azaben kariba jewme jenzurul mer`u ma kaddemet jedahu we jekulul kafiru ja lejteni kuntu turaba

 


Suretun Naziat

E`uzu bilahi mines-sejtani radzim
Bismillahir Rahmanir Rahim

1.Wen-naziati garka
2.Wen-nashitati neshta
3.Wes-sabihati sebha
4.Fes-sabikati sebka
5.Fel mudebirati emra
6.Jewme terdzufurradzifeh
7.Tetbe`uherradifeh
8.Kulubun jewme izin wadzifeh
9.Ebsaruha hashi`ah
10.Jekulune e inna le merdudune fil hafireh
11.E iza kunna izamen nahireh
12.Kalu tilke izen kerretun hasireh
13.Fe innema hije zedzretun wahideh
14.Fe iza hum bis-sahireh
15.Hel etake hadisu musa
16.Iz nadahu rabbuhu bil wadil mukaddesi tuwa
17.Izheb ila fir`awne innehu taga
18.Fe kul hel leke ila en tezzeka
19.We ehdijeke ila rabbike fe tahsha
20.Fe erahul ajetel kubra
21.Fe kezzebe we asa
22.Summe ebdere jes`a
23.Fe hashere fe nada
24.Fe kale ene rabbukumul a`la
25 Fe ehazehullahu nekalel ahireti wel `ula
26.Inne fi zalike le`ibreten limen jahsha
27.E entum esheddu halkan emis-sema` benaha
28.Refe`a semkeha fe sewwaha
29.We agtashe lejleha we ahredze duhaha
30.Wel erda ba`de zalike dehaha
31.Ahredze minha ma eha we mer`aha
32.Wel dzibale ersaha
33.Meta`an lekum we li en amikum
34.Fe iza dza etit-tam-metul kubra
35.Jewme jetezekkerul insanu ma se`a
36.We bur-rizetil dzehimu limen jera
37.Fe emma men taga
38.We aserel hajated-dunja
39.Fe innel dzehime hijel me`wa
40.We emma men hafe mekame rabbihi we nehen-nefse anil hewa
41.Fe innel dzennete hijel me`wa
42.Jes eluneke anis-sa`ati ej-jane mursaha
43.Fi me ente min zikraha
44.Ila rabbike muntehaha
45.Innema ente munziru men jahshaha
46.Ke ennehum jewme jerewneha lem jelbesu illa ashij-jeten ew duhaha

 Suretu Abese


E`uzu bilahi mines-sejtani radzim
Bismillahir Rahmanir Rahim

1.Abese we tewella
2.En dzaehul a`ma
3. Wema judrike le`allehu jez-zek-ka
4.Ew jez-zekkeru fe tenfe`ahuz-zikra
5.Emma menistagna
6.Fe ente lehu tesadda
7.We ma alejke ella jezzeka
8.We emma men dza eke jes`a
9.We huwe jahsha
10.Fe ente anhu telehha
11.Kella inneha tezkireh
12.Femen sha e zekereh
13.Fi suhufin mukerremetin
14.Merfu`atin mutahhereh
15.Bi ejdi sefereh
16.Kiramin berereh
17.Kutilel insanu ma ekfereh
18.Min ejji shej`in halekah
19.Min nutfetin halekahu fe kaddereh
20.Summe sebile jessereh
21.Summe ematehu fe akbereh
22.Summe iza sha e enshereh
23.Kella lemma jaqdi ma emereh
24.Fel janzuril insanu illa ta`amih
25.Enna sabebnel ma e sabba
26.Summe shaqaknel erda shaqqa
27.Fe enbetna fiha habba
28.We`i neben we kadba
29.We zejtunen we nahla
30.We hadaika gulba
31.We fakiheten we ebba
32.Meta`an lekum we li en amikum
33.Fe iza dza etis-sah-ha
34.Jewme jefirrul mer`u min ehih
35.We ummihi we ebih
36.We sahibethi we benih
37.Li kulli imrin minhum jewmeizin she`nun jugnih
38.Wudzuhun jewmeizin musfireh
39.Dahiketun mustebshireh
40.We wudzuhun jewmeizin alejha gabereh
41.Terhekuha katereh
41.Ulaike humul keferetul fedzereh

 

 


Suretut Tekwir


E`uzu bilahi mines-sejtani radzim
Bismillahir Rahmanir Rahim

1.Izesh-shemsu kuwwiret
2.We izennudzumun kederet
3.We izel dzibalu sujjiret
4.We izel`isharu uttilet
5.Weizel wuhushu hushiret
6.We izel biharu suddziret
7.We izen nufusu zuwwidzet
8.We izel mew`udetu suilet
9.Bi ejji zenbi kutilet
10.We izes suhufu nishiret
11.We izes-sema`u kushitat
12.We izel dzehimu su`iret
13.We izel dzennetu uzlifet
14. Alimet nefsun ma ahdaret
15.Fela uqsimu bil hun-nes
16.El dzevaril kunnes
17.Wel-lejli iza as`as
18.Wes-subhi iza tenef-fes
19.Innehu le kawlun resulin kerim
20.Zi kuwwetin inde zil arshi mekin
21.Muta`in semme emin
22.We ma sahibukum bi medznun
23.We lekad re ahu bil ufukil mubin
24.We ma huwe alel gajbi bidanin
25.We ma huwe bi kawli shejtanin radzim
26.Fe ejne tezhebun
27.In huwe illa zikrun lil`alemin
28.Limen sha e minkum en jesteqim
29.We ma tesha une illa en jesha allahu rabbul alemin

 

 


Suretul Infitar

E`uzu bilahi mines-sejtani radzim
Bismillahir Rahmanir Rahim

1.Izes-semaun fetaret
2.We izel kewakibun teseret
3. We izel biharu fudz-dziret
4.We izel kuburu bu`siret
5.Alimet nefsun ma kaddemet we ahharet
6.Ja ejjuhel insanu ma garreke bi rabbikel kerim
7.Ellezi halekake fe sewwake fe adelek
8.Fi ejji suretin ma sha e rek-kebek
9.Kella bel tukezzibune bid din
10.We inne alejkum le hafizin
11.Kiramen katibin.
12.Ja`lemune ma tef`alun
13.Innel ebrare lefi na`im
14.We innel fudz-dzare lefi dzehim
15.Jaslewneha jewmeddin
16.We ma hum anha bi gaibin
17.We ma edrake ma jewmuddin
18.Summe ma edrake ma jewmuddin
19.Jewme la temliku nefsun linefsin shej`en wel emru jewme izin lillah

 


Suretl Mutafifin

E`uzu bilahi mines-sejtani radzim
Bismillahir Rahmanir Rahim

1.Wejlun lil muataffifin
2.Ellezine izektalu alennasi jestewfun
3.We iza kalu hum ew wezenuhum juhsirun
4.Ela jezunnu ulaike ennehum meb`usun
5.Li jewmnim azim
6.Jewme jekumun-nasu li rabbil alemin
7.Kella inne kitabel fudz-dzari lefi sidzdzin
8.We ma edrake ma sidzdzin
9.Kitabun merkum
10.Wejlun jewme izin lil mukezzibin
11.Ellezine jukezzibune bi jewmiddin
12.We ma jukezzibu bihi illa kullu mu`tedin esim
13.Iza tutla alejhi ajatuna kale esatirul ewwelin
14.Kela bel rane ala kulubihim ma kanu jeksibun
15.Kella innehum an rabbihim jewmeizin le mahdzubun
16.Summe innehum le salul dzehim
17.Summe jukalu hazellezi kuntum bihi tukezzibun
18.Kella inne kitabel ebrari lefi Illijjin
19.We ma edrake ma illijjun
20. Kitabun merkum
21.Jesheduhul mukarrebun
22.Innel ebrare lefi na`im
23.Alel eraiki jenzurun
24.Ta`rifu fi wudzuhihim nadreten-na`im
25.Juskawne min rahiqin mahtum
26.Hitamuhu misk we fi zalike fel jetenafesil mutenafisun
27.We mizadzuhu min tesnim
28.Ajnen jeshrebu bihel mukarrebun
29.Innellezine edzremu kanu minellezine amenu jadhakun
30.We iza merru bihim jetegamezun
31.We izenkalebu ila ehlihi munkalebu fekihin
32.We iza re ewhum kalu inne haulai ledal-lun
33.We ma ursilu alejhim hafizin
34.Fel jewmellezine amenu minel kuffari jadhakun
35.Alel eraiki jenzurun
36.Hel suwwibel kuffaru ma kanu jef`alun

 


Suretul Inshikaq

E`uzu bilahi mines-sejtani radzim
Bismillahir Rahmanir Rahim

1.Izes-semaun shaqqat
2.We ezinet li rabbiha we huqqat
3.We izel erdu muddet
4.We elkat ma fiha we tehallet
5.We ezinet li rabbiha we huqqat
6.Ja ejjuhel insanu inneke kadihun ila rabbike kedhan fe mulaqih
7.Fe emma men utije kitabehu bi jeminih
8.Fe sewfe juhasebu hisaben jesira
9.We jenkalibu ila ehlihi mesrura
10.We emma men utije kitabehu wera e zahrih
11.Fesewfe jed`u subura
12.We jasla se`ira
13.Innehu kane fi ehlihi mesrura
14.Innehu zanne en len je hur
15.Bela inne rabbehu kane bihi basira
16.Fela uksimu bish-shefeq
17.Wellejli iza wesek
18.Wel qameri izettesek
19.Leterkebunne tabekan an tabeq
20.Fe malehum la ju`minune
21.We iza kurie`alejhimul kur`anu la jesdzudun(SEDZDA)
22.Belillezine keferu jukezzibun
23.Wallahu a`lemu bimaju`un
24.Febesh-shirhum bi azabin elim
25.Illellezine amenu we amilus-salihati lehum edzrun gajru memnun

 


Suretul Burudz

E`uzu bilahi mines-sejtani radzim
Bismillahir Rahmanir Rahim

1.Wes-sema i zatil burudzi
2. We jewmil mew`udi
3.We shahidin we mesh-hud
4.Kutile ashabul uhdudi
5.Ennari zatil wekudi
6.Iz hum alejna ku`ud
7.We hum ala ma jef`alune bil mu`minine shuhud
8.We ma nekamu minhum illa en ju`minu billahil azizil hamid
9.Ellezi lehu mulkus - semawati wel erdi wallahu ala kulli shej`in shehid 10.Innellezine fetenul mu`minine wel mu`minatu summe lem jetubu felehum azabu dzehenneme we lehum azabul hariq
11.Innellezine amenu we amilus-salihati lehum dzennatun tedzri min tahtihel enhar zalikel fewzul kebir
12.Inne batshe rabbike le shedid
13.Innehu huwe jubdi u we ju`idu
14we huwel gafurul wedud
15.Zul arshil medzid
16.Fa`alun li ma jurid
17.Hel etake hadisul dzunudi
18.Fir`awne we semud
19.Belillezine keferu fi tekzibi
20.Wallahu min weraihim muhit
21.Bel huwe kur`anun medzidun
22. Fi lewhin mahfuz

 


Sutetut Tariq

E`uzu bilahi mines-sejtani radzim
Bismillahir Rahmanir Rahim

1.Wes-semai wet tariq
2.We ma edrake met-tariq
3.Ennedzmu saqib
4.In kullu nefsin lemma alejha hafiz
5.Fel jenzuril insanu mimme huliq
6.Hulika min main dafiqi
7.Jahrudzu min bejni sulbi wet-teraib
8.Innehu ala redz`ihi lekadir
9.Jewme tubles-serair
10.Fema lehu min kuwwetin we la nasir
11.Wes-semai zatir-redz`i
12.Wel erdi zatis-sad`i
13.Innehu le kawlun faslun
14.We ma huwe bil hezl
15.Innehum jekidune kejda
16.We ekidu kejda
17.Fe mehhilil kafirine emhilhum ruwejda

 


Suretul A`la

E`uzu bilahi mines-sejtani radzim
Bismillahir Rahmanir Rahim

1.Sebbihisme Rabikel a'la
2.Ellezi halaka fe seuwa
3.Wellezi kaddere fe heda
4. Wellezi ahredzel mer'a
5.Fe dze alehu gusa en ahwa
6.Se nukriuke fe la tensa
7. Illa ma sha allah innehu ja'lemul dzehre we ma jahfa
8.We nujes siruke liljusra
9.Fe zekkir in nefe`atizzikra
10.Se jezzekkeru men jahsha
11.We jetedzen-nebuhel eshka
12.Ellezi jaslen narel kubra
13.Summe la jemutu fiha we la jahja
14.Kad efleha men tezekka
15.We zekeresme rabbihi fe salla
16.Bel tu'sirunel hajated dunja
17.Wel ahiretu hajrun we ebka
8.Inne haza le fis-suhufil ula
19.Suhufi ibrahime we musa

 


Suretul Gashijeh

E`uzu billahi mines-sejtani radzim
Bismillahir Rahmanir Rahim

1.Hel etake hadisul gashijeh
2.Wudzuhun jewmeizin hashi`ah
3.Amiletun nasibeh
4.Tasla naren hamijeh
5.Tusqa min ajnin anijeh
6.Lejse lehum ta`amun illa min dari`a
7.La jusminu we la jugni min dzu`a
8.Wudzuhun jewmeizin naimeh
9.Li sa `jiha radijeh
10.Fi dzennetin alijeh
11.La tesme `u fiha lagijeh
12.Fiha ajnun dzarijeh
13.Fiha sururin merfu`atun
14.We ekwabun mewdu`ah
15.We nemariku masfufeh
16.We zerabijju mebsuseh
17.Efela jenzurune ilel ibili kejfe huliqat
18.We iles-semai kejfe rufi`at
19.We ilel dzibali kejfe nusibet
20.We ilel erdi kejfe sutihat
21.Fe zekkir innema ente muzekkir
22.Leste alejhim bi musajtir
23.Illa men tewella we kefere
24.Fe ju`azzibuhullahu azabel ekber
25.Inne alejna ijabehum
26.Summe inne alejna hisabehum

 


Suretul Fedzr

E`uzu billahi mines-sejtani radzim
Bismillahir Rahmanir Rahim

1.Wel fedzr
2.We lejalin ashr
3.Wesh-shef`i wel wetr
4.Wel-lejli iza jesri
5.Hel fi zalike qasemun lizi hidzr
6.Elm tere kejfe fe ale rabbuke bi ad
7.Ireme zatil imad
8.Elleti lem juhlak misluha fil bilad
9.We semudellezine dzabus-sahre bil wad
10.We fir`awne zil ewtad
11.Ellezine tagaw fil bilad
12.Fe ekseru fihel fesad
13.Fe sabbe alejhim rabbuke sewta azab
14.Inne rabbeke le bil mirsad
15.Fe emmel insanu iza mebtelahu rabbuhu fe ekremehu we na`amehu fe jekulu rabbi ekremen
16.We emma iza mebtelahu fe kadere alejhi rizkahu fe jekulu rabbi ehanen
17.Kella bel la tukrimunel jetim
18.We la tehad-dune ala ta`amil miskin
19.We te`kulunet-turase eklen lemma
20.We tuhibbunel male hubben dzemma
21.Kella iza dukketil erdu dekken dekka
22.We dza e rabbuke wel meleku saffen saffa
23.We dzi`e jewmeizin bi dzehenneme jewmeizin jetezekkerul insanu we enna lehuz-zikra
24.Jekulu ja lejteni kaddemtu li hajati
25.Fe jewmeizin la ju`azzibu azabehu ehad
26.We la jusiku we sakahu ehad
27.Ja ejjetuhen-nefsul mutmeinneh
28.Irdzi`i ila rabbiki radijeten merdijeh
29.Fedhuli fi ibadi
30.Wedhuli dzenneti

 


Suretul Beled

E`uzu billahi mines-sejtani radzim
Bismillahir Rahmanir Rahim

1.La uqsimu bi hazel beled
2.We ente hillun bi hazel beled
3.We walidin we ma weled
4.Lekad halaknel insane fi kebed
5.Ejahsebu en len jakdire alejhi ehad
6.Jekulu ehlektu malen lubeda
7.Ejahsebu en lem jerehu ehad
8.Elem nedz`al lehu ajnejni
9.We lisanen we shefetejni
10.We hedejnahun nedzdejn
11 Felakte hamel akabeh
12.We ma edrake mel akabeh
13.Fekku rekabeh
14.Ew it`amun fi jewmin zi mesgabeh
15.Jetimen za makrebeh
16.Ew miskinen za metrebeh
17.summe kane minellezine amenu we tewasaw bis-sabri we tewasaw bil merhameh
18.Ulaike ashabul mejmeneh
19.Wellezine keferu bi ajatina hum ashabul mesh`emeh
20 Alejhim narun mu`sadeh

 


Suretush-Shems

E`uzu billahi mines-sejtani radzim
Bismillahir Rahmanir Rahim

1.Wesh-shemsi we duhaha
2.Wel qameri iza telaha
3.Wen-nehari iza dzellaha
4.Wel-lejli iza jagshaha
5.Wes-sema i we ma benaha
6.Wel erdi we ma tahaha
7.We nefsin we ma seuwaha
8.Fe elhemeha fudzureha we taqwaha
9.Kad efleha men zekkaha
10.We kad habe men des-saha
11.Kezzebet semudu bitagwaha
12.Izin be`ase eshqaha
13.Fe kale lehum resulullahi nakatallahi we sukjaha
14.Fe kezzebuhu fe`akaruha fe demdeme alejhim rabbuhum bi zenbihim fe seuwaha
15.We la jehafu uqbaha

 


Suretul Lejl

E`uzu billahi mines-sejtani radzim
Bismillahir Rahmanir Rahim

1.Wel-lejli iza jagsha
2.wen-nehari iza tedzella
3.We ma haleqaz-zekere wel unsa
4.Inne sa`jekum leshetta
5.Fe emma men a`ta wetteqa
6.We saddeka bil husna
7.Fe senujes-siruhu lil jusra
8.We emma men bahile westagna
9.we kezzebe bil husna
10.Fe senujes-siruhu lil usra
11.We ma jugni anhu maluhu iza teredda
12.Inne alejna lel huda
13.We inne lena lel ahirete wel`ula
14.Fe enzertukumnaren telezza
15.La jaslaha illel eshka
16.Ellezi kezzebe we tewella
17.We sejudzennebuhel etqa
18.Ellezi ju`ti malehu jetezekka
19.We ma li ehadin indehu min ni`metin tudz-za
20.Illebtigae wedzhi rabbihil a`la
21.We le sewfe jerda

 


Suretud Duha

E`uzu billahi mines-sejtani radzim
Bismillahir Rahmanir Rahim

1.Wed duha
2.Wel-lejli iza sedza
3.Ma wedde`ake rabbuke we ma kala
4.We lel ahiretu hajren leke minel ula
5.We le sewfe ju`tike rabbuke fe terda
6.Elem jedzidke jetimen fe awa
7.We wedzedeke dallen feheda
8.We wedzedeke ailen fe agna
9.Fe emmel jetime feka tekher
10.We emmes-saile fela tenher
11.We emma bi ni`meti rabbike fe haddis

 


Suretul Inshirah

E`uzu billahi mines-sejtani radzim
Bismillahir Rahmanir Rahim

1.Elem neshrah leke sadrek
2.We wada`na anke vizrek
3.Ellezi en kada zahrek
4.We refa`na leke zikrek
5.Fe inne me`al usri jusra
6.Inne me`al usri jusra
7.Fe iza feragte fensab
8.We ila rabbike fergab

 


Suretut Tin

E`uzu billahi mines-sejtani radzim
Bismillahir Rahmanir Rahim

1.Wet tini wez-zejtuni
2.We turi sinine
3. We hazel beledil emin
4.Lekad halaknel insane fi ahseni taqkwim
5.Summe redednahu esfele safilin
6.Ilellezine amenu we amilus-salihati felehum edzrun gajru memnun 7.Fema jukezzibuke ba`du bid-din
8.Elejsallahu bi ahkemil hakimin

 


Suretul Aleq

E`uzu billahi mines-sejtani radzim
Bismillahir Rahmanir Rahim

1.Iqre bismi rabbikellezi haleqa
2.Haleqal insane min aleq
3.Iqre we rabbukel ekrem
4.Ellezi alleme bil kalem
5.Allemel insane ma lem ja`lem
6.Kella innel insane le jatga
7.En reahustagna
8.Inne ila rabbiker-rudz`a
9.Ere ejtellezi jenha
10.Abden iza salla
11.Ere ejte in kane alel huda
12.Ew emere bit-taqwa
13.Ere ejte in kezzebe we tewella
14.Elem ja`lem bi ennallahe jera
15.Kella le in lem jentehi lenesfe`an bin-nasijeh
16.Nasijetin kazibetin hatieh
17.Fel jed`u nadijeh
18.Sened`uz-zebanijeh
19.Kella la tuti`hu wesdzud wakterib(SEDZDA)

 


Suretul Kadr

E`uzu billahi mines-sejtani radzim
Bismillahir Rahmanir Rahim

1.Inna enzelnahu fi lejletil kadr
2.We ma edrake ma lejletul kadr
3.Lejletul kadri hajrun min elfi shehr
4.Tenezzelul malaiketu wer-ruhu fiha bi izni rabbihim min kulli emr 5.Selamun hije hatta matle`il fedzr

 


Suretul Bejjine

E`uzu billahi mines-sejtani radzim
Bismillahir Rahmanir Rahim

1.Lem jekunillezine keferu min ehlil kitabi wel mushrikine munfekkine hatta te`tijehumul bejjineh
2.Resulun minallahi jetlu suhufen mutah-hereh
3.Fiha kutubun kajjimeh
4.We ma teferrekal-lezine utul kitabe illa min ba`di ma dza ethumul bejjineh
5.We ma umiru illa li ja`budullahe muhlisine lehud-dine hunefa e we juqimus-salate we ju`tuzzekate we zalike dinul kajjimeh
6.Innellezine keferu min ehlil kitabi wel mushrikine fi nari dzehenneme halidine fiha ulaike hum sherrul berijeh
7.Innellezine amenu we amilus-salihati ulaike hum hajrul berijeh 8.Dzezauhum inde rabbihim dzennatu adnin tedzri min tahtihel enharu halidine fiha ebeda radiallahu anhum we redu`anh zalike limen hashije rabbeh

 


Suretuz Zilzal

E`uzu billahi mines-sejtani radzim
Bismillahir Rahmanir Rahim

1.Iza zulziletil erdu zilzaleha
2.We ahredzetil erdu eskaleha
3.We kalel insanu maleha
4.Jewmeizin tuhaddisu ahbareha
5.Bi enne rabbeke ewhaleha
6.Jewme izin jasdurunnasu eshtaten lijurew a`malehum
7.Fe men ja`mel miskale zerretin hajren jereh
8.We men ja`mel mskale zerretin sherren jereh

 


Suretul Adijat

E`uzu billahi mines-sejtani radzim
Bismillahir Rahmanir Rahim

1.Wel adijati dabhan
2.Fel murijati kadhan
3.Fel murijati subhan
4.Fe eserne bihi nak`an
5.Fe wesatne bihi dzem`an
6.Innel insane li rabbihil lekenud
7.We innehu ala zalike le shehid
8.We innehu li hubbil hajri leshedid
9.Efela ja`lemu iza bu`sire ma fil kubur
10.We husile ma fis-sudur
11.Inne rabbehum bihim jewme izin le habir

 


Suretul Qaria

E`uzu billahi mines-sejtani radzim
Bismillahir Rahmanir Rahim

1.El qariatu
2.Mel Qari`ah
3.We ma edrake mel qari`ah
4.Jewme jekununnasu kel ferashil mebsus
5.We tekunul dzibalu kel ihnil menfush
6.Fe emma men sekulet mewazinuhu
7.Fe huwe fi ishetin radijeh
8.We emma men haffet mewazinuhu
9.Fe ummuhu hawijeh
10.We ma edrake mahijeh
11.Narun hamijeh

 


Suretut Tekasur

E`uzu billahi mines-sejtani radzim
Bismillahir Rahmanir Rahim

1.El hakumut-tekasur
2.Hattazur tumul mekabir
3.Kella sewfe ta`lemun
4.Summe kella sewfe ta`lemun
5.Kella lew ta`lemune ilmel jekin
6.Leterewunnel dzehim
7.Summe leterewunneha ajnel jekin
8.Summe le tus`elunne jewmeizin anin na`im

 


Suretul Asr

E`uzu billahi mines-sejtani radzim
Bismillahir Rahmanir Rahim

1.Wel asri
2.Innel insane lefi husr
3.Ilellezine amenu we amilus-salihati we tewasaw bil haqqi we tewasaw bis-sabr

 


Suretul Humeze

E`uzu billahi mines-sejtani radzim
Bismillahir Rahmanir Rahim

1.Wejlun li kulli humezetin lumezeh
2.Ellezi dzeme`a malen we addedeh
3.Jahsebu enne ma lehu ahledeh
4.Kella le junbezenne fil hutameh
5.We ma edrake mel hutameh
6.Narullahil mukadeh
7.Elleti tet-tali`u alel ef`ideh
8.Inneha alejhim mu`sadeh
9.Fi amedin mumeddedeh

 


Suretul Fil

E`uzu billahi mines-sejtani radzim
Bismillahir Rahmanir Rahim

1.Elem tere kejfe fe ale rabbuke bi ashabil fil
2.Elem jedz`al kejdehum fi tadlil
3.We ersele alejhim tajren ebabil
4.Termihim bi hidzaretin min sidz-dzil
5.Fe dze`alehum ke asfin me`kul

 


Suretu Kurejsh

E`uzu billahi mines-sejtani radzim
Bismillahir Rahmanir Rahim

1.Li ilafi kurejsh
2.Ilafihim rihletesh-shitai wes-sajf
3.Fel ja`budu rabbe hazel bejt
4.Ellezi at`amehum min dzu`in we amenehum min hauf

 


Suretul Ma`un

E`uzu billahi mines-sejtani radzim
Bismillahir Rahmanir Rahim

1.Ere ejtellezi jukez-zibu bid-din
2.fe zalikel lezi jedu`ul jetim
3.We la jehuddu ala ta`amil miskin
4.Fe wejlun lil musallin
5.Ellezine hum an salatihim sahun
6.Ellezine hum juraun
7.We jemne unel ma`un

 


Suretul Kewser

E`uzu billahi mines-sejtani radzim
Bismillahir Rahmanir Rahim

1.Inna a`tajna kel kewser
2.Fe salli li rabbike wen har
3.Inne shani eke huwel ebter

 


Suretul Kafirun

E`uzu billahi mines-sejtani radzim
Bismillahir Rahmanir Rahim

1.Kul ja ejjuhel kafirun
2.La a`budu ma ta`budun
3.We la entum abidune ma a`bud
4.We la ene abidun ma abedtum
5.We la entum abidune ma a`bud
6.Lekum dinukum we lijedin

 


Suretun Nasr

E`uzu billahi mines-sejtani radzim
Bismillahir Rahmanir Rahim

1.Iza dza`e nasrullahi wel feth
2.We re ejtennase jedhulune fi dinillahi ef wadza
3.Fe sebbih bi hamdi rabbike westagfirh innehu kane tewwaba

 


Suretul Leheb

E`uzu billahi mines-sejtani radzim
Bismillahir Rahmanir Rahim

1.Tebbet jeda ebi lehebin we tebb
2.Ma agna maluhu we ma keseb
3.Sejasla naren zate leheb
4.Wemre etuhu hammaletel hatab
5.Fi dzidiha hablun min mesed

 


Suretul Ihlas

E`uzu billahi mines-sejtani radzim
Bismillahir Rahmanir Rahim

1.Kul hu wallahu ehad
2.Allahus-samed
3.Lem jelid we lem juled
4.We lem je kun lehu kufuwen ehad

 


Suretul Feleq

E`uzu billahi mines-sejtani radzim
Bismillahir Rahmanir Rahim

1.Kul e`uzu bi rabbil feleq
2.Min sherri ma khaleq
3.We min sherri gasiqin iza weqab
4.We min sherrin nefasati fil uqad
5.We min sherri hasidin iza hased

 


Suretun Nas

E`uzu billahi mines-sejtani radzim
Bismillahir Rahmanir Rahim

1.Kul e`uzu bi rabbin-nas
2.Melikin nas
3.Ilahin nas
4.Min sherril weswasil han-nas
5.Ellezi juweswisu fi sudurin nas.
6.Minel dzinneti wen-nas

Comments on this page:
Comment posted by towAutofe, 07/14/2021 at 7:19pm (UTC):
<a href=http://clomidset.com/>clomid for men for sale</a>Add comment to this page:
Your Name:
Your message:

 
  Today, there have been 152778 visitors (530897 hits) on this page! copyright by mU$A saint louis mo usa  
 
copyright by mU$A
This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free