WELCOME DOBRO DOSLI
   
  mU$A
  pitanja i odgovori
 

200 PITANJA I ISTO TOLIKO ODGOVORA

Hafiz El-Hakami

 

 PRVO PITANJE

 

KOJA JE PRVA DUŽNOST ROBOVA ALLAHA S.V.T.?

 

Odgovor: Robovi Svevišnjeg prvenstveno moraju spoznati zašto ih je On stvorio, zašto im je odredio namjesništvo na Zemlji, zašto im je poslao vjerovjesnike i preko njih knjige Objave, te zašto je stvorio ovaj (dunjaluk) i onaj svijet (ahiret) i s njima Sudnji dan i terezije na kojima

će se mjeriti sreća i nesreća i shodno tome darivati svjetlost. Allah s.v.t. kaže: "A onaj kome Allah ne da svjetlo, svjetla neće ni imati." Nur 40.

 

 DRUGO PITANJE

ZAŠTO JE ALLAH S.V.T. STVORIO SVOJA STVORENJA?

 

Odgovor: Rekao je Uzvišeni Allah: "Mi nismo stvorili nebesa i Zemlju i ono što je izme

đu njih da bismo se igrali, Mi smo ih stvorili s ciljem, ali većina ne zna." Duhan 38-39 "Mi nismo uzalud stvorili nebo i Zemlju i ono što je između njih; tako misle nevjernici," Sad 27, “a Allah je nebesa i Zemlju mudro stvorio i zato da bi svaki čovjek bio nagrađen ili kažnjen prema onome što je zaslužio; nikome neće biti učinjeno nažao." Džasije 22 "Džinove i ljude sam stvorio samo zato da Mi se klanjaju." Zarijat 56

 

 TRE

ĆE PITANJE

KO JE ROB ('ABD)?

 

Odgovor: Ako pojam 'abd (rob) podrazumijeva porobljene, pot

činjene i ponizne, onda on obuhvaća stvorenja iz viših i nižih svjetova, razumna i ona bez razuma, pokretna i nepokretna, ona koja žive na zemlji i u vodi, vidljiva i nevidljiva, ona koja vjeruju i ona koja nevjeruju, dobročinitelje i razvratnike, i sve druge. Sva stvorenja su Allahova, potčinjena Njemu i podređena Njegovom upravljanju. Svakom stvorenju je unaprijed određena šema prema kojoj se ravna i kreće, kao i granica do koje se kreće. Uzvišeni Allah kaže: "To je uređenje Pravednog i Mudrog."Jasin 28. Ako pojam 'abd podrazumijeva poniznog, pokornog i onog koji voli svoga Gospodara, onda se odnosi samo na vjernike koji su Njegovi poštovani robovi i Njegove bogobojazne evlije koje ne treba da se plaše i žaloste.

 

 

ČETVRTO PITANJE

ŠTA JE IBADET?

 

Odgovor: Ibadet je pojam koji obuhva

ća sve što Allah s.v.t. voli i čime je zadovoljan, ne samo riječi i djela nego i tajne, i skrivene misli, te udaljavanje od svega što negira i što je protivno tome.

 

 PETO PITANJE

KADA JE DJELOVANJE IBADET?

 

Odgovor: Djelovanje je robovanje kada se u njemu upotpune dvije stvari: potpuna ljubav i potpuna poniznost. Rekao je Uzvišeni Allah: "Ali pravi vjernici još više vole Allaha." Bekare 165. Ka

že Uzvišeni: "Oni koji iz bojazni prema Gospodaru svome strahuju." Mu’minun 57. Allah s.v.t. to je dvoje (ljubav i poniznost) spojio u Svojim Uzvišenim rječima: "Oni su se trudili da što više dobra učine i molili su Nam se u nadi i strahu, i bili su prema nama ponizni." Enbija 90.

 

 ŠESTO PITANJE

KOJI SU ZNACI LJUBAVI ROBA PREMA UZVIŠENOM ALLAHU?

 

Odgovor: Znaci ljubavi prema Svevišnjem su da voli sve ono što voli Allah s.v.t. i mrzi sve ono što Ga rasr

đuje, da ispunjava Njegova naređenja i čuva se Njegovih zabrana, da se druži sa Njegovim evlijama (dobrima), da je neprijatelj svih onih koji su Njegovi neprijatelji. Zato je najčvršća karika ovoga imana - vjerovanja: voljeti u ime Allaha s.v.t. i mrziti u Njegove ime. (Ovdje ukazuje pisac-Allah mu se smilovao-na hadis kojeg prenosi Imam Ahmed u “Musnedu” (4/286) iz hadisa El Berae ibn Azib r.a.-od Allahovog Poslanika s.a.v.s.: “Najveći iman-vjerovanje jeste prijateljstvo u ime Allaha i neprijateljstvo u ime Allaha, ljubav u ime Allaha i mržnja u ime Allaha.” Ovaj hadis spominje Šejh Albani među vjerodostojnim hadisima 2/998, a s njim navodi i dokaze koji ga jačaju i pripisuje ga Taberaniju 3/125, i Begaviju u “Šerhus Sunnet” 3/429.

 

 SEDMO PITANJE

KAKO ALLAHOVI ROBOVI ZNAJU ŠTA ON VOLI I

ČIME JE ZADOVOLJAN?

 

Odgovor: To su saznali od poslanika koje je poslao Allah s.v.t. i iz Objave preko poslanika objavljivane u kojoj je Svevišnji odredio što voli i

čime je zadovoljan, a istovremeno zabranio ono što ne prihvaća i što prezire. Zbog toga je Objava neoboriv dokaz i u njoj se pokazala Njegova dalekosežna mudrost. Rekao je Uzvišeni Allah: "I o poslanicima koji su radosne vijesti i opomene donosili, da ljudi poslije poslanika ne bi nikakva opravdanja pred Allahom imali." Nisa 165 Uzvišeni, također, kaže: "Reci: 'Ako Allaha volite, Mene slijedite, i vas će Allah voljeti i grijehe vam oprostiti', a Allah prašta i samilostan je." Ali Imran 31.

 

 OSMO PITANJE

KOLIKO UVJETA IMA IBADET (ROBOVANJE)?

 

Odgovor: Tri su uvjeta ibadetu: -Prvi je

čvrsta odluka bez kojeg ibadet ne može postojati. -Drugi je iskrena odluka. -Treći je usklađivanje sa šerijatom, kojim Allah s.v.t. zapovijeda da se Njemu robuje i pokorava. Ovo su uvjeti ispravnosti ibadeta.

 

 DEVETO PITANJE

ŠTA JE

ČVRSTA ODLUKA?

 

Odgovor: Odbacivanje lijenosti i tromosti, a ulaganje truda da bi djela pratila rije

či. Rekao je Uzvišeni Allah: "O vjernici, zašto jedno govorite, a drugo radite? O kako je Allahu mrsko kad govorite riječi koja djela ne prate!" Saff 2-3.

 

 DESETO PITANJE

ŠTA JE TO NIJJET (ISKRENA ODLUKA)?

 

Odgovor: To je

želja i nastojanje roba da sa svim svojim riječima i djelima, javnim i tajnim, stekne naklonost svoga Svevišnjeg Gospodara. Rekao je Uzvišeni Allah: "A naređeno im je da se samo Allahu klanjaju, da Mu iskreno, kao pravovjerni, vjeru ispovijedaju..." Bejjine 5. "Ne očekujući da mu se zahvalnošću uzvrati, već jedino da bi naklonost Gospodara svoga Svevišnjeg stekao." Lejl 19-20. "Mi vas samo za Allahovu ljubav hranimo, od vas ni priznanja ni zahvalnosti ne tražimo!" Dehr 9. "Onome ko bude želio nagradu na onom svijetu - umnogostručit ćemo mu je, a onome ko bude želio nagradu na ovom svijetu - dat ćemo mu je, ali mu na onom svijetu nema udjela." Šura 20. O tome govore još mnogi drugi ajeti.

 

 JEDANAESTO PITANJE

KOJA JE TO VJERA KOJU JE ODREDIO UZVIŠENI ALLAH DA SE SAMO PO NJOJ NJEMU ROBUJE?

 

Odgovor:To je

čista vjera, koju je vjerovjesnik Ibrahim a.s. navijestio. Rekao je Uzvišeni Allah:"Allahu je prava vjera jedino islam." Ali Imran 19. "Zar pored Allahove žele drugu vjeru, a Njemu se, htjeli ili nehtjeli, pokoravaju i oni na nebesima i oni na Zemlji?" Ali Imran 83. "Vjeru Ibrahimovu izbjegava samo onaj koji ne drži do sebe..."Bekare 130. "A onaj ko želi neku drugu vjeru osim islama, neće mu biti primljena, i on će na onom svijetu nastradati." Ali Imran 85. I rekao je Uzvišeni: "Zar oni da imaju bogove koji im propisuju da vjeruju ono što Allah nije naredio?..." Šura 21 i mnogi drugi ajeti.

 

 DVANAESTO PITANJE

KOLIKO STUPNJEVA IMA VJERA ISLAM?

 

Odgovor: Vjera islam ima tri stupnja: islam, iman, ihsan, a svaki od njih sam za sebe obuhva

ća kompletnu vjeru.

 

 TRINAESTO PITANJE

ŠTA JE TO ISLAM

?

 

Odgovor:Islam zna

či predanost Allahu s.v.t., tevhidom (shvaćanjem Allaha s.v.t. jedinim u svemu) i podložnost Njemu pokornošću (ta'at) i čistoći od širka-pripisivanja druga Allahu s.v.t. Rekao je Uzvišeni:"Ko je bolje vjere od onoga koji se iskreno preda Allahu..." Nisa 125. "Onaj ko se sasvim preda Allahu, a uz to čini dobra djela, uhvatio se za najčvršću vezu." Lukman 22. "Vaš Bog je Jedan Bog, zato se samo Njemu iskreno predajte! A radosnom viješću obraduj poslušne."Hadždž 34.

 

 

ČETRNAESTO PITANJE

KOJI JE DOKAZ DA RIJE

Č ISLAM OBUHVAĆA KOMPLETNU VJERU  (ISLAMA) KOD NJENOG UOPĆAVANJA?

 

Odgovor: Rekao je Uzvišeni Allah:"Allahu je prava vjera jedino - islam."Ali Imran 19. Rekao je Allahov Poslanik s.a.v.s.:"Islam je po

čeo sa pojedincima i opet će biti kako je počeo, sam."(Bilježi ga Muslim u svom "Sahihu"u poglavlju imana, pod temom da je islam počeo sa pojedincima (usamljenicima) i da će tako ponovo biti. (1:130); a isto tako ga prenosi Ibn Madždže u poglavlju "Fitnet-nered", pod temom da je islam počeo kao usamljenik, pod brojem 4034 i tom hadisu je dodao: "A blago se usamljenicima." I rekao je Allahov Poslanik s.a.v.s.:"Najbolji islam je vjerovanje u Allaha s.v.t."(Dio dugačkog hadisa kojeg bilježi Ahmed (114:4), a bilježi ga i Ibn Ebi Šejbe u poglavlju "Iman", dok Šejh Albani ukazuje da ovaj hadis jačaju mnogi drugi dokazi, pogledaj "Es-Sahih" drugi tom pod brojem 551.

 

 PETNAESTO PITANJE

KOJI SU DOKAZI DA SE ISLAM ZASNIVA NA PET TEMELJA (RUKNOVA) KOD NJEGOVOG KONKRETIZIRANJA?

 

Odgovor: Rije

či Allahovog Poslanika s.a.v.s. u hadisu u kojem ga je pitao Džibril a.s. o vjeri jesu: "Islam je da svjedočiš da nema drugog boga osim Allaha s.v.t. i da je Muhammed Allahov Poslanik; te da obavljaš namaz; da daješ zekat; da postiš mjesec dana ramazana i da obaviš hadždž, ako si u mogućnosti." (Dio dugačkog hadisa kojeg bilježi Muslim u svom "Sahihu"u poglavlju "Iman" u prvom stavku 1:29, te isto tako Buhari u svom "Sahihu"u poglavlju "Iman" pod stavkom "Pitanje Džibrila o imanu, islamu i ihsanu" 1:18, a bilježi ga i Ebu Davud 4:224 i Ibn Madždže 1:24, i Nesai u poglavlju "Iman"pod stavkom "Oblici imana i ihsana" pod brojem 4991. Kao i riječi Allahovog Poslanika s.a.v.s.:"Islam je sagrađen na petero..."Muttefekun alejhi, bilježi ga Buhari, poglavlje "Iman" pod stavkom "Riječi Poslanika s.a.v.s. "Islam je sagrađen na petero" 1:8, te Muslim u poglavlju "Iman" pod stavkom "Riječi Poslanika s.a.v.s. "Islam je sagrađen na petero"1:34, te Tirmizi u poglavlju "Iman" pod stavkom "Riječi Poslanika s.a.v.s. "Islam je sagrađen na petero"pod brojem 2609, te Nesai u poglavlju "Iman" pod stavkom "Čemu je sagrađen islam"pod brojem 5001. Allahov Poslanik s.a.v.s. je spomenuo i ovo gore rečeno, osim što je spomenuo hadždž prije posta mjeseca ramazana, a ove obadvije predaje se nalaze u "Sahihima".

 

 ŠESNAESTO PITANJE

KOJE MJESTO ZAUZIMAJU DVA SVJEDO

ČENJA (ŠEHADETA) U VJERI?

 

Odgovor:

Čovjek ne može ući u vjeru osim sa svjedočenjem da je samo Allah Bog, a da je Muhammed s.a.v.s. Njegov Poslanik. Rekao je Allah Uzvišeni:"Pravi vjernici su samo oni koji u Allaha i Njegova Poslanika vjeruju."Nur 62 i Hudžurat 15. I rekao je Allahov Poslanik, s.a.v.s.:"Naređeno mi je da se borim protiv ljudi sve dok ne posvjedoče da nema drugog boga osim Allaha s.v.t. i da je Muhammed Njegov rob i Njegov Poslanik."(Muttefekun alejhi, bilježi ga Buhari u poglavlju "Iman" pod stavkom "Pa ako se pokaju i počnu obavljati namaz i davati zekat ostavite ih na njihovom putu" 1:11, te Muslim u poglavlju "Iman" pod stavkom "Naređivanje borbe protiv ljudi sve dok ne kažu da nema drugog boga osim Allaha i da je Muhammed Allahov Poslanik"1:39. I mnogo je drugih ajeta i hadisa na ovu temu.

 

 SEDAMNAESTO PITANJE

KOJI JE DOKAZ SVJEDO

ČENJU DA NEMA DRUGOG BOGA OSIM ALLAHA?

 

Odgovor: Rekao je Allah Uzvišeni:"Allah svjedo

či da nema drugog boga osim Njega, a i meleki i džini i da On postupa pravedno. Nema boga osim Njega, Silnog i Mudrog!"Ali Imran 18. I rekao je Uzvišeni:"Znaj da nema boga osim Allaha!"Muhammed 19. "I nema boga osim Allaha!"Ali Imran 62. Riječi Uzvišenog su i ove:"Allah nije uzeo Sebi sina, i s Njim nema drugog boga!"Mu'minun 91. "Reci: 'Da pored Njega postoje drugi bogovi, kao što oni govore, oni bi onda potražili put do Allaha Svevišnjeg."Isra 42. O tome govore i mnogi drugi ajeti.

 

 OSAMNAESTO PITANJE

ŠTO ZNA

ČI SVJEDOČENJE DA NEMA DRUGOG BOGA OSIM ALLAHA?

 

Odgovor: Zna

či negiranje da je bilo ko osim Allaha dostojan da bude obožavan i potvrđivanje robovanja (ibadeta) samo Njemu Koji nema saučesnika u obožavanju (ibadetu), kao što On nema druga u Svojoj vladavini. Rekao je Uzvišeni:"To je zato što je Allah istina, a oni kojima se oni, pored Allaha, klanjaju - ne postoje, i zato što je Allah Uzvišen i Velik."Hadždž 62.

 

 DEVETNAESTO PITANJE

KOJI SU UVJETI SVJEDO

ČENJA DA NEMA DRUGOG BOGA OSIM ALLAHA KOJI NE KORISTE ONOME KOJI IH IZGOVARA OSIM DA IH SVE POSJEDUJE?

 

Odgovor: Sedam je takvih uvjeta: Prvi: Poznavanje njegovog zna

čenja (tj. tog svjedočenja) negiranjem i potvrdom. Drugi: Da je srce potpuno uvjereno u to vjerovanje. Treći: Potpuna predanost tom vanjštinom i unutrašnjošću (javno). Četvrti: Njegovo odbacivanje onoga što ono zahtijeva i treba. Peto: Čista predanost u ispovijedanju vjere. Šesto: Iskrenost, ne samo jezikom nego i srcem. (sidk) Sedmo: Ljubav prema šehadetu i radi njega i ljubav prema nosiocima šehadeta, te prijateljstvo i neprijateljstvo zbog njega.

 

 DVADESETO PITANJE

KOJI JE DOKAZ ZA UVJET "POZNAVANJA" IZ KUR'ANA I SUNNETA?

 

Odgovor: Rije

či Allaha Uzvišenog:"Moći će samo oni koji istinu priznaju," Zuhruf 86, što znači da nema drugog boga osim Allaha - "a oni znaju" - svojim srcima značenje onoga što izgovaraju svojim jezicima. I riječi Allahovog Poslanika s.a.v.s.:"Ko umre, a bude znao da nema drugog boga osim Allaha, ući će u Džennet."(Bilježi ga Muslim u svome "Sahihu" u poglavlju "Iman"pod stavkom: "Ko susretne Allaha s.v.t. sa vjerovanjem, a ne bude bio u tome sumnjičav, ući će u džennet, a biće zabranjen vatri."1:41, te Ahmed 1:65/69, a obadvije predaje su od Osmana r.a. Ovaj hadis u svojoj vanjštini ukazuje da je dovoljno poznavanje srca i da to koristi njegovom vlasniku bez izgovaranja toga jezikom, tj. ta dva svjedočenja, te isto tako bez tjelesne radnje i potvrde toga. Ali postoji još hadisa koji objašnjavaju ovaj uopćeni hadis, tako da ga ulema ne uzima po njegovoj vanjštini, tako da je iman-vjerovanje kod uleme: izgovaranje jezikom, srčano uvjerenje i rad tjelesnim organima.)

 

 DVADESET I PRVO PITANJE

KOJI SU DOKAZI IZ KUR'ANA I SUNNETA ZA UVJET UVJERENJA?

 

Odgovor: Rije

či Uzvišenog Allaha:"Pravi vjernici su samo oni koji u Allaha i Poslanika Njegova vjeruju, i poslije više ne sumnjaju." I riječi Allaha Uzvišenog:"Oni su iskreni."Hudžurat 15. I riječi Allahovog Poslanika s.a.v.s.: "Svjedočim da nema drugog boga osim Allaha i da sam ja Allahov Poslanik; neće rob s ovo dvoje susresti Allaha, ne sumnjajući u to, a da neće ući u Džennet."(Bilježi ga Muslim u svom "Sahihu" u poglavlju "Iman" pod stavkom: "Ko susretne Allaha sa vjerovanjem, a ne bude sumnjao u to, ući će u džennet i bit će zabranjen vatri"1:41/42.) I riječi Allahovog Poslanika s.a.v.s. Ebu Hurejri:"Koga sretneš iza ovog zida da svjedoči da nema drugog boga osim Allaha, tako da mu je time srce uvjereno, obraduj ga Džennetom."(Dio drugog hadisa kojeg bilježi Muslim u poglavlju "Iman" pod stavkom:"Ko susretne Allaha sa vjerovanjem, a ne bude sumnjao u to, ući će u džennet i bit će zabranjen vatri"1:42/43.) Oba hadisa se nalaze u "Sahihu".

 

 DVADESET I DRUGO PITANJE

KOJI JE DOKAZ IZ KUR'ANA I SUNNETA ZA UVJET PREDANOSTI?

 

Odgovor: Rekao je Allah Uzvišeni:"Onaj ko se sasvim preda Allahu, a uz to

čini dobra djela, uhvatio se za najčvršće uže."Lukman 22. I rekao je Allahov Poslanik s.a.v.s.:"Niko od vas neće biti pravi vjernik sve dok njegove želje ne budu u skladu s onim što sam došao."(Predaja ovog hadisa je slaba zbog toga što se u njemu nalazi Neim ibn Hammad, a on je slab. Rekao je Hafiz Ibn Redžeb El-Hanbeli da je činjenje ovoga hadisa tačnim vrlo daleko zbog mnogih stvari koje je spomenuo u "Džami'ulum vel hikem" str.338. A rekao je Šejh Albani u "Zilalul Džennet bi tahridži sunneti" str.12. da je njegova predaja slaba što se tiče značenja ovoga hadisa nema sumnje da nije tačan, jer je navedeno mnogo dokaza o tome, kao što su riječi Uzvišenog u suri Nisa 65: "I tako Mi Gospodara tvoga, oni neće biti vjernici dok za sudiju u sporovima međusobnim tebe ne prihvate i da onda zbog presude tvoje u dušama svojim nimalo tegobe ne osjete i dok se sasvim ne pokore. ", te riječi Uzvišenog u suri Ahzab 36: "Kada Allah i Poslanik Njegov nešto odrede, onda ni vjernik ni vjernica nemaju pravo da po svom nahođenju postupe. A ko Allaha i Njegova Poslanika ne posluša, taj je sigurno skrenuo s pravog puta." i još mnogo toga drugog.

 

 DVADESET I TRE

ĆE PITANJE

KOJI JE DOKAZ UVJETOVANJA "PRIHVA

ĆANJA" IZ KUR'ANA I SUNNETA?

 

Odgovor: Rekao je Allah Uzvišeni u vezi s onima koji to ne prihva

ćaju:"Sakupite nevjernike i one koji su se s njima družili i one kojima su se klanjali mimo Allaha, i pokažite im put koji u Džehennem vodi i zaustavite ih, oni će biti pitani:"Šta vam je, zašto jedni drugima ne pomognete?" ali, toga Dana oni će se sasvim prepustiti i jedni drugima prebacivati:"Vi ste nas varali." "Nismo" - odgovorit će:"Nego vi niste htjeli vjerovati, a mi nikakve vlasti nad vama nismo imali, obijestan narod ste bili. Riječ Gospodara našeg da ćemo doista kaznu iskusiti na nama se ispunila, a u zabludu smo vas pozivali, jer smo i mi sami u zabludi bili. I oni će toga Dana zajedno na muci biti, jer Mi ćemo, tako sa mnogobošcima postupiti. Kad im se govorilo:'Samo je Allah Bog' - oni su se oholili i govorili:'Zar da napustimo božanstva naša zbog jednog ludog pjesnika?' " Saffat 22-36.I rekao je Allahov Poslanik s.a.v.s.:"Primjer upute i ilma (znanja) s kojim me je poslao Allah s.v.t., jeste kao primjer obilne kiše koja se izlije na zemlju od koje bude plodna, pa primi vodu te izraste busenje i mnoga trava; a bude i one neplodne koja zadrži vodu pa Allah dadne da to koristi ljudima tako da to oni piju i napajaju usjeve; a izlije se (kiša) i na druge predjele od kojih je pustara, pa niti zadržava vodu, a niti iz nje raste bilje, pa je takav isti primjer i onoga ko bude razumio Allahovu vjeru i bude mu od koristi ono sa čim me poslao Allah s.v.t., pa to nauči i time poučava druge i primjer onoga koji na to ne diže glavu, i ne prihvati Allahovu uputu s kojom sam poslan."(Bilježi ga Buhari u poglavlju "Ilm-znanje" pod stavkom: "Vrijednost onog koji nauči i poučava"1:28, te Muslim u poglavlju "Fedail" pod stavkom "primjer onoga sa čime je poslan Allahov Poslanik s.a.v.s. od upute i znanja"7:63.)

 

 DVADESET I

ČETVRTO PITANJE

KOJI JE DOKAZ IZ KUR'ANA I SUNNETA "

ČISTOG ISPOVIJEDANJA VJERE"?

 

Odgovor: Rekao je Allah Uzvišeni:"Samo Allahu pripada iskrena predanost (vjera)!" I rije

či Uzvišenog:"Zato se klanjam samo Allahu iskreno Mu ispovijedajući vjeru!"Zumer 2-3. I rekao je Allahov Poslanik s.a.v.s.:"Sretni su oni ljudi koji na moje zagovorništvo kažu da nema drugog boga osim Allaha iskreno sa srca."(Bilježi ga Buhari pod stavkom "Opis dženneta i džehennema"7:204, a bilježi ga i Ahmed u svom "Musnedu"3:272.) I rekao je Allahov Poslanik s.a.v.s.:"Allah s.v.t. uistinu je uklonio vatre onoga koji kaže da nema drugog boga osim Allaha želeći time Allahovo zadovoljstvo."(Bilježi Buhari u poglavlju "Namaz" pod stavkom "Džamije u kućama"1:109.)

 

 DVADESET I PETO PITANJE

KOJI JE DOKAZ ISKRENOSTI IZ KUR'ANA I SUNNETA?

 

Odgovor: Rekao je Allah Uzvišeni:"Elif Lam Mim. Misle li ljudi da

će biti ostavljeni na miru ako kažu:'Mi vjerujemo!' i da u iskušenje neće biti dovedeni? A Mi smo u iskušenje dovodili i one prije njih, da bi Allah sigurno ukazao na one koji govore istinu i na one koji lažu."Ankebut 1-3. I rekao je Allahov Poslanik s.a.v.s.:"Nema nikoga koji svjedoči da nema drugog boga osim Allaha i da je Muhammed Allahov Poslanik iz srca, a da ga Allah neće zabraniti vatri."(Bilježi ga Buhari u poglavlju "Ilm-znanje"1:41.) I Poslanik je beduinu, kojeg je podučio propisima islama dok nije rekao:'Tako mi Allaha na to neću ništa dodati, a niti oduzeti' , rekao:'Spasio se ako govori istinu'."(Bilježi ga Buhari u poglavlju "Iman" pod stavkom "Zekat je od islama"1:61, a bilježi ga i Muslim u poglavlju "Iman" pod stavkom obrazloženja namaza koji su jedan od temelja imana, 1:41.)

 

 DVADESET I ŠESTO PITANJE

KOJI JE DOKAZ UVJETOVANJA "LJUBAVI" IZ KUR'ANA I SUNNETA?

 

Odgovor: Rekao je Allah Uzvišeni:"O vjernici, ako neko od vas od vjere svoje otpadne, pa, Allah

će sigurno mjesto njih dovesti ljude koje On voli i koji Njega vole...". Maide 54. I rekao je Allahov Poslanik s.a.v.s.:"Kod koga se bude nalazilo troje osjetit će slast imana - vjerovanja; da mu Allah i Njegov Poslanik budu draži od bilo čega, da voli osobu i to samo u ime Allaha, da prezire da se vrati u nevjerstvo nakon što ga je Allah izbavio iz toga kao što prezire da bude bačen u vatru."(Bilježi ga Buhari u poglavlju "Iman" pod stavkom: "Slast vjerovanja"1:9, te Muslim u poglavlju "Iman"1:66.)

 

 DVADESET I SEDMO PITANJE

KOJI JE DOKAZ PRIJATELJSTVA ZBOG ALLAHA I NEPRIJATELJSTVA ZBOG NJEGA?

 

Odgovor: Rekao je Allah Uzvišeni:"O vjernici, ne uzimajte za zaštitnike jevreje i krš

ćane" Oni su sami sebi zaštitnici! A njihov je i onaj među vama koji ih za zaštitnike prihvati; Allah uistinu neće ukazati na pravi put ljudima koji sami sebi nepravdu čine. Zato ti vidiš one čija su srca bolesna kako žure da s njima prijateljstvo sklope, govoreći:'Bojimo se da nas kakva nevolja ne zadesi.' A Allah će sigurno pobjedu ili nešto drugo od Sebe dati, pa će se oni zbog onoga što su u dušama svojim krili kajati, a oni koji vjeruju reći će:'Zar su to oni koji su se zaklinjali Allahom, svojom najtežom zakletvom, da su zaista s vama?' Djela njihova bit će poništena, i oni će nastradati. O vjernici, ako neko od vas od vjere svoje otpadne, - pa, Allah će sigurno mjesto njih dovesti ljude koje On voli i koji Njega vole, prema vjernicima ponizne, a prema nevjernicima ponosite; oni će se na Allahovu putu boriti i neće se ničijeg prijekora bojati. To je Allahov dar, koji On daje kome hoće - a Allah je neizmjerno dobar i zna sve. Vaši zaštitnici su samo Allah i Poslanik Njegov i vjernici koji ponizno molitvu obavljaju i zekat daju. Onaj ko za zaštitnika uzme Allaha i Poslanika Njegova i vjernike - pa, Allahova strana će svakako pobijediti."Maide 51-56. I rekao je Uzvišeni:"O vjernici, ne prijateljujte ni sa očevima vašim ni sa braćom vašom ako više vole nevjerovanje od vjerovanja. Onaj od vas koji bude s njima prijateljevao, taj se doista prema sebi ogriješio. Reci:'Ako su vam očevi vaši, i sinovi vaši, i braća vaša, i žene vaše, i rod vaš, i imanja vaša koja ste stekli, i trgovačka roba za koju strahujete da neće prođe imati, i kuće vaše u kojima se prijatno osjećate - miliji od Allaha i Njegova Poslanika i od borbe na Njegovom putu, onda pričekajte dok Allah Svoju odluku ne donese. A Allah grješnicima neće ukazati na pravi put.'"Tevbe 23-24. I rekao je Uzvišeni:"Ne treba da ljudi koji u Allaha i u onaj svijet vjeruju budu u ljubavi s onima koji se Allahu i Poslaniku Njegovu suprotstavljaju, makar im oni bili očevi njihovi, ili sinovi njihovi, ili braća njihova, ili rođaci njihovi. Njima je On u srca njihova vjerovanje usadio i svjetlom Svojim ih osnažio, i On će ih uvesti u džennetske bašće kroz koje će rijeke teći, da u njima vječno ostanu. Allah je njima zadovoljan, a i oni će biti zadovoljni Njime. Oni su na Allahovoj strani, a oni na Allahovoj strani će sigurno uspjeti."Mudžadele 22. I rekao je Uzvišeni:"O vjernici, ako ste pošli da se na putu Mome borite i da naklonost Moju steknete, s Mojim i svojim neprijateljima ne prijateljujte i ljubav im ne poklanjajte - oni poriču Istinu koja vam dolazi i izgone Poslanika i vas samo zato što u Allaha, Gospodara vašeg, vjerujete. Vi im krišom ljubav poklanjate, a Ja znam i ono što tajite i ono što javno činite. Onaj od vas koji to bude činio s pravog puta je skrenuo."Mumtehine 1.

 

 DVADESET I OSMO PITANJE

KOJI JE DOKAZ SVJEDO

ČENJA DA JE MUHAMMED S.A.V.S. ALLAHOV POSLANIK?

 

Odgovor: Rije

či Allaha Uzvišenog:"Allah je vjernike milošću svojom obasuo kad im je jednog između njih kao Poslanika poslao, da im riječi Njegove kazuje, da ih očisti i da ih Knjizi i mudrosti nauči, jer su prije bili u očitoj zabludi."Ali Imran 164. I rekao je Uzvišeni:"Došao vam je Poslanik, jedan od vas, teško mu je što će te na muke udariti, jedva čeka da pravim putem pođete, a prema vjernicima je blag i milostiv."Tevbe 128. "I Allah zna da si ti, zaista Njegov Poslanik."Munafikun 1. O tome svjedoči još mnogo drugih ajeta.

 

 DVADESET I DEVETO PITANJE

ŠTA ZNA

ČI SVJEDOČENJE DA JE MUHAMMED S.A.V.S. ALLAHOV POSLANIK?

 

Odgovor: To je sna

žno uvjerenje iz dubine srca shodno jezičkom izgovaranju da je Muhammed Njegov rob i Njegov Poslanik poslan svim razumnim bićima, ljudima i džinima: "O vjerovjesniče, Mi smo te poslali kao svjedoka i kao donosioca radosnih vijesti i kao poslanika koji opominje, da - po Njegovom naređenju - pozivaš Allahu, i kao svjetiljku koja sija," Ahzab 45-46, tako da je dužnost da se vjeruje Muhammedu s.a.v.s., o svemu onome o čemu je obavijestio o prijašnjim narodima i onome što će doći, te sve ono što je odobrio od dozvoljenih stvari i što je zabranio od zabranjenih stvari; te povinovanje tome i izvršenje onoga što je naredio, a ostavljanje svega onoga što je zabranio, te slijeđenje "njegovog šerijata" - vjere islama, i držanje njegovog sunneta u tajnosti i javnosti i izražavanje zadovoljstva onim što je presudio (naredio) i pokornost njemu. A njemu pokornost jeste pokornost Allahu s.v.t., a nepokornost njemu je nepokornost Allahu s.v.t., nije ga usmrtio sve dok s njim nije upotpunio vjeru, i obznanio jasnu poruku (islam) i ostavio sljedbenike na jasnom putu koji je uvijek jasan kao dan. S toga puta poslije Poslanika skrenut će samo onaj koji je propao.

 

 TRIDESETO PITANJE

KOJI SU UVJETI SVJEDO

ČENJA DA JE MUHAMMED S.A.V.S. ALLAHOV POSLANIK, I DA LI ĆE BITI PRIMLJENO PRVO SVJEDOČENJE (TJ. LA ILAHE ILLALLAH) BEZ NJEGA?

 

Odgovor: Ve

ć smo ti spomenuli da čovjek - Allahov rob ne ulazi u vjeru osim s ova dva svjedočenja i da su ona nerazdvojiva; tako da su uvjeti prvog svjedočenja isti i za ovo drugo svjedočenje, kao što su i uvjeti drugog svjedočenja uvjeti za prvo.

 

 TRIDESET I PRVO PITANJE

KOJI JE DOKAZ ZA NAMAZ I ZEKAT?

 

Odgovor: Rekao je Uzvišeni:"Pa ako se pokaju i budu namaz obavljali i zekat davali, ostavite ih na miru." Tevba 5. Uzvišeni je, tako

đer, rekao: "Ali ako se oni budu pokajali i namaz obavljali i zekat davali, braća su vam po vjeri." Tevba 11 I rekao je Uzvišeni: "A naređeno im je da se samo Allahu klanjaju, da Mu iskreno, kao pravovjerni, vjeru ispovijedaju, i da namaz obavljaju, i da zekat udjeljuju; a to je ispravna vjera." Bejjine 5. O tome govore i mnogi drugi ajeti.

 

 TRIDESET I DRUGO PITANJE

KOJI JE DOKAZ ZA POST?

 

Odgovor: Rekao je Uzvišeni:"O vjernici! Propisuje vam se post, kao što je propisan onima prije vas." Bekare 183. I rekao je Uzvišeni:"Ko od vas u tom mjesecu bude kod ku

će, neka ga u postu provede..."Bekare 185. Dokaz je i hadis u kojem je jedan beduin upitao: "Obavijesti me šta mi je naredio Allah s.v.t. od posta." Pa je rekao:"Mjesec ramazan, osim da još nešto od toga (posta) dobrovoljno uradiš." (Bilježi ga Buhari u poglavlju "Iman"pod stavkom "Zekat u islamu", 1:16; te prenosi ga Muslim u poglavlju "Iman" pod stavkom "Obznanjivanje namaza koji je jedan od stupova vjerovanja", 1:41.

 

 TRIDESET I TRE

ĆE PITANJE

KOJI JE DOKAZ ZA HAD

ŽDŽ?

 

Odgovor: Rekao je Allah Uzvišeni: "Had

ždž i umru radi Allaha izvršavajte!" Bekare 196. I rekao je Uzvišeni: "Hodočastiti Hram dužan je, Allaha radi, svaki onaj koji je u mogućnosti." Ali 'Imran 97. Rekao je Allahov Poslanik s.a.v.s.: "Uistinu vam je Allah Uzvišeni propisao hadždž." Prenosi ga Muslim u svom "Sahihu" od Ebu Hurejre r.a. u ovom kontekstu "Držao nam je govor Allahov Poslanik s.a.v.s. i rekao: "O ljudi, uistinu vam je Allah naredio hadždž pa obavljajte hadždž." 4:102; a isto tako ga prenosi i Ahmed 2:508. O ovome svjedoče mnogi drugi hadisi.

 

 TRIDESET I

ČETVRTO PITANJE

KOJI JE PROPIS ZA ONOGA KOJI NIJE

ČE JEDAN OD STUBOVA ISLAMA ILI TO PRIZNAJE, ALI SE OHOLO ODNOSI PREMA TOME?

 

Odgovor: Ubija se kao nevjernik - kafir, kao i drugi lašci i oni koji se ohole, kao što je Iblis i faraon.

 

 TRIDESET I PETO PITANJE

KOJI JE PROPIS ZA ONOGA KOJI IH PRIZNAJE, ALI ZANEMARUJE IZ LIJENOSTI ILI NEKOG POSEBNOG OBRAZLO

ŽENJA?

 

Odgovor: Što se namaza ti

če, onaj ko ga odlaže zbog razloga spomenutih u naslovu, onda će se od njega tražiti da se pokaje; pa ako se pokaje, oprašta mu se, a ako to ne učini, ubija se tako što se nad njime izvršava šerijatska kazna (hadd), zbog riječi Allaha s.v.t.: "Pa ako se pokaju i budu namaz obavljali i zekat davali, ostavite ih na miru." Tevbe 5. O tome govori i hadis "Naređeno mi je da se borim protiv ljudi..." Muttefekun alejhi. Ako onaj koji se usteže da izdvoji zekat ne bude imao nikakvu moć, onda će imam od njega to uzeti silom i kazniti ga uzimanjem nečega iz njegovih imetka, po riječima Allahovog Poslanika, s.a.v.s.: "A onaj koji ga spriječi (dati zekat) mi ćemo ga uzeti i s time još pola njegova bogatstva." (Dio hadisa kojeg bilježi Ebu Davud u poglavlju zekata 2:101. I Ahmed u svom "Musnedu", pogledaj "Fethur-rebani, 8:217.) Ako to budu skupine koje budu imale moć, onda je dužnost imamu da se bori protiv njih sve dok to ne urade (dadnu zekat), zbog spomenutih ajeta i hadisa. A to je uradio Ebu Bekr es-Siddik i ashabi, - da Allah njima svima bude zadovoljan. Oko posta nije ništa navedeno, ali će ga kazniti imam ili njegov zamjenik što će mu biti prijekor za taj njegov primjer. Cijeli ljudski život je vrijeme za hadždž, a to vrijeme prolazi samo smrću čovjeka, a dužnost je da se obavi što prije. Navodi se ahiretska prijetnja oko njegove nemarnosti, ali se ne navodi poseban tretman i kazna na dunjaluku.

 

 TRIDESET I ŠESTO PITANJE

ŠTA JE TO IMAN - VJEROVANJE?

 

Odgovor:Vjerovanje su rije

či i djela, riječi srca i jezika, i radnja srca, jezika i tjelesnih udova; povećava se pokornošću, a smanjuje se griješenjem, i ljudi se međusobno razlikuju po stepenu imana.

 

 TRIDESET I SEDMO PITANJE

ŠTA JE DOKAZ DA JE IMAN I DJELO I RIJE

Č?

 

Odgovor: Rekao je Uzvišeni: "Ali Allah je nekima od vas pravo vjerovanje omilio i u srcima vašim ga lijepim prikazao." I ka

že Uzvišeni: "Pa vjerujte u Allaha i Njegovog Poslanika." Hudžurat 7. Ovo je značenje dva svjedočenja i šehadeta bez kojih čovjek - Allahov rob ne ulazi u vjeru. Šehadet spada u djelovanje srca, jer je stvar srca, i djelovanje jezika tako što ga izgovara i samo od njega ima koristi ako su to dvoje u suglasnosti. I rekao je Uzvišeni: "Allah neće upropastiti vaš iman." Bekare 143. To znači, neće upropastiti namaze u kojima ste se okretali ka Kudsu prije promjene kible. Svi namazi su nazvani vjerovanjem, jer namaz sadrži djelovanje srca, jezika i udova. Allahov Poslanik s.a.v.s. ubrojao je u iman borbu na Allahovu putu, obavljanje namaza u noći sudbine (lejletul - kadr), post i namaz u toku mjeseca ramazana, obavljanje pet dnevnih namaza i drugo. Allahovog Poslanika s.a.v.s. upitali su: "Koja su djela najbolja?", pa je rekao: "Vjerovanje u Allaha i Njegovog Poslanika." Bilježi ga Buhari u svom "Sahihu" u poglavlju "Iman" pod stavkom "Ko kaže da je vjerovanje od poslova" 1:12; te Muslim u poglavlju "Iman" pod stavkom "Vjerovanje u Allaha je najbolji posao" 1:62.

 

 TRIDESET I OSMO PITANJE

ŠTA JE DOKAZ ZA POVE

ĆANJE I SMANJENJE IMANA?

 

Odgovor: Rije

či Uzvišenog: "On ulijeva smirenost u srca vjernika da bi učvrstili vjerovanje koje već imaju." Feth 4. "A Mi smo im uvjerenje još više učvrstili." Kehf 13. "Allah će pomoći onima koji su na pravom putu!" Merjem 76. "A one koji su na pravom putu On će i dalje voditi." Muhammed 17. "I da se onima koji vjeruju vjerovanje učvrsti."Muddesir 31. "Što se tiče vjernika, njima je učvrstila vjerovanje."Tevba 124 "Treba da ih se pričuvate! - to je učvrstilo vjerovanje." Ali Imran 173. "I to im je samo učvrstilo vjerovanje i predanost."Ahzab 22. U mnogo drugih ajeta ima odgovor na ovo pitanje kao i u onome što je rekao Allahov Poslanik s.a.v.s.: "Kada biste vi bili u svakom stanju kao u onome u kojem se nalazite kada ste kod mene s vama bi se pozdravljali meleki." Bilježi ga Tirmizi u poglavlju "Sudnji dan" pod brojem 2452, stavka 20. I rekao je da je ovaj hadis hasen garib; a Muslim ga prenosi u drugom obliku 8:95.

 

 TRIDESET I DEVETO PITANJE

KOJI JE DOKAZ STEPENOVANJA VJERNIKA PO PITANJU IMANA?

 

Odgovor: Rije

či Uzvišenog: "I oni prvi - uvijek prvi! Oni će Allahu bliski biti u džennetskim bašćama naslada, bit će ih mnogo od naroda drevnih, a malo od kasnijih, na divanima izvezenim, jedni prema drugima na njima će naslonjeni biti; služit će ih vječni mladići, sa čašama i ibricima i peharom punim pića iz izvora tekućeg - od koga ih glava neće boljeti i zbog koga neće pamet izgubiti - i voćem koje će sami birati, i mesom ptičijim kakvo budu željeli.U njima će biti i hurije očiju krupnih, slične biseru u školjkama skrivenom, kao nagrada za ono što su činili. U njima neće slušati prazne besjede ni govor grješni, nego samo riječi: 'Mir, mir!' Vaki'a 10 - 27. I rekao je Uzvišeni: "I ako bude jedan od onih koji su Allahu bliski - udobnost i opskrba lijepa i džennetske blagodati njemu! A ako bude jedan od onih koji su sretni, pa, pozdrav tebi od onih koji su sretni!" Vaki'a 88 - 91 I rekao je Uzvišeni: "Bit će onih koji će se prema sebi ogriješiti, bit će onih čija će dobra i loša djela podjednako teška biti, i bit će i onih koji će, Allahovom voljom, svojim dobrim djelima druge nadmašiti..." Fatir 32 U hadisu koji govori o zagovorništvu se kaže: "Allah s.v.t. izvadit će iz vatre onoga ko je imao u svome srcu imana koliko je težina jednog dinara, a potom onoga koji bude u svom srcu imao vjerovanja koliko pola dinara." A u drugoj predaji se kaže:"Izaći će iz vatre onaj koji kaže da nema drugog boga osim Allaha, a bude u njegovom srcu dobra koliko je teško ječmeno zrno, a potom će izaći iz vatre onaj koji kaže da nema drugog boga osim Allaha, a bude u njegovom srcu dobra koliko je težak prsten, a potom će izaći iz vatre onaj koji kaže da nema drugog boga osim Allaha, a u njegovom srcu bude dobra koliko je teško zrno kukuruza." Bilježi ga Buhari u poglavlju "Tevhid" pod stavkom riječi Allaha Uzvišenog "Ono što Sam stvorio Svojim rukama" 8:172 - 173; a bilježi ga i Muslim u poglavlju "Iman" pod stavkom: "Najniži stupanj stanovnika dženneta", 1:125.

 

 

ČETRDESETO PITANJE

ŠTA JE DOKAZ DA RIJE

Č IMAN OBUHVATA KOMPLETNU VJERU KOD NJENOG UOPĆAVANJA?

 

Odgovor: Rekao je Allahov Poslanik s.a.v.s. u hadisu koji je vezan za deputaciju Abdul-Kajsa: "Nare

đujem vam vjerovanje samo u Jednog Allaha, pa je upitao: 'A znate li šta je to vjerovanje u Jednog Allaha?' Rekli su: 'Allah i Njegov Poslanik znaju.' Rekao je: 'Svjedočenje da nema boga osim Allaha i da je Muhammed Allahov Poslanik, obavljanje nemaza, davanje zekata i da iz plijena izdvajaju petinu." Muttefekun alejhi. Bilježi ga Buhari u poglavlju "Iman"pod stavkom "Obavljanje pet stvari dio je vjerovanja", 1:19; i bilježi ga Muslim u poglavlju "Iman" pod stavkom "Naređenje vjerovanja u Allaha i Njegova Poslanika i propisa vjere i pozivanje ka tome", 1:35.

 

 

ČETRDESET I PRVO PITANJE

KOJI JE DOKAZ ZA DEFINIRANJE IMANA KAO ŠEST STUBOVA (RUKNOVA)?

 

Odgovor: Kada je D

žibril rekao Allahovom Poslaniku s.a.v.s.: "Obavijesti me o vjerovanju", on je odgovorio: "Da vjeruješ u Allaha, Njegove meleke, Njegove Knjige, Njegove poslanike, Sudnji dan i da vjeruješ u određenje dobra i zla." (Bilježi ga Buhari od Ebu Hurejre r.a. u poglavlju "Iman" pod stavkom "Pitanje Džibrila upućeno Allahovom Poslaniku s.a.v.s., o imanu, islamu i ihsan", 1:18; a bilježi ga i Muslim od Omera ibn El - Hattaba u poglavlju "Iman" s početka 1:29.)

 

 

ČETRDESET I DRUGO PITANJE

ŠTA JE UOP

ĆENI DOKAZ ZA ŠEST STUBOVA IMANA U KUR'ANU?

 

Odgovor: Rekao je Allah Uzvišeni: "Nije

čestitost u tome da okrećete lica svoja prema istoku i zapadu; čestiti su oni koji vjeruju u Allaha, i u onaj svijet, i u meleke, i u Knjige, i u vjerovjesnike." Bekare 177. I rekao je Uzvišeni: "Mi sve s mjerom stvaramo."Kamer 49. Spomenut ćemo - inša'Allah - dokaz za sve stubove imana pojedinačno.

 

 

ČETRDESET I TREĆE PITANJE

ŠTA ZNA

ČI VJEROVANJE U ALLAHA UZVIŠENOG?

 

Odgovor: To je

čvrsto uvjerenje u dubini srca o prisutnosti Allaha Uzvišenog; On je Prvi i nema ništa prije Njega; zadnji i nema ništa poslije Njega; Vidljivi, nema ništa iznad Njega; Skriveni, nema ništa osim Njega; Živi Koji Sam po Sebi opstoji; "Nije rodio i rođen nije, i niko Mu ravan nije!" (Ihlas 3-4), te smatranje Allaha s.v.t. Jednim u "uluhijetu", "rububijetu" i Njegovim imenima i svojstvima.

 

 

ČETRDESET I ČETVRTO PITANJE

ŠTA JE TEVHID ULUHIJE?

 

Odgovor: To je upu

ćivanje svih vrsta ibadeta samo Allahu s.v.t. kako javnih tako i tajnih, riječi i djela, a negiranje pokornosti (ibadeta) nekome drugom mimo Allaha s.v.t. ko god on bio. Kao što kaže Uzvišeni: "Gospodar tvoj zapovijeda da samo Njega obožavate..." Isra' 23. I rekao je Uzvišeni: "I Allahu se klanjajte i nikoga Njemu ravnim ne smatrajte!" Nisa' 36. Uzvišeni je, također, rekao: "Ja sam, uistinu, Allah, drugog boga, osim Mene, nema; zato samo Meni namaz obavljaj - da bih ti uvijek na umu bio!" Ta Ha 14. O ovome govore i mnogi drugi ajeti. A ovo je određeno svjedočenjem da nema drugog boga osim Allaha.

 

 

ČETRDESET I PETO PITANJE

ŠTA JE U SUPROTNOSTI SA TEVHIDOM ULUHIJE?

 

Odgovor: U suprotnosti mu je širk - pripisivanje Allahu druga; a on se dijeli na dvije vrste: - veliki širk koji u potpunosti negira ovaj tevhid; - i mali širk, koji negira njegovu potpunost.

 

 

ČETRDESET I ŠESTO PITANJE

ŠTA JE VELIKI ŠIRK?

 

Odgovor: To je uzimanje stvorenja (roba) mimo Allaha s.v.t. kao obo

žavanog i njegovo izjednačavanje sa Gospodarom svih svjetova; da se voli kao što se voli Allah s.v.t.; da ga se boji kao što se boji Allaha s.v.t.; da kod njega traži utočište; da ga doziva i moli mu se, da žudi za njim; da se oslanja na njega; ili da mu se pokorava u griješenju prema Allahu s.v.t.; ili da ga slijedi onako kako to ne želi Allah s.v.t. kao i slično tome. Rekao je Uzvišeni: "Allah neće oprostiti da Mu se neko drugi smatra ravnim, a oprostit će manje grijehove od toga, kome On hoće. A onaj ko drugog smatra Allahu ravnim, čini, izmišljajući laž, grijeh veliki." Nisa' 48. Rekao je Uzvišeni i ovo: "A daleko je zalutao onaj ko smatra da je Allahu neko ravan." Nisa' 116. I rekao je Uzvišeni: "Ko drugog Allahu smatra ravnim, Allah će mu ulazak u Džennet zabraniti i boravište njegovo će Džehennem biti." Maide 72. Uzvišeni je, također, rekao: "A onaj ko bude smatrao da Allahu ima iko ravan - bit će kao onaj koji je s neba pao i koga su ptice razgrabile, ili kao onaj kojeg je vjetar u daleki predio odnio." Hadždžd 31. O tome govore i drugi ajeti. Rekao je Allahov Poslanik s.a.v.s.: "Allahovo pravo nad robovima (stvorenjima) jeste da Ga obožavaju i da Mu ništa kao sudruga ne pripisuju; a pravo robova kod Allaha jeste da ne kazni one koji Mu ništa kao sudruga ne pripisuju." (Muttefekun alejhi i bilježi Buhari u poglavlju "Tevhid" s početka kada šalje Muaza ibn Džebela r.a.. u Jemen, 8:164; te Muslim u poglavlju "Iman" pod stavkom: "Dokaz da onaj ko umre na tevhidu (bude vjerovao da je samo Allah edan) ulazi zasigurno u džennet", 1:43) U pogledu ovog širka kao i toga da on izvodi iz vjere potpuno su isti oni koji ga javno čine - kao nevjernici iz plemena Kurejš i dr. i oni koji ga taje, kao što su munafici varalice koji ispoljavaju islam, a kriju nevjerovanje. Rekao je Allah Uzvišeni: "Licemjeri će na samom dnu Džehennema biti i ti im nećeš zaštitnika naći; ali oni koji se pokaju i poprave i koji čvrsto Allaha prihvate i vjeru svoju u Allaha iskreno ispolje, bit će s vjernicima, a Allah će sigurno vjernicima veliku nagradu dati." Nisa' 145 - 146. Odgovori na ovo pitanje postoje u još mnogo drugih ajeta.

 

 

ČETRDESET I SEDMO PITANJE

ŠTA JE MALI ŠIRK?

 

Odgovor: To je pretvaranje (licemjerstvo) koje ulazi u uljepšavanje poslova koje treba raditi samo radi Allaha Uzvišenog. O tome je rekao Allah Uzvišeni: "Ko

želi da od Gospodara svoga bude lijepo primljen, neka čini dobra djela i neka, klanjajući se Gospodaru svome, ne smatra Njemu ravnim nikoga!" Kehf 110. Rekao je Allahov Poslanik s.a.v.s.: "Najviše zbog čega se bojim za vas je mali širk", a kad je bio upitan o njemu rekao je: "Pretvaranje" (Hadis je sahih, bilježi ga Ahmed 5:428; te Begavi u djelu "Šerh es-Sunne" 14:324; te Hejsemi u djelu "Medžme' ez-Zevaid", 1:107 i rekao je: "Prenosi ga Ahmed i Taberi, a prenosioci Ahmeda su ispravni." A šejh Albani ga svrstava u tačbne hadise pod brojem 951 i kaže: "Njegov lanac prenosilaca je dobar."), zatim je to pojasnio: "Ustane čovjek i klanja uljepšavajuci svoj namaz kada vidi da ga ljudi posmatraju." (Dobar, i to je dio hadisa kojeg bilježi Ahmed, 3:30; te Ibn Madže 4257; a Albani ga navodi u "Sahih et-tergib ve et-terhib" i kaže za njega: "Hadis je hasen.") U mali širk spada i zakletva nečim drugim mimo Allaha s.v.t., kao što je zakletva očevima, idolima, Kabom, povjerenjem i drugim. Rekao je Allahov Poslanik s.a.v.s.: "Ne zaklinjite se vašim očevima, niti vašim majkama, niti idolima." (Bilježi ga Ebu Davud u poglavlju "Iman ven nuzur", pod stavkom "Preziranje zakletve sa očevima" pod brojem 3248; te ga bilježi Nesa'i u poglavlju "Iman ven nuzur" pod stavkom "Zakletva majkama" 7:5; Šejh Albani ukazuje da je hadis vjerodostojan u djelu "Sahih el-Džami" pod brojem 2126; a hadis u potpunosti jeste onako kako je naveden ..." "Ne zaklinjite se osim Allahom i ne zaklinjite se osim kada govorite istinu.") I rekao je Allahov Poslanik s.a.v.s.: "I ne govorite: 'Tako mi Kabe,' ali recite: 'Tako mi Gospodara Kabe.'" (Bilježi Nesa'i u poglavlju "Iman ven nuzur" pod stavkom "Zaklinjanje Kabom" 7:6, pod brojem 3773; te ga bilježi Ahmed u "Musnedu" 6:371-372; te Hakim u "Mustedreku" u poglavlju "Iman ven nuzur" 4:297 i kaže: "Ovaj hadis je vjerodostojnog lanca prenosilaca; s tim se slaže i Zehebi, a Ibn Hadžer ga je proglasio vjerodostojnim, isto tako u djelu "El-Isabet" 4:389.) I rekao je Allahov Poslanik s.a.v.s.: "Ne zaklinjite se osim Allahom." (Dio hadisa kojeg prenose Ebu Davud i Nesa'i, vidi pod zabilješkom 109.) I rekao je Allahov Poslanik, s.a.v.s.:"Onaj ko se zakune povjerenjem (emanetom) nije od nas." (Bilježi Ebu Davud od Ibn Burejde od njegovog oca u poglavlju "Iman" 3:223; a Šejh Nasiruddin Albani ga navodi među vjerodostojnim hadisima "Džuz 1", pod brojem 94.) I rekao je Allahov Poslanik s.a.v.s.: "Ko se zakune nečim drugim osim Allahom, učinio je kufr ili širk." A u drugoj predaji je kazao: "I učinio je širk." (Bilježi ga Ebu Davud u poglavlju "Iman" 3:223-224; te Tirmizi u poglavlju "Iman" pod stavkom "Zabranjivanje zakletve bilo čim osim Allahom s.v.t." 4:110, pod brojem 1535 i naziva ga hadis hasen.) U to spadaju i riječi: "Ono što hoće Allah i ti." Rekao je Allahov Poslanik s.a.v.s. onome ko mu je to rekao: "A zar si me uzeo kao suparnika Allahova? Reci: 'Ono što Allah Jedini hoće.'" (Bilježi ga Buhari u "Edebul mufred" str. 265, pod stavkom riječi čovjeka:"Ono što hoće Allah i ti." pod brojem 784; te Ibn Madždže pod brojem 213; te Ahmed u "Musnedu" 1:214; a Albani ga navodi među vjerodostojnim pod brojem 139.) U ovo spadaju i riječi: "Da nije Allaha i tebe; ja nemam nikoga osim Allaha i tebe." Rekao je Allahov Poslanik s.a.v.s.: "Ne govorite: 'Što Allah bude htio' i htjela ta osoba, ali recite što Allah bude htio, a nakon toga bude htjela ta osoba." (Bilježi ga Ebu Davud pod brojem 4980; te Ahmed u svom "Musnedu" 5:384; dok Šejh Albani ukazuje na njegovu vjerodostojnost u djelu "Silsiletus sahih"pod brojem 137.) Rekli su učenjaci da je dozvoljeno reći. "Da nije bilo Allaha, a potom te osobe", a da nije dozvoljeno reći:"Da nije bilo Allaha i te osobe."

 

 

ČETRDESET I OSMO PITANJE

KAKVA JE RAZLIKA IZME

ĐU VEZNIKA "I" I "ZATIM" U OVIM IZGOVORIMA?

 

Odgovor: Iz vezivanja sa "i" proizlazi izjedna

čavanje i usporedba tako da onaj koji kaže: "Ono što Allah hoće i ti hoćes, biva onaj koji uspoređuje htijenje roba sa htijenjem Allaha s.v.t. praveći sličnost među njima. U suprotnosti tome jeste vezivanje sa "zatim" ili "potom", jer to ne znači istovremenost; pa onaj koji kaže: "Ono što Allah hoće, a potom hoćeš ti, on je potvrdio da je htijenje roba samo slijeđenje htijenja Allaha Uzvišenog, i dolazi poslije Allahovog htijenja. Kao što kaže Uzvišeni: "A vi ćete htjeti samo ono što Allah hoće." Dahr (Insan) 30. Tako isto je i s ostalim.

 

 

ČETRDESET I DEVETO PITANJE

ŠTA JE TEVHID RUBUBIJE?

 

Odgovor: To je

čvrsto uvjerenje da je Allah s.v.t. Jedini Tvorac svih stvorenja i Njihov Gospodar, da samo On stvara i da je u Njegovim rukama sve, da jedino On može učiniti s njima sve što želi, On nema sudruga u vladavini i Njemu ne treba zaštitnik zbog nemoći, nema onoga ko može odbiti Njegovo naređenje, nema nikoga da sudi poslije Njegove presude, nema Mu ko oponirati, niko nije Njemu sličan niti konkurentan u bilo čemu u vezi sa rububijetom, tj. samo je On Gospodar i Stvoritelj svega, kao i za ono što proizlazi iz Njegovih imena i svojstava. Rekao je Uzvišeni: "Hvaljen neka je Allah Koji je nebesa i Zemlju stvorio i tmine i svjetlo dao." En'am 1. I rekao je Uzvišeni: "Tebe, Allaha, Gospodara svjetova, hvalimo." Fatiha 1. Uzvišeni je također, rekao: "Reci:'Ko je Gospodar nebesa i Zemlje?' I odgovori:'Allah!' Reci: 'Pa zašto ste onda umjesto Njega kao zaštitnika prihvatili one koji sami sebi ne mogu neku korist pribaviti niti od sebe kakvu štetu otkloniti?' Reci: ' Zar su jednaki slijepac i onaj koji vidi, ili, zar su iste tmine i svjetlo, ili zar oni koji su učinili Allahu ravnim stvaraju kao što On stvara, pa im se stvaranje čini, sličnim? 'Reci: 'Allah je Stvoritelj svega i On je Jedini i Svemoćni.'" Ra'd 16. I rekao je Uzvišeni: "Allah vas stvara i opskrbljuje; On će vam život oduzeti i na kraju vas oživjeti. Postoji li ijedno božanstvo vaše koje bilo šta od toga čini? Hvaljen neka je On i vrlo visoko iznad onih koje Njemu smatraju ravnim!" Rum 40. I rekao je Uzvišeni: "To je Allahovo djelo; a pokažite Mi šta su drugi, mimo Njega stvorili?" Lukman 11. Uzvišeni je, također, kazao: "Zar su oni bez Stvoritelja stvoreni ili su oni sami sebe stvorili?! Zar su nebesa i Zemlju stvorili?! Ne, nego oni neće da vjeruju." Tur 35-36. I rekao je Uzvišeni: "On je Gospodar nebesa i Zemlje i onoga što je između njih, zato samo Njemu ibadet čini i u tome budi ustrajan! Znaš li da ime Njegovo ima iko!" Merjem 65. I rekao je Uzvišeni: "Niko nije kao On! On sve čuje i sve vidi." Šura 11. Uzvišeni je rekao: "I reci: 'Hvaljen Allah koji Sebi nije uzeo djeteta i koji u vlasti nema ortaka, i kome ne treba zaštitnik zbog nemoći - i hvaleći Ga veličaj!" Isra 11. I rekao je Uzvišeni: "Reci: 'Zovite one koje, pored Allaha, bogovima smatrate. Oni ništa nemaju, ni koliko trun jedan, ni na nebesima ni na Zemlji; oni u njima nemaju nikakva udjela i On nema od njih nikakve pomoći.' Kod Njega će se moći zauzimati za nekoga samo onaj kome On dopusti. I kad iz srca njihovih nestane straha, oni će upitati: 'Sta je rekao Gospodar vaš?' 'Istinu!' odgovorit će: 'On je Uzvišen i Velik.'" Saba 22-23.

 

 PEDESETO PITANJE

ŠTA JE U SUPROTNOSTI SA TEVHIDOM RUBUBIJE?

 

Odgovor: To je uvjerenje da postoji pored Allaha Uzvišenog neko drugi ko upravlja univerzumom bilo da se radi o stvaranju i rastvaranju, davanju i oduzimanju

života, upravljanju dobra, otklanjanju zla, ili o nečem drugom u vezi sa značenjem tewhidur - rububijeta. Ili vjerovanje u postojanje suparnika Allahu s.v.t., o nečemu što proizlazi iz Allahovih imena i svojstava, kao što je znanje skrivenog, te Uzvišenost i Gordost, i tome slično. Rekao je Allah Uzvišeni: "Milost koju Allah podari ljudima niko ne može uskratiti, ono što On uskrati niko ne može poslije Njega dati; On je silan i mudar. O ljudi, sjetite se milosti kojom vas Allah obasipa. Postoji li, osim Allaha, ikakav drugi stvoritelj koji vas s neba i iz zemlje opskrbljuje? Osim Njega nema drugog boga, pa kuda se onda odmećete?"Fatir 2-3. I rekao je Uzvišeni: "Ako ti Allah dadne kakvu nevolju, niko je osim Njega ne može otkloniti, a ako ti zaželi dobro, pa-niko ne može blagodat Njegovu spriječiti; on Njome nagrađuje onoga koga hoće od robova Svojih; On prašta i svemilostan je." Junus 107. "I rekao je Uzvišeni: "A ti reci: Mislite li vi da li bi oni koje vi, pored Allaha, obožavate mogli otkloniti štetu, ako Allah hoće da mi je učini, ili, da li bi mogli zadržati milost Njegovu, ako On hoće da im je podari? Reci: Meni je dovoljan Allah, u Njega se pouzdaju oni koji se pouzdavaju." Zumer 38. "Uzvišeni je, također, kazao: "U Njega su ključevi svih tajni, samo ih On zna, i On jedini zna šta je na kopnu i šta je u moru, i nijedan list ne opadne, a da On za njeg ne zna; i nema zrna u tminama Zemlje niti ičeg svježeg, niti ičeg suhog, ničeg što nije u jasnoj Knjizi." En'am 59. "I rekao je Uzvišeni: "Allah vodu s neba spušta i njome život mrtvoj zemlji vraća! To je, zaista, dokaz za ljude koji hoće da čuju." Nahl 65

 

PEDESET I PRVO PITANJE

ŠTA JE TO TEVHID ESMAI VES - SIFAT?

 

Odgovor: To je

čvrsto uvjerenje u opis kojim je Allah Uzvišeni Sebe opisao i rekao za Sebe u Svojoj Knjizi, i u opis kojim Ga je opisao Njegov Poslanik s.a.v.s., lijepim imenima i savršenim svojstvima; te čvrsto uvjerenje i njihovo poimanje onako kako su objašnjena, bez ikakva upita. Allah s.v.t. naveo je zajedno potvrđivanje i negiranje akomodiranja tih imena i svojstvava u Svojoj Knjizi na više mjesta. To govore riječi Uzvišenog: "On zna šta su radili i šta ih čeka, a oni znanjem ne mogu Njega obuhvatiti. [Ta Ha 110] "I riječi Uzvišenog: "Niko nije kao On! On sve čuje i sve vidi"[Šura 11] I riječi Uzvišenog: "Pogledi do Njega ne mogu doprijeti, a On do pogleda dopire;On je Milostivi i sve dobro zna." [En'am 103] O tome govore i mnogi drugi ajeti. U Tirmizijinoj zbirci hadisa stoji da je Ubejj ibn Ka'b r.a. kazao da su mušrici rekli Allahovu Poslaniku s.a.v.s. kada je spomenuo njihova božanstva: "Navedi nam porijeklo svoga Gospodara," pa je objavio Allah Uzvišeni: "Reci: On je Allah - Jedan! Allah je Utočište svakom!" Utočište svakom je Onaj Koji nije rodio i rođen nije, jer ne postoji ništa što je rođeno, a da neće umrijeti, i neće ništa umrijeti a da neće biti naslijeđeno; a uistinu Allah Uzvišeni neće umrijeti i neće biti naslijeđen, i niko Mu ravan nije! Rekao je da Mu niko nije sličan, niti ravnopravan, i ne postoji ništa kao On." [Tirmizi u poglavlju o Tefsiru 5:451-452 pod stavkom "Sure El - Ihlas" pod brojem 3364].

 

PEDESET I DRUGO PITANJE

ŠTA JE POTVRDA U KUR'ANU I SUNNETU O ALLAHOVIM S.V.T. LIJEPIM IMENIMA?

 

Odgovor: Rekao je Allah Uzvišeni: "Allah ima najljepša imena i vi Ga zovite njima, a klonite se onih koji iskre

ću Njegova imena." [A'raf 180]. I rekao je slava neka je Njemu: "Reci: Zovite: Allah ili zovite: Milostivi, a kako Ga god budete zvali, Njegova su imena najljepša." [Isra' 110]. Uzvišeni je, takođe, kazao: "Allah drugog boga osim Njega nema, najljepša imena ima!" [Ta Ha 8]. O tome govore i drugi ajeti. Rekao je Allahov Poslanik s.a.v.s.: "Uistinu Allah ima devedeset i devet imena, pa ko ih dohvati (i radi po njima), ući će u Džennet." [Bilježi ga Buhari i Muslim riječima: "Uistinu Allah posjeduje devedeset i devet imena, sto manje jedan, ko ih utvrdi ući će u Džennet". Pogledaj Buhari pod poglavljem "Tevhid", stavka: "Uistinu Allah ima sto imena manje jedno", 8:169; te Muslim poglavlje "Sjećanje i dova o Allahovim Uzvišenim imenima i korisnog ko ih utvrdi", 8:63; te Tirmizi pod brojem 3508/5:533 i rekao je: "Hasen-sahih"; te Ibn Madždže pod brojem 3906]. I rekao je s.a.v.s.: "Molim Te, Allahu, sa svakim Tvojim imenom kojim si Sebe nazvao, ili koje si objavio u Svojoj Knjizi ili kojem si podučio nekoga od Svojih robova, ili koje si ostavio za Sebe u Svom tajnom znanju da učiniš Ku'ran Uzvišeni proljećem moga srca." [Prenosi ga Ahmed u "Musnedu" 1:453; te Hakim 1:509 i kaže: "Hadis je hasen-sahih i ispunjava uvjete Muslima. Pogledaj "Es-Sahih" od Albanija pod brojem 199].

 

PEDESET I TRE

ĆE PITANJE

KOJI SU PRIMJERI ALLAHOVIH LIJEPIH IMENA IZ KUR'ANA?

 

Odgovor: Primjer su rije

či Uzvišenog: "Allah je, zaista, uzvišen i velik!"[Nisa 34]. "Allah je, uistinu, dobar i sve zna."[Ahzab 34]. "On, uistinu, sve zna i sve može."[Fatir 44]. "A Allah, doista, sve čuje i vidi."[Nisa' 58]. "Allah je zaista, silan i mudar."[Nisa' 56]. "Allah zaista prašta i svemilostan je."[Nisa' 23]. "Jer je On prema njima blag i milostiv."[Tevbe 117]. "A Allah nije ni o kome ovisan i blag je."[Bekare 263]. "On je dostojan hvale i On je plemenit."[Hud 73]. "Gospodar moj, zaista, bdije nad svim."[Hud 57]. "Jer Gospodar moj je, zaista, blizu i odaziva se."[Hud 61]. "Jer Allah, zaista, stalno nad vama bdije."[Nisa' 1]. "Jer Allah je dovoljan zaštitnik."[Nisa' 81]. "A dosta je što će pred Allahom račun polagati."[Nisa' 6]. "A Allah nad svim bdije."[Nisa' 85]. "A zar nije dovoljno to što je Gospodar tvoj o svemu obavješten?"[Fussilet 53]. "On znanjem Svojim obuhvaća sve."[Fussilet 54]. "On je Svevišnji , Veličanstveni!"[Bekare 255]. "On je Prvi i Posljednji, i Vidljivi i Nevidljivi; i On zna sve!"[Hadid 3]. "On je Allah - nema drugog boga osim Njega, Vladara, Sveti, Onaj Koji je bez nedostataka, Onaj Koji svakoga osigurava, Onaj Koji nad svima bdije, Silni, Uzvišeni, Gordi. Hvaljen neka je Allah, On je vrlo visoko iznad onih koje smatraju Njemu ravnim! On je Allah, Tvorac, Onaj Koji ni iz čega stvara, Onaj Koji svemu daje oblik, On ima najljepša imena. Njega hvale oni na nebesima i na Zemlji, On je Silni i Mudri."[Hašr 22-24]. O Allahovim lijepim imenima govori se i u drugim ajetima.

 

PEDESET I

ČETVRTO PITANJE

KOJI SU PRIMJERI ALLAHOVIH LIJEPIH IMENA IZ SUNNETA?

 

Odgovor: Rije

či Poslanika s.a.v.s.: "Nema drugog boga osim Allaha Uzvišenog i Blagog, nema drugog boga osim Allaha, Gospodara uzvišenog Prijestolja (Arša), nema drugog boga osim Allaha Gospodara nebesa i Gospodara Zemlje i Gospodara plemenitog Prijestolja."[Muttefekun alejhi. Bilježi ga Buhari u poglavlju "De'avat" pod stavkom: "Dova kod poteškoće" 7:154; te Muslim u poglavlju "Ez-zikr ved-dua" pod stavkom: "Dova za otklanjanje poteškoće" 8:85]. "O Živi, o Ti Koji sve uzdržavaš, o Slavni i Milostivi, o Ti Koji si stvorio nebesa i Zemlju."[Dio hadisa kojeg bilježi Ahmed u svom "Musnedu" od Enesa ibn Malika r.a. 3:120, 158, 245; te Hakim u "Mustedreku" u poglavlju "Ed-dua"1:504 i kaže da je ovaj hadis sahih i ispunjava uvjete Muslima, a s njim se slaže i Zehebi]. Rekao je Poslanik s.a.v.s.: "U ime Allaha, Onog uz Čije ime ne može ništa naštetiti na Zemlji, niti na nebu, i On sve čuje i sve zna."[Bilježi ga Ibn Madždže pod brojem 3915, Hakim ga smatra vjerodostojnim 1:514, te ga bilježi Tirmizi 5:465 pod brojem 3388, a Begavi kaže u Šerh es-sunne: hadis hasen 5:113]. Rekao je Poslanik s.a.v.s.: "Allahu moj, Poznavaoče tajnog i javnog, Stvoritelju nebesa i Zemlje, Gospodaru svega i njegov Upravitelju."[Bilježi ga Tirmizi 5:467 pod brojem 3392 i kaže: hadis hasen sahih]. Rekao je Poslanik s.a.v.s.: "Allahu moj Gospodaru sedam nebesa i Gospodaru uzvišenog Prijestolja, Gospodaru naš, i Gospodaru svega, Koji daješ da sjemenje i koštica proklijaju, Ti Koji si spustio Tevrat, i Indžil, i Kur'an; kod Tebe tražim utočište od zla svega što posjeduje zlo, Ti si Taj Koji će ga kazniti, Ti si Prvi i nema ništa prije Tebe, i Ti si Jasni, i nema iznad Tebe, i Ti si Skriveni, i nema ništa osim Tebe."[Bilježi ga Muslim 8:78, 79; te ga bilježi Tirmizi pod brojem 3481 i kaže: hadis hasen]. Rekao je Poslanik s.a.v.s.: "Allahu moj, Tebi pripada zahvala, Ti si svjetlo nebesa i Zemlje i onih koji se na njima nalaze, Tebi pripada zahvala, Ti si Taj Koji upravlja nebesima i Zemljom i onima koji su na njima."[Bilježi ga Tirmizi 5:481 pod brojem 3418 i kaže: "Ovaj hadis je hasen sahih."] Rekao je Poslanik s.a.v.s.: "Allahu moj, ja Ti se, uistinu, molim, jer ja svjedočim da si Ti, zaista, Allah, nema boga osim Tebe, Jednog, Koji je Utočište svakom, Onoga Koji nije rodio i rođen nije, i niko Mu ravan nije."[Bilježi ga Tirmizi 5:515 pod brojem 3475 i kaže: "Ovaj hadis je hasen garib."] Rekao je Poslanik s.a.v.s.: "O Ti Koji okrećeš srca."[Bilježi ga Tirmizi 5:538 pod brojem 3522 i kaže: "hadis hasen"; i bilježi ga Buhari 8:168; te Ahmed 4:182] Ima još mnogo primjera lijepih imena iz sunneta.

 

PEDESET I PETO PITANJE

NA ŠTA UPU

ĆUJU ALLAHOVA LIJEPA IMENA?

 

Odgovor: Ona upu

ćuju na tri stvari: 1. Upućuju na Allahovo biće (zat) uz potpunu identičnost s Njime. 2. Upućuju na svojstva izvedena iz njih i obuhvaćaju ih. 3. Upućuju na svojstva koja nužno nisu izvedena iz njih.

 

PEDESET I ŠESTO PITANJE

ŠTA JE PRIMJER ZA TO?

 

Odgovor: Primjer za to je: Njegovo Uzvišeno ime Svemilosni, Milostivi, koje upu

ćuje na biće (zat) Onoga Koji nosi to ime uz potpunu identičnost, a to je Allah Uzvišeni. I upućuje na svojstvo koje proizilazi iz njega, a to je milost i obuhvaća ga i upućuje na druga svojstva, koja nisu nužno izvedena iz njih; kao što je život i moć; a ovako je isto i s ostalim imenima Allaha s.v.t. A ovo sve je u suprotnosti sa stvorenjima, jer se ponekad neko naziva mudrim, a ustvari je neznalica ili se naziva pravednim, a ustvari je nepravedan ili se naziva jakim, a on je bijednik ili je dobar, a on je opak ili je sretan, a on je jadnik ili se zove Esad (lav), Hanzala, Alkame, ali nije onakav, kakvo mu je značenje imena. Pa neka je slava Allahu i Njemu pripada svaka zahvala onako kako je sam Sebe opisao i iznad onoga kako Ga opisuju stvorenja.

 

PEDESET I SEDMO PITANJE

NA ŠTA UPU

ĆUJU ALLAHOVA LIJEPA IMENA S OBZIROM NA OBUHVATNOST?

 

Odgovor: Upu

ćuje na četiri stvari: 1. Lično ime koje je sveobuhvatno za sva značenja Allahovih lijepih imena, a to je Allah, pa zbog toga dolaze sva imena kao Njegova svojstva, kao što su riječi Uzvišenog:"On je Allah, Tvorac, Onaj Koji ni iz čega stvara, Onaj Koji svemu daje oblik"[Hašr 24], i tome slično, i ono nikada ne dolazi kao pratilja nekog drugog imena. 2. Ono što obuhvaća svojstva Allahovog bića (zata) kao što je Njegovo Uzvišeno ime "Es-Semi"(Onaj Koji sve čuje) koji sadrži Njegovo bezgranično čujenje svih glasova, bilo da su skriveni ili jasni. A Njegovo ime Eb-Bešir (Koji sve vidi) podrazumjeva Njegovo viđenje svih stvorenja, bila ona sičušna, nevidljiva za ljudsko oko, ili pak vidljiva. A Njegovo ime "El-Alim"(Onaj Koji sve zna) sadrži u sebi Njegovo sveobuhvatno znanje:"Njemu ne može ništa, ni trunčica jedna, ni na nebesima ni na Zemlji izmaći, i ne postoji ništa, ni manje ni veće od toga, što nije u jasnoj Knjizi."[Saba' 3]. A Njegovo ime "El-Kadir"(Onaj Koji sve može) obuhvaća Njegovu moć nad svim, kako u pogledu stvaranja tako i u pogledu rastvaranja. 3. Ono što obuhvaća svojstva djela Allaha s.v.t., kao što je Stvaralac, Opskrbljivač, Onaj Koji ni iz čega stvara, Onaj Koji svemu daje oblik i drugo. 4. Ono što obuhvaća Njegovo savršenstvo i čistotu od nedostataka, Uzvišen je i Čist On od svih manjkavosti, kao što je Njegovo ime "El-Kuddus Es-Selam".

 

PEDESET I OSMO PITANJE

KAKO TREBA UPOTREBLJAVATI ALLAHOVA LIJEPA IMENA?

 

Odgovor: Neka od tih imena se upotrebljavaju pojedina

čno ili uz neko drugo ime i u ta spadaju imena koja sadrže svojstva savršenstva kako god se ona upotrebljavala: El-Hajju, El-Kajjum, El-Ehad, Es-Samed i slična. Neka od tih imena se upotrebljavaju samo sa imenom značenja, a ako bi se pojedinačno upotrebljavala, upućivala bi na značenja nesavršenstva. U ta imena spadaju: Ed-Darru (Onaj Koji šteti);El-Nafi' (Onaj Koji koristi);El-Hafidu (Koji spušta);Er-Rafi (Koji diže);El-Muti (Onaj Koji daje) i El-Mani (Onaj Koji zabranjuje);El-Muizz (Onaj Koji uzvisuje) i El-Muzill (Onaj Koji unizuje) i slična. Nije dozvoljena upotreba imena: Ed-Darru, El-Hafidu, El-Mani'u i El-Muzill pojedinačno bez upotrebe imena sa suprotnim značenjem. Nijedno od tih imena nije pojedinačno navedeno, a da se pritom odnosi na Allaha s.v.t., niti u Kur'anu niti u sunnetu. Jedno od tih imena je i ime Uzvišenog - El-Muntekaim (Onaj Koji se sveti) koje se ne navodi u Kur'anu osim s onim na šta se odnosi, kao što su riječi Uzvišenog: "Mi ćemo se, zaista, osvetiti zlikovcima"[Sedžde 22], ili sa dodatkom u značenju vlasnika, posjednika uz svojstva izvedeno iz tog imena kao što su "Onaj Koji se sveti."[Ali Imran 4].

 

PEDESET I DEVETO PITANJE

SPOMENUTO JE DA OD SVOJSTAVA ALLAHA UZVIŠENOG IMAJU ONA KOJA SE ODNOSE NA NJEGOVO BI

ĆE I ONA KOJA SE ODNOSE NA NJEGOVA DJELA, PA KOJI SU PRIMJERI  IZ KUR'ANA SVOJSTAVA KOJA SE ODNOSE NA ALLAHOVU S.V.T. OPSTOJNOST?

 

Odgovor: Primjer za to su rije

či Uzvišenog: "Ne, obje ruke Njegove su otvorene..." [Maide 64] "Sve će osim Njegova lica, propasti!" [Kasas 88] "Ostaje samo lice Gospodara tvoga, Veličanstvenog i Plemenitog." [Er- Rahman 27] "I da rasteš pod okom Mojim." [Ta Ha 39] "Kako On sve vidi, kako On sve čuje..." [Kehf 26] "Ja sam sa vama, Ja sve čujem i vidim." [Ta Ha 46] "On zna šta su radili i šta ih čeka, a oni znanjem ne mogu Njega obuhvatiti." [Ta Ha 110] "A Allah je sigurno s Musaom razgovarao." [Nisa' 164] "A kad je Gospodar tvoj Musa'a zovnuo: Idi narodu koji se prema sebi ogriješio." [Šu'ara' 10] "Zar vam to drvo nisam zabranio?" - zovnu ih Gospodar njihov." [A'raf 22] "A na Dan kad ih On pozove i upita: 'Šta ste poslanicima odgovorili?'" [Kasas 65]

 

ŠEZDESETO PITANJE

 KOJI SU PRIMJERI  IZ SUNNETA SVOJSTAVA POVEZANIH SA ALLAHOVIM S.V.T. BI

ĆEM?

 

Odgovor: Rekao je Allahov Poslanik s.a.v.s.: "Njegov zastor je svjetlo, kada bi ga otkrio, spalio bi veli

čanstveni sjaj Njegova lica sva stvorenja na koja padne Njegov pogled."[Bilježi ga Muslim u poglavlju "Iman" pod stavkom: Riječi Allahovog Poslanika s.a.v.s.: "Uistinu Allah ne spava " i u njegovim riječima: "Njegov prekrivač je svjetlo ..." 1:111, te Ahmed u svom "Musnedu" 4:395; te Ibn Madždže u "Mukaddima" pod brojem 183.] I rekao je: "Allahova desnica je puna, ne smanjuje se ono šta je u njoj time što On neprekidno, danju i noću, daje opskrbu. Šta mislite koliko je dao nafake od kada je stvorio nebesa i Zemlju, ali to ništa nije umanjilo ono što posjeduje Njegova desnica?" Rekao je Allahov Poslanik s.a.v.s. u hadisu o Dedždžalu: "Uistinu, Allah nije skriven od vas i, uistinu, Allah nije ćorav." I pokazao je svojom rukom ka svom oku." [Muttefekun alejhi, bilježi ga Buhari u poglavlju "Tevhid"8:172; te Muslim u poglavlju "Fiten" 8:194.] A u hadisu koji govori o istihari Allahov Poslanik s.a.v.s. kaže: "Moj Allahu, Tvojim znanjem ja od Tebe tražim ono što je bolje, i Tvojom snagom od Tebe tražim snagu. I ja tražim iz Tvog obilnog dobra, jer Ti možeš, a ja ne mogu, i Ti znaš, a ja ne znam. Ti si Onaj Koji savršeno zna sve tajne!" Rekao je Allahov Poslanik s.a.v.s.: "Vi ne dozivate gluhog niti odsutnog već dozivate Onoga Koji čuje, Koji sve vidi i Koji je blizu."[Bilježi ga Muslim u poglavlju "Ez-Zikr ved-dua" pod stavkom "Mustehab je spustiti glas kod spominjanja Allaha s.v.t." 8:73; te ga bilježi Ahmed u svom "Musnedu" 4:418.] Rekao je Allahov Poslanik s.a.v.s.: "Kada Allah želi da objavi neko naređenje, govori putem Vahja." [Njegov sened je slab zbog Neima ibn Hammada; bilježi ga Ibn Huzejme u svojoj knjizi "Tevhid" str. 95; te Bejheki u knjizi "Imena" str. 203. Kaže Šejh Albani da je ovaj hadis slab, vidi "Kitabus-sunne" 1:227, pod brojem 515.] U hadisu o proživljenju se navodi: "Kaže Allah Uzvišeni: 'O Ademe,' pa on odgovara: 'Odazivam Ti se!'" [Muttefekun alejhi; bilježi ga Buhari 7:196; te Muslim 1:139.] O tome, također, kazuje i hadis o Allahovom obraćanju robovima na mjestu stajanja radi polaganja računa i hadis o Njegovom razgovoru sa stanovnicima Dženneta i dr. Ima ih veoma mnogo.

 

ŠEZDESET I PRVO PITANJE

 KOJI SU PRIMJERI  SVOJSTAVA ALLAHOVIH DJELA IZ KUR'ANA?

 

Odgovor: Rekao je Allah Uzvišeni: "Zatim se prema nebu usmjerio." [Bekare 29] I rekao je Uzvišeni: "

Čekaju li oni da im Allah dođe" [Bekare 210] Uzvišeni je, također, rekao: "Oni ne veličaju Allaha onako kako Ga treba veličati, a čitava Zemlja će na Sudnjem danu u šaci Njegovoj biti, a nebesa će u desnici Njegovoj smotana biti. Hvaljen neka je On i vrlo visoko iznad onih koje Njemu smatraju ravnim!" [Zumer 67] O tome govore i riječi Uzvišenog: "Šta te navelo da se ne pokloniš onome koga sam Svojom rukom stvorio?" [Sad 75] I rekao je Uzvišeni: "I Mi mu na pločama napisasmo pouku za sve." [A'raf 145] Rekao je Uzvišeni i ovo: "I kad se Gospodar njegov onom brdu otkri, On ga sa zemljom sravni." [A'raf 143] "Allah radi ono šta hoće." [Hadždž 14]

 

ŠEZDESET I DRUGO PITANJE

 KOJI SU PRIMJERI  ODLIKA ALLAHOVIH DJELA IZ SUNNETA?

 

Odgovor: Rekao je Allahov Poslanik s.a.v.s.: "Naš Gospodar se spušta svake no

ći na zemaljsko nebo kada ostane zadnja trećina noći." [Muttefekun alejhi. Bilježi ga Buhari u poglavlju "Kusuf" pod stavkom: "Dova i namaz u zadnjem dijelu noći" 2:47; te Muslim u poglavlju "Namaz putnika" 2:175] Rekao je Allahov Poslanik s.a.v.s. u hadisu o zagovorništvu: "Pa će im doći Allah u obliku kojeg oni poznaju i reći će im: Ja sam vaš Gospodar, a oni će reći: Ti si naš Gospodar." [Dio drugog hadisa koji je muttefekun alejhi; Bilježi ga Buhari 7:205; te Muslim 1:112-113] Pod odlikom Allahovog s.v.t. djela ovdje mislimo na Njegov dolazak, a ne na Njegov oblik (izgled) u kojem će doći, pa to shvati! Rekao je Allahov Poslanik s.a.v.s.: "Zaista će Allah na Sudnjem danu stegnuti Zemlju, a nebesa će biti u Njegovoj desnici, a zatim će reći: Ja sam Vladar." Rekao je Allahov Poslanik s.a.v.s.: "Kada je Allah stvorio stvorenja, napisao je Svojom rukom za Sebe: Uistinu Moja milost prevazilazi Moju srdžbu." [Bilježi ga Buhari u poglavlju "Tevhid" 8:171; te Muslim u poglavlju "Tevba" 8:95; te Tirmizi 5:549 pod brojem 3543] U hadisu u kojem se spominje razgovor Adema i Musa'a a.s. kaže se: "Pa će reći Adem: O Musa, Allah te odabrao svojim govorom i napisao ti Tevrat Svojom rukom." Allahov govor i Njegova ruka su osobine bića i djela zajedno, a Njegovo pisanje Tevrata je svojstvo djela. Rekao je Allahov Poslanik s.a.v.s.: "Uistinu, Allah pruža Svoju ruku u noći kako bi se pokajao onaj koji griješi danju, i pruža Svoju ruku danju, kako bi se pokajao onaj koji griješi noću." O ovome, također, ima još mnogo hadisa. [Bilježi ga Muslim u poglavlju "Tevba" 8:100; te Ahmed u svom "Musnedu" 4:395]

 

ŠEZDESET I TRE

ĆE PITANJE

DA LI SE IZ SVOJSTAVA ALLAHOVIH DJELA IZVODE NJEGOVA IMENA ILI SU SVA ALLAHOVA IMENA ODRE

ĐENA KUR'ANOM I SUNNETOM?

 

Odgovor: Ne, ve

ć su sva imena Allaha Uzvišenog određena Kur'anom i sunnetom, ne naziva se (Allah s.v.t.) osim onako kako je On sam Sebe nazvao u Svojoj Knjizi, ili kako Ga je nazivao Njegov Poslanik s.a.v.s. Svaka radnja koju je Allah Uzvišeni nazvao svojom je onakva kako ju je On nazvao i znači pohvalu i savršenstvo, ali nisu sve opis Allaha s.v.t., uopćeno, niti se iz svih izvode imena. Među tim djelima ima onih kojima Sebe opisuje uopćeno, kao što su riječi Uzvišenog: "Allah stvara i opskrbljuje; On će vam život oduzeti i na kraju vas oživjeti." [Rum 40] Ovdje Allah s.v.t. Sebe naziva Stvoriteljem, Opskrbiteljem, Onim Koji oživljava, Onim Koji usmrćuje i Koji svima upravlja. Od tih djela su i radnje koje je Allah Uzvišeni pripisao Sebi kao izraz nagrade (kazne) i uzvraćanja istom mjerom, a ona su za Njega pohvala i potpunost, kao što su riječi Uzvišenog: "Licemjeri misle da će Allaha prevariti, a On će njih prevariti." [Nisa' 142] Riječi Uzvišenog su i ove: "I činili su spletke, a i Allah je. A Allah to umije najbolje." [Ali Imran 54] Uzvišeni, također, kaže: "Zaboravljaju Allaha, pa je i On njih zaboravio." [Tevbe 67] Međutim, nije dozvoljeno upotrebljavanje ovih opisa Allaha s.v.t. osim u navedenim ajetima, tako da se neće reče da je Allah Uzvišeni Onaj Koji smišlja spletke, da je On Taj Koji vara ili Onaj Koji se izruguje i tome slično. Ovo neće reći musliman, a niti onaj koji ima razuma; jer Allah s.v.t. nije Sebe nazvao spletkarom, a niti varalicom osim sa aspekta kazne svakom onom koji to bude radio bespravno. Poznato je, kod stvorenja, da je pohvalno vratiti istom mjerom; pa šta je onda sa Stvoriteljem, Onim Koji sve zna, Onim Koji je Najpravedniji i Najmudriji?

 

ŠEZDESET I

ŠTA OBUHVA

ČETVRTO PITANJEĆA NJEGOVO IME EL-ALIJJU, EL-E'ALA I ONA IMENA KOJA SU SLIČNOG ZNAČENJA, KAO ŠTO SU EZ-ZAHIR, EL-KAHIR I EL-MUTE'ALI?

 

Odgovor: Njegovo ime El-Alijjul-e'ala obuhva

ća svojstva iz kojeg je izvedeno potvrđivanje Njegove Uzvišenosti sa svim Njegovim značenjima; uzvišenje i uzdizanje Uzvišenog nad Svojim prijestoljem, Uzvišeniji nad svim Svojim stvorenjima. On je odvojen od njih i nad njima bdije, zna šta oni rade, i On sve obuhvaća Svojim znanjem i od Njega nije ništa skriveno. Također, jedno od značenja Njegove uzvišenosti jeste uzvišenost moći, Njega niko ne može pobijediti, niti Mu oponirati, niti Mu šta spriječiti , nego je sve pokorno Njegovoj Uzvišenosti, poniženo Njegovoj Veličini, pod Njegovom upravom i Njegovim vodstvom i oni nemaju izlaza iz Njegove vlasti. U značenje Njegove Uzvišenosti spada i uzvišenost potpunosti Njegova bića, sva Njegova svojstva su potpuna i potvrđena, i On nema nikakve manjkavosti, neka je On Uzvišen i Velik. Sva ova značenja uzvišenosti su nerazdvojena i ne odvaja se značenje jedno od drugog.

 

ŠEZDESET I PETO PITANJE

KOJI JE DOKAZ ALLAHOVE UZVIŠENOSTI NAD STVORENJIMA?

 

Odgovor: Jasni dokazi za to su nebrojeni, a u njih spadaju i ova imena i ono što je u njihovom zna

čenju. Dokaz za to su riječi Allaha Uzvišenog: "Svemilosni Koji se uzvisio nad Prijestoljem Svojim." [Ta Ha 5] Na sedam mjesta u Kur'anu su i riječi Uzvišenog: "Jeste li sigurni da Onaj Koji je na nebesima..." [Mulk 16] "Boje se Gospodara svoga Koji je iznad njih..." [Nahl 50] "K Njemu se dižu lijepe riječi i dobro djelo On prima." [Fatir 10] "K Njemu se penju meleki i Džibril..." [Me'aridž 4] "On upravlja svima, od neba do Zemlje." [Sedžda 5] "I kada Allah reče: O Isa, dušu ću ti uzeti i k Sebi te uzdignuti..." [Ali Imran 55] O tome govore i mnogi drugi ajeti.

 

ŠEZDESET I ŠESTO PITANJE

ŠTA JE DOKAZ ZA TO IZ SUNNETA?

 

Odgovor: Dokazi iz sunneta su mnogi i ne mogu se odrediti. Jedan od tih dokaza su rije

či Allahovog Poslanika s.a.v.s. u hadisu: "Prijestolje je iznad toga, a Allah je iznad Prijestolja, i On zna ono što vi radite." [Daif (slab) bilježi ga Ahmed u Musnedu 1:206; i bilježi ga Ibn Madždže u Mukadimi pod brojem 181; Šejh Nasiruddin Albani je spomenuo u svom djelu "Tahirdžul ehadis šerh el-akide Tahavijje" da je ovaj hadis slabog seneda-lanca prenosilaca. A profesor Ahmed Šakir kaže: "Ovaj hadis je vrlo slabog seneda zbog Jahja ibn el-Ala' Er-Razi el Bedželi. Pogledaj "Tahkik el- Musned li Ahmed Šakir pod brojem 1770.] I njegove riječi Sa'du u slučaju Beni Kurejze su dokazi: "Uistinu si im presudio po određenju Vladara Koji je iznad sedam nebesa." [Bilježi ga Buhari u poglavlju "Megazi" pod stavkom "Izlaz Poslanika s.a.v.s. ka Beni Kurejzi" 5:50; te Muslim u poglavlju "Džihad" pod poglavljem: "Dozvoljavanje borbe protiv onih koji prekrše ugovor" 5:160; bilježi Ahmed u "Musnedu" 3:22.] Hadisi o Mi'radžu Allahovog Poslanika s.a.v.s. i njegove riječi u hadisu o smjenjivanju meleka: "Nakon toga se uzdignu oni koji su bili sa vama i On upita, a On najbolje zna sve o njima." [Muttefekun alejhi, bilježi ga Buhari u poglavlju "Tevhid" 8:177; te Muslim u poglavlju "Mesadžid" 2:113] Pitanje Allahovog Poslanika s.a.v.s. robinji: "Gdje je Allah?" Ona je odgovorila da je na nebesima, pa je rekao: "Oslobodi je, jer je ona, uistinu, mu'minka-vjernica." [Bilježi ga Muslim u poglavlju "Mesadžid" 2:71] I riječi Allahovog Poslanika s.a.v.s.: "Ko dadne pola hurme, sadake iz imetka stečenog na dozvoljen način, a Allahu se ne penje osim ono što je dobro (halal)." I njegove riječi: "Kada Allah odredi neku stvar na nebu, neka udare krilima pokoravajući se Njegovim riječima..." i drugi hadisi. Ovo svi priznaju osim Džehmija.

 

ŠEZDESET I SEDMO PITANJE

ŠTA KA

ŽU VJERSKI UČENJACI SELEFUS-SALIH OKO PITANJA USPINJANJA (EL-ISTIVA')?

 

Odgovor: Cjelokupno njihovo mišljenje-da im se smiluje Allah Uzvišeni-jeste: Uspinjanje je poznato, a na

čin nepoznat, iman u njega je vadžib (obavezan), a pitanje o njegovom načinu je bid'at (novotarija), od Allaha je Objava, a od Poslanika je da to dostavi, a na nama je da to potvrdimo i da mu se predamo. [Ovo se prenosi od Ummi Seleme r.a., Malik ibn Enes Rebi' šejh Malika; ona ko bude želio nešto više o ovoj temi, ima puno knjiga koje se mogu pogledati; npr. Fethul Bari 13:406; "Medžmu'el fetava" od Ibn Tejmije 5:365; te knjiga Šerh usul i'atikad ehlis-sunne vel džema' 2:397.] Ovo je i njihovo mišljenje o svim ajetima koji spominju imena i svojstva, kao i o hadisima. " Mi vjerujemo u njih, sve je od Gospodara našeg !" [Ali Imran 7] " Mi u Allaha vjerujemo, a ti budi svjedok da smo mi poslušni Njemu." [Ali Imran 52]

 

ŠEZDESET I OSMO PITANJE

KOJI JE DOKAZ UZVIŠENOSTI MO

ĆI NAD STVORENJIMA IZ KUR'ANA?

 

Odgovor: Ima mnogo dokaza o uzvišenosti Allaha s.v.t. U njima su i rije

či Allaha Uzvišenog: "I jedini On vlada robovima svojim." [En'am 18] Ovaj ajet obuhvaća uzvišenost Allahovu iznad stvorenja i uzvišenost moći, te riječi Uzvišenog: "Hvaljen neka je On; On je Allah, Jedan i Svemoćni!" [Zumer 4], te riječi Uzvišenog: "Ko će imati vlast toga dana?-Allah, Jedini i Svemoćni!" [Gafir (Mu'min) 16] Riječi Uzvišenog su i ove: "Reci: Ja samo opominjem; nema boga osim Allaha, Jedinoga i Moćnog" [Sad 65], te riječi Uzvišenog: "Nema nijednog živog bića koje nije u vlasti Njegovoj" [Hud 56], te riječi Uzvišenog: "O družino džinova i ljudi, ako možete da preko granica nebesa i Zemlje prodrete, prodrite, moći ćete prodrijeti jedino uz veliku moć !" [Er-Rahman 33]. O tome govore i drugi ajeti. 

 

ŠEZDESET I DEVETO PITANJE

ŠTA JE DOKAZ ZA TO IZ SUNNETA?

 

Odgovor: U sunnetu su mnogi dokazi za to. Potvrda tome su i rije

či Allahovog Poslanika s.a.v.s.: "Tražim zaštitu kod Tebe od zla svih živih bića koja se nalaze u Tvojoj vlasti." [Bilježi ga Muslim u poglavlju "Zikr" 8:79; te Ibn Madždže 3919.] Rekao je Allahov Poslanik s.a.v.s.: "Allahu moj, ja sam Tvoj rob i sin roba Tvoga i sin robinje Tvoje, moja vlast je u Tvojoj ruci, Tvoja nad mnom je izvršna i odredba pravedna." [Bilježi ga Ahmed u svom "Musnedu" 1:452; te ga bilježi Hakim u poglavlju "Duat" 1:509 i kaže: "Hadis je sahih i ispunjava uvjet Muslima, ako se ustanovi da ja Abdurrahman ibn Abdullah čuo od svog oca, jer postoje razilaženja oko toga da li je on hadis čuo od svoga oca ili ne." Ovako spominje Zehebi; te ga spominje Hejsemi u knjizi "Medžme' ez-Zevaid" 10:139; šejh Ahmed Šakir ukazuje na njegovu tačnost pod brojem 3712 i 4318.] Rekao je Allahov Poslanik s.a.v.s.: "Ti si Taj Koji sudiš, a Tebi se ne sudi, uistinu, neće biti unižen onaj Koga Ti uzdigneš, a niti će biti uzdignut onaj Koga Ti uniziš." [Bilježi ga Nesai pod stavkom "Dova u vitr namazu" 3:248; te Tirmizi 2:328 i kaže: "Ovaj hadis je hasen.", te ga prenosi Ibn Madždže pod brojem 1167]

 

SEDAMDESETO PITANJE

ŠTA JE DOKAZ UZVIŠENOSTI ALLAHOVOG BI

ĆA I ŠTA JE DUŽNOST DA SE NEGIRA OD ALLAHA UZVIŠENOG?

 

Odgovor: Znaj da je uzvišenost Allaha ono što obuhva

ća Njegovo ime Sveti, Spasitelj, Veliki, Uzvišeni i ono što je u njihovim značenjima, i što zahtijeva sva svojstva Njegove potpunosti i svojstva Njegove Uzvišenosti. On je Uzvišen u Svojoj Jednoći. Niko drugi osim Njega nema vlast ili dio vlasti, ili da bude Njegov pomagač, ili zagovornik kod Njega bez Njegove dozvole. On je Uzvišen u Svojoj veličini i vladavini i gordosti, da bi On imao onoga koji Mu osporava ili Ga pobjeđuje ili zaštitnika zbog nemoći ili pomagača. On je Uzvišen kao Es-Samed (Koji pruža utočište) od posjedovanja žene i djeteta i oca i suparnika. On je Uzvišen u Svojoj potpunosti, Svome životu, Svom uzdržavanju, Svojoj moći od smrti, starosti, sna, umora i porodice. On je Uzvišen u potpunom Svome znanju od neznanja, zaborava, te od toga da ne zna koliko jedan trun od onoga što se dešava na Zemlji ili na nebu. On je Uzvišen u Svojoj Mudrosti i u tome da je hvale dostojan, stvaranja nečega radi igre i zabave, ili od ostavljanja stvorenja da žive bez svrhe; bez naređenja ili zabrane, proživljenja i niti nagrade. On je Uzvišen u Svojoj potpunoj pravednosti od toga da bi nekome učinio nepravdu koliko i jedan trun, ili da uništi nešto od njegovih dobrih djela. On je Uzvišen u Svom potpunom bogatstvu da bi ga neko hranio, davao nafaku, ili da je ovisan o nekome ili nečemu. On je Uzvišen u svemu onome kako je opisao Samog Sebe, ili kako ga je opisao Njegov Poslanik s.a.v.s. od iskrivljavanja i sličnosti. Neka je Njemu slava i hvala i neka je daleko od svega onoga što negira tevhidul-uluhije, tevhidur-rububije i tevhidul-esmai ves-sifat. "On je uzvišen i na nebesima i na Zemlji; On je silan i mudar." [Rum 27]

 

SEDAMDESET I PRVO PITANJE

ŠTA ZNA

ČE RIJEČI POSLANIKA S.A.V.S. U POGLEDU ALLAHOVIH LIJEPIH IMENA: "KO IH 'OBUHVATI', UĆI ĆE U DŽENNET"?

 

Odgovor: Postoji mnogo objašnjenja za to. Jedno od tih jeste: Onaj ko ih nau

či napamet i moli Allaha s.v.t., postupa prema njihovim značenjima u odnosu prema Allahu s.v.t. Od toga jeste i to da se iz onoga iz čega su izvedena, pokuša raditi; kao što je: Milostivi i Plemeniti, tako da rob treba da navikava samoga sebe da se okiti tim svojstvima onoliko koliko mu to dolikuje. A ona imena koja su svojstvena samo Allahu s.v.t., kao što su Gordi, Veličanstveni i Dostojanstveni, čovjek je dužan da prizna i da se tome povinuje, a da nastoji da se ne naziva njima. A ona imena koja imaju značenja obećanja, kao što je: Onaj Koji prašta, Onaj Koji zahvaljuje, Onaj Koji je Milostiv, Onaj Koji je blag, Onaj Koji je Darežljiv i Onaj Koji je Plemenit, neka zastane čovjek kod tih imena u domenu žudnje i želje. Kod imena koja sadrže prijetnju, kao što je Silni Koji se sveti, Onaj Koji žestoko kažnjava, Onaj Koji brzo svodi račune i sl., čovjek je dužan da zastane u domenu straha i strpljenja. U tim značenjima jeste i to da ih svjedoči rob i da im dadne njihovo pravo značenje, poznavanjem i vjerovanjem. Primjer za to je onaj koji svjedoči Uzvišenost Allaha s.v.t. nad Svojim stvorenjima i Njegovu uzdignutost iznad njih, te Njegovo uzvisivanje nad Svojim prijestoljem daleko od Svojih stvorenja, tim što ih obuhvaća Svojim znanjem i moći, i drugim, te vjerovanje u ono što zahtijeva ovo svojstvo tako da njegovo srce nade utočište u Onome Kome se i stoji pred Njim, stajanjem poniznog i nepoznatog roba pred Uzvišenim Vladarem osjećajući da se njegove riječi i njegova djela uzdižu ka Njemu i predočavaju Mu se, pa se on stidi da se Njemu dižu njegova djela i riječi koje će ga osramotiti. Rob treba svjedočiti spuštanje naređenja i odredaba Božijih svim dijelovima svijeta u svim vremenima sa vrstama određenja, te raspolaganje usmrćivanjem i oživljavanjem, te uzvisivanje i unizivanje, te spuštanje i dizanje, te davanje i zabranjivanje, te otkrivanje nedaća, te još mnogo toga od raspolaganja u vladavini u kojoj ne raspolaže niko osim Njega. "On upravlja svim, od neba do Zemlje, a onda se sve to Njemu vraća u danu koji, prema vašem računanju vremena, hiljadu godina traje." [Sedžda 5]

 

SEDAMDESET I DRUGO PITANJE

ŠTA JE U SUPROTNOSTI SA TEVHIDOM ESMAI VES SIFAT?

 

Odgovor: U suprotnosti s tim jeste nevjerovanje u Allahova s.v.t. imena, Njegova svojstva i Njegove ajete, a ono se odra

žava na tri načina: Prvi: nevjerovanje mušrika koji su iskrivili značenje Allahovih imena, pa su njima nazivali svoje kipove, pa su dodavali i oduzimali, te su ime Lat uzeli iz imena "llah", a Uzza iz imena "El-Aziz", a Menata iz imena "El-Mennan". Drugi: nevjerovanje "mušebbiha"-onih koji upoređuju-koji upoređuju svojstva Allaha s.v.t. sa svojstvima stvorenja (antropomorfizam), a to je simetrično sa nevjerovanjem mušrika. Oni (mušrici) izjednačili su stvoreno sa Stvoriteljem svjetova, a ovi su ga sveli na stepen stvorenih tijela i upoređuju ih sa Uzvišenim i Svetim. Treći: nevjerovanje poricatelja-"mua'ttila" koji se dijeli na dvije vrste: Oni koji potvrđuju izgovore Njegovih Uzvišenih imena, a negiraju ono što ona sadrže, tj. Svojstva savršenstva, pa kažu: "Milostivi, Svemilosni bez milosti, Znalac bez znanja, Onaj Koji čuje bez sluha, Onaj Koji vidi bez vida, Onaj Koji je u mogućnosti bez mogućnosti, a tako je i sa ostalim. A druga grupa se jasno izjašnjava negirajući imena i ono što ona obuhvaćaju u potpunosti, i opisuju Ga sa nepostojanjem onoga koji je bez imena, koji je bez svojstva. Neka je slava Allahu Uzvišenom od onoga što govore nepravednici i poricatelji i neka je Uzvišen i Velik. "On je Gospodar nebesa i Zemlje i onoga što je između njih, zato se samo Njemu klanjaj i u tome budi istrajan! Znaš li da ime Njegovo ima iko!" [Merjem 65] "Niko nije kao On! On sve čuje i sve vidi." [Šura 11] "On zna sta su radili i šta ih čeka, a oni znanjem ne mogu njega obuhvatiti." [Ta Ha 110]

 

SEDAMDESET I TRE

ĆE PITANJE

JESU LI SVE VRSTE TEVHIDA OVISNE TAKO DA IH NEGIRA ONO ŠTO NEGIRA BILO KOJU NJEGOVU VRSTU?

 

Odgovor: Da, one su ovisne tako da onaj koji ne vjeruje u neku njegovu vrstu, on ne vjeruje i u ostale vrste tevhida. Primjer za to je

činjenje dove nekom drugom mimo Allahu, i traženje od njega onoga što niko nije u stanju osim Allaha da učini, a ovo je širk (pripisivanje Allahu druga) u tevhidul uluhije. A njegovo moljenje njemu za potrebu, bilo da se radi o davanju dobra ili otklanjanju zla s uvjerenjem da je on u stanju da to obavi, jeste širk u tevhidur-rububije, jer je taj čovjek uvjeren da to božanstvo učestvuje sa Allahom u Njegovoj vladavini. Zatim, on mu nije upućivao ovu dovu, a da nije bio uvjeren da ga on čuje na udaljenosti i na blizini, u svako vrijeme, na bilo kojem da je mjestu, a to je i širk vezan za imena i svojstva, jer mu je potvrdio sluh koji obuhvaća sve glasove, ne ometa ga blizina, a niti daljina, a iz ovoga proistjeće pripisivanje Allahu druga u uluhijetu, rububijetu i imenima i svojstvima.

 

SEDAMDESET I

ČETVRTO PITANJE

ŠTA JE POTVRDA IZ KUR'ANA I SUNNETA ZA VJEROVANJE U MELEKE?

 

Odgovor: Ima mnogo potvrda u Kur'anu za vjerovanje u meleke. Jedna od njih su i rije

či Uzvišenog: "A meleki veličaju i hvale Gospodara svoga i mole za oprost za one koji su na Zemlji." [Šura 5] I riječi Uzvišenog: "Oni koji su bliski Gospodaru tvome doista ne zaziru da Mu se klanjaju; samo Njega hvale i samo pred Njim licem na tlo padaju." [A'raf 206] I riječi Uzvišenog: "Ko je neprijatelj Allahu i melekima Njegovim i poslanicima Njegovim i Džibrilu i Mikalu-pa, Allah je, doista, neprijatelj onima koji neće da vjeruju." [Bekare 98] O vjerovanju u meleke iz sunneta je još prije naveden hadis o dolasku Džibrila kod Muhammeda s.a.v.s. kao i ostali hadisi, dok se u Muslimovom "Sahihu" navodi da ih je Allah stvorio od svjetlosti, [Hadis bilježi Muslim u poglavlju "Zuhd" pod stavkom "Raznovrsni hadisi" 8:226.], a o njima ima i još mnogo drugih hadisa.

 

SEDAMDESET I PETO PITANJE

ŠTA ZNA

ČI IMAN-VJEROVANJE U MELEKE?

 

Odgovor: To je

čvrsto uvjerenje da postoje meleki (bića) koja je Allah s.v.t. stvorio od nura (svjetlosti), te da oni potpuno izvršavaju naređenja Allaha s.v.t. da uopće ne griješe i da obavljaju određene zadatke za koje ih je Allah s.v.t. zadužio. "A meleki su samo robovi poštovani. Oni ne govore dok On ne odobri i postupaju onako kako On naredi." "Koji se onome što im Allah zapovjedi neće opirati, i koji će ono što im se naredi izvršiti." [Enbija 26-27] "A oni koji su kod Njega ne zaziru da Mu se klanjaju, i ne zamaraju se, hvale Ga noću i danju, ne malaksavaju." [Tahrim 6]

 

SEDAMDESET I ŠESTO PITANJE

Koliko ima vrsta meleka na osnovu njihovih zadataka?

 

Odgovor: Oni se prema zadacima dijele na više vrsta: Jednom od njih je povjereno prenošenje Objave poslanicima, a to je "Ruhul emin"-D

žibril a.s. Jednom od njih je povjerena kiša, a to je Mikail a.s. Jednom od njih je povjeren "sur " - rog, a to je Israfil a.s. Jednom od njih je povjereno uzimanje duše, a to je melek smrti. Jednima je povjereno pisanje djela, a to su Kiramen Katibin. Jednima od njih je povjeren džennet i njegove blagodati, a on je Ridvan i oni koji su s njim. Jednom od njih je povjerena vatra, a on je Malik i oni koji su s njim kao što su zebanije i njihovi predvodnici devetnaestorice. Jednima od njih je povjeren ispit u kaburu, a to su Munkir i Nekir. Jedni od njih su ti koji nose prijesto Allaha s.v.t. Jedni od njih su oni koji su bliski. Jednom od njih je povjeren zametak u materici i njegovo stvaranje, i pisanje onoga što mu se želi. Neki od njih posjećuju "Bejtul ma'mur" svakim danom u nju ulazi sedamdeset hiljada meleka, i više nikada ne dođe red na njih da se ponovo vrate, a ima i onih koji posjećuju mjesta gdje se spominje Allah s.v.t. Ima i onih koji stoje u redovima i ne malaksavaju. Ima i onih koji su stalno na ruku'u i na sedždi i nikad se ne dižu. Potvrda za ove podjele iz Kur'ana i sunneta nisu nedostupne i skrivene, ali ima i onih koji nisu spomenuti: "A vojske Gospodara tvoga samo On zna. I sekar je ljudima samo opomena." [Muddessir 31]

 

SEDAMDESET I SEDMO PITANJE

Šta je dokaz za vjerovanje u Knjige?

 

Odgovor: Ima mnogo dokaza za vjerovanje u Knjige. Potvrda su i rije

či Allaha Uzvišenog: "O vjernici, vjerujte u Allaha, i u Poslanika Njegova, i u Knjigu koju On svome Poslaniku objavljuje, i u Knjige koje je objavio prije." [Nisa 136] I riječi Uzvišenog: "Recite: Mi vjerujemo u Allaha i u ono što se objavljuje nama, i u ono što je objavljeno Ibrahimu, i Ismailu, i Ishaku, i Jakubu, i unucima, i u ono što je dato Musau i Isau, i u ono što je dato vjerovjesnicima od Gospodara njihova; mi ne pravimo nikakve razlike među njima, i mi se samo Njemu pokoravamo." [Bekare 136] Dovoljna je potvrda za to su i riječi Uzvišenog: "I reci: Ja vjerujem u sve Knjige koje je Allah objavio." [Šura 15]

 

SEDAMDESET I OSMO PITANJE

jeSU LI Sve Knjige SPOMENUTE U KUR'ANU?

 

Odgovor: Allah s.v.t. u Kur'anu je spomenuo: Tevrat, Ind

žil, Zebur, Suhufe Ibrahima a.s. i Musa a.s., a ostale je spomenuo uopćeno, pa je rekao Uzvišeni: "Allah je - nema boga osim Njega - Živi i Vječni! On tebi objavljuje Knjigu, prava istina, koja prethodne potvrđuje, a Tevrat i Indžil objavio je još prije..." [Ali Imran 2-3] I rekao je Uzvišeni: "A Davudu smo dali Zebur." [Nisa 163] Uzvišeni je, također, kazao: "Zar on nije obaviješten o onome što se nalazi u listovima Musaovim i Ibrahimovim - koji je obaveze potpuno ispunjavao." [Nedžm 36-37] Rekao je Uzvišeni: "Mi smo izaslanike Naše s jasnim dokazima slali i po njima Knjige i terazije objavljivali, da bi ljudi pravedno postupali." [Hadid 25] One koje je Allah s.v.t. pojedinacno naveo i opisao dužnost nam je da u njih vjerujemo pojedinačno, a one koje je spomenuo uopćeno, dužnost nam je da im vjerujemo uopćeno i o tome ćemo reći onako kako nam je naredio Allah s.v.t. i Njegov Poslanik s.a.v.s.: "I reci: Ja vjerujem u sve Knjige koje je Allah objavio ..." [Šura 15]

 

SEDAMDESET I DEVETO PITANJE

Šta zna

Či vjerovanje u Knjige Allaha UzviŠenog?

 

Odgovor: To zna

či čvrsto uvjerenje da su sve spuštene od Allaha Uzvišenog, i da je Allah zaista njih govorio. Neke su objavljene od Allaha Uzvišenog iza zastora, bez posrednika izaslanika - meleka. Neke je dostavio posrednik - melek ka poslaniku ljudi. Neke je Allah s.v.t. napisao Svojom rukom. Rekao je Uzvišeni: "Nijednom čovjeku nije dato da mu se Allah obraća osim na jedan od tri načina: nadahnućem, ili iza zastora, ili da pošalje izaslanika koji, Njegovom voljom, objavljuje ono što On želi." [Šura 51] I rekao je Allah Uzvišeni Musa a.s.: "O Musa ", reče On " Ja sam tebe odlikovao nad ostalim svijetom poslanstvom Svojim i govorom Svojim." [A'raf 145] "A Allah je sigurno s Musaom razgovarao. [Nisa 164] O Tevratu kaže Allah s.v.t.: "I Mi mu na pločama napisasmo pouku za sve, i objašnjenje za svašta." [A'raf 145] I rekao je Isa a..s.: "A njemu smo dali Indžil ..." [Maide 46] Uzvišeni je, također, kazao: "A Davudu smo dali Zebur.", [Nisa' 163], a prije toga je spomenut Zebur rječju Tenzil. Allah Uzvišeni kaže o Kur'anu: "Allah svjedoči da je istina ono što ti objavljuje, objavljuje ono što jedini On zna, a i meleki svjedoče; a dovoljan je Allah kao svjedok." [Nisa' 166] I kaže Allah s.v.t. u njemu: "I kao Kur'an, sve dio po dio ga objavljujemo da bi ga ti ljudima malo - pomalo kazivao, i prema potrebi ga objavljujemo." [Isra' 106] I rekao je Uzvišeni: "I Kur'an je, sigurno, Objava Gospodara svjetova; donosi ga povjerljivi Džibril na srce tvoje, da opominješ na jasnom arapskom jeziku." [Šura 192-195] I rekao je Allah  s.v.t. u njemu: "One koji ne vjeruju u Kur'an, pošto im je objavljeno... A on je, zaista, knjiga zaštićena, laž joj je strana, bili s koje strane, ona je Objava on Mudrog i Hvale Dostojnog." [Fussilet 41-42] O Kur'anu je rečeno još mnogo toga.

 

OSAMDESETO PITANJE

Koji je polo

žaj Kur'ana naspram prijašnjih Knjiga?

 

Odgovor: Rekao je Allah Uzvišeni u njemu: "A tebi objavljujemo Knjigu, samu istinu, da potvrdi knjige prije objavljene i da nad njima bdije." [Maide 48] I rekao je Uzvišeni: "Ovaj Kur'an nije izmišljen, od Allaha je - on potvr

đuje istinitost prijašnjih objava i objašnjava propise; u njega nema sumnje, od Gospodara svjetova je !" [Junus 37] I rekao je Uzvišeni: "Kuran nije izmišljena besjeda, on priznaje da su istinite knjige prije njega objavljene, i objašnjava sve, i putokaz je i milost narodu koji vjeruje." [Jusuf 111] Mufessiri (tumači Kur'ana) su riječi: "Da nad njima bdije i priznaje da su istinite knjige prije njega objavljene", objasnili kao priznanje onog što je u njima istinito, a negiranje onog što je ušlo u njih iskrivljenjem, mijenjanjem i izvrtanjem, i o njima (Kur'an) donosi sud; bilo da se radi o derogaciji ili priznavanju. Zbog ovoga mu se povinuje svako onaj ko se drži prijašnjih knjiga, kao što kaže Uzvišeni: "Oni kojima smo dali Knjigu prije Kur'ana, vjeruju u nj, a kada im se kazuje, govore: "Mi vjerujemo u nj, on je istina od Gospodara našeg, mi smo i prije bili muslimani." [Kasas 52-53]

 

OSAMDESET I PRVO PITANJE

Šta je du

Žnost svih naroda u vezi sa PRIDRŽAVANJEM KUR'ANA?

 

Odgovor: To je javno i tajno slije

đenje Kur'ana i pridržavanje uputa iz njega. Rekao je Allah Uzvišeni: "A ova Knjiga koju objavljujemo jest blagoslovljena, zato je slijedite i grijeha se klonite da bi vam se milost ukazala." [En'am 155] I rekao je Uzvišeni: "Slijedite ono što vam se od Gospodara vašeg objavljuje i ne uzimajte, pored Njega, nekog drugog kao zaštitnika!" [A'raf 3] Uzvišeni je, također, rekao: "A oni koji se čvrsto drže Knjige i koji objavljaju namaz pa Mi, doista, nećemo dopustiti da propadne nagrada onima koji čine dobra djela." [A'raf 170] Ajeta o ovome ima mnogo. Poslanik s.a.v.s. preporučio je Allahovu Knjigu i kaže: "Pa uzmite Allahovu Knjigu i pridržavajte je se." [Dio dugog hadisa kojeg bilježi Muslim u poglavlju "Fedailus-Sahabeti", pod stavkom "Vrijednost Alije r.a." pod brojem 2408, te Ahmed 4:367-371 i bilježi ga Darimi u svom "Sunenu" 2:432]

 

OSAMDESET I DRUGO PITANJE

šta zna

či držati se Allahove Knjige i raditi po njezinim uputama?

 

Odgovor: To zna

či pamćenje i učenje Kur'ana, te ponašanje po njemu noću i danju, razmišljanje o njegovim ajetima, dozvoljavanje onoga što on dozvoljava, zabranjivanje onoga što on zabranjuje, provođenje njegovih naredbi, udaljavanje od njegovih zabrana, uzimanje pouke iz njegovih kazivanja, djelovanje shodno njegovim jasnim ajetima i predanost u pogledu nejasnih ajeta, zastajanje kod njegovih granica, stajanje u njegovu odbranu od lažaca i devijatora, upućivanje k njemu i sl.

 

OSAMDESET I TRE

ĆE PITANJE

Kakav je tretman onoga koji ka

že da je Kur'an stvoren?

 

Odgovor: Kur'an je Allahov govor, uistinu, njegovi harfovi i njegova zna

čenja. Njegove riječi nisu slova koja nemaju značenja, a niti značenja bez slova. Allah je njime govorio riječima, spustio ga Svome Poslaniku Objavom; u njega, uistinu, vjeruje mumin; i on je, iako pisan rukom, učen jezikom, naučen mozgom, slušan ušima, viđen očima. To ga ne izvodi iz toga da je on govor Svemilosnog. Vrhovi jagodica prstiju, mastilo, pero i papiri su stvoreni, a ono što je njima napisano nije stvoreno. Jezici i glasovi su stvoreni, a učenje njima sa njihovim različitostima nije stvoreno. Prsa su stvorena, a ono što se u njima čuva nije stvoreno. Sluhovi su stvoreni, a ono što se sluša nije stvoreno. Rekao je Allah Uzvišeni: "On je, zaista, Kur'an plemeniti u Knjizi brižljivo čuvanoj." [Vaki'a 77-78] I rekao je Uzvišeni: "A to su ajeti jasni, u srcima su onih kojima je razum dat; a Naše ajete samo nepravedni osporavaju." [Ankebut 49] Uzvišeni je, također, kazao: "Kazuj iz Knjige Gospodara svoga ono što ti se objavljuje, niko ne može da izmijeni riječi Njegove, pa ni ti; osim kod Njega, nećeš naći utočišta nikakva." [Kehf 27] I rekao je Uzvišeni: "Ako te neki od mnogobožaca zamoli za zaštitu, ti ga zaštiti da bi slušao Allahove riječi ..." [Tevbe 6] Rekao je Ibn Mes'ud r.a.: "Ustrajte u gledanju u Mushaf - Kur'an." Onaj koji kaže da je Kur'an ili nešto iz Kur'ana stvoreno, on je kafir-nevjernik, i to je veliki kufr koji ga izvodi iz islama u potpunosti; zato što je Kur'an govor Allaha s.v.t., od Njega je potekao i Njemu se vraća, a Njegov govor je Njegovo svojstvo. A onaj koji kaže da je nešto od svojstava Allahovih stvoreno, on je kafir i murted-otpadnik, njemu se nudi povratak u islam, pa ako se ne povrati, ubija se kao nevjernik i ništa od propisa obaveznih za muslimana ne odnosi se na njega." [Ove riječi su prenesene od imama Ahmeda, imama Malika, imama Šafije, Ibn Huzejme i dr. Pogledaj knjigu Me'rdžul kabul 1:188-203]

 

OSAMDESET I

ČETVRTO PITANJE

Je li svojstvo govora Zatijje ili Fi'alijje?

 

Odgovor: Povezanost svojstva govora sa bi

ćem Allaha Uzvišenog i Njegovog odlikovanja time je "sifat zatijje" (svojstvo osobeno Allahu s.v.t.) kao što je Njegovo uzvišeno znanje, čak i Njegov govor spada u Njegovo znanje, jer ga je spustio sa Svojim znanjem, a On najbolje zna šta objavljuje. Uzimanje u obzir Njegova govora kao Njegova htijenja i volje spada u svojstva djelovanja, kako kaže Poslanik s.a.v.s.: "Kada Allah želi da objavi naređenje, govori Objavom." [Hadis je daif (slab)] Zbog ovoga selefus-salih o svojstvu govora kažu da je svojstvo bića i radnje zajedno. Jer Allah s.v.t. nije prestao i neće prestati biti opisan svojstvom govora, uvijek i zauvijek; te On govori njime kada želi, šta želi i kako želi govorom koji se sluša tj. čuje ga onaj kojem Allah da mogućnost da ga čuje. Njegov govor je Njegovo svojstvo kojem nema kraja i nema nestanka. "Reci: Kad bi more bilo mastilo da se ispišu riječi Gospodara da se ispišu riječi Gospodara moga, more bi presahlo, ali ne i riječi Gospodara moga, pa i kad bismo se pomogli još jednim sličnim." [Kehf 109] "Da su sva stabla na Zemlji pisaljke, a da se u moru, kad presahne, ulije još sedam mora , ne bi se ispisale Allahove riječi." [Lukman 27] "Riječi Gospodara tvoga su vrhunac istine i pravde, Njegove riječi niko ne može promijeniti i On sve čuje i sve zna." [En'am 115]

 

OSAMDESET I PETO PITANJE

Ko su "Vakife" i kakav je stav prema njima?

 

Odgovor: "Vakife" su oni koji govore o Kur'anu: "Ne govorimo da je on Allahov govor, a niti ka

žemo da je stvoren." Rekao je imam Ahmed-Allah mu se smilovao: "Ko od njih bude uljepšavao govor on je 'džehmija', a onaj ko ga ne bude uljepšavao, on je džahil-neznalica, treba mu doći s dokazima i obrazloženjima, pa ako se pokaje i povjeruje da je on (Kur'an) govor Allaha Uzvišenog i da nije stvoren; to je dobro, a ako se ne pokaje gori je od džehmija."

 

OSAMDESET I ŠESTO PITANJE

Kakav je tretman onoga koji ka

že: "Moje izgovaranje Kur'ana je stvoreno".?

 

Odgovor: Ova re

čenica nije dozvoljena da se govori bilo u potvrdnom ili odričnom obliku, jer riječ "izgovor" zajednička je za označavanje radnje roba, i onog što izgovara, a to je Kur'an. Kada neko kaže da je Kur'an stvoren, on govori ono što govore džehmije. A ako kaze da nije stvoren, obuhvaća prvo značenje, a to je da je on djelo čovjeka, što je odvratna novotarija. Zbog ovoga selefus-salih kažu: "Ko kaže: Moje izgovaranje Kur'ana je stvoreno on je džehmija, a onaj ko kaže da nije stvoreno jeste novotar u vjeri."

 

OSAMDESET I SEDMO PITANJE

Koja je potvrda vjerovanju u poslanike?

 

Odgovor: Potvrda za to ima mnogo i u Kur'anu i u sunnetu. U to spadaju i rije

či Allaha Uzvišenog: "Oni koji u Allaha i u poslanike Njegove ne vjeruju i žele da između Allaha i poslanika Njegovih u vjerovanju naprave razliku i govore: U neke vjerujemo, a u neke ne vjerujemo, i žele da između toga nekakav stav zauzmu-oni su, zbilja, pravi nevjernici, a Mi smo nevjernicima pripremili sramnu patnju. A oni koji u Allaha i u poslanike Njegove vjeruju i nijednog od njih ne izdvajaju-On će ih, sigurno, nagraditi. A Allah prašta i samilostan je." [Nisa' 150-152] A kaže Poslanik s.a.v.s.: "Vjerujem u Allaha i Njegove poslanike." [Muttefekun alejh; bilježi ga Buhari u poglavlju "Edeb" 7:113, a Muslim ga bilježi u poglavlju "Fiten" 8:192, a on je dio dugog hadisa.]

 

OSAMDESET I OSMO PITANJE

šta zna

či vjerovanje u poslanike?

 

Odgovor: To je

čvrsto uvjerenje da je Allah s.v.t. poslao svakom narodu jednog od poslanika koji ih je pozivao obožavanju samo Allaha Jednog i Jedinog, a nevjerovanju u ono što se obožava mimo Njega. Svi oni (poslanici) su iskreni i potvrđuju istinu, čisti, pametni, plemeniti i milostivi, bogobojazni povjerljivi upućeni i upučivaći drugih, poslani su sa jasnim dokazima i ajetima očitim, pomognuti od svoga Gospodara, i oni su dostavili sve ono sa čim ih je poslao Allah s.v.t. bez izostavljanja i mijenjanja, niti su tome šta sami od sebe dodavali, makar to bilo i jedno slovo, a niti su to umanjivali. "A zar su poslanici bili dužni što drugo već da jasno obznane?" [Nahl 35] Svi oni su bili u jasnoj istini. I zaista je Allah s.v.t. uzeo sebi Ibrahima a.s. za prijatelja, i uzeo je Sebi Muhammeda s.a.v.s. za prijatelja, i sa Musaom je govorio, i Idrisa je uzvisio na visoko mjesto. Isa je Allahov rob i Njegov Poslanik. To je uvjerenje da je Isa a.s. stvoren Riječju Njegovom koju je Merjemi dostavio Allah s.v.t. daje prednost jednima nad drugima i uzvisio je na visoke stepene jedne nad drugima.

 

OSAMDESET I DEVETO PITANJE

Je li bilo identi

čno pozivanje poslanika u onome što su naređivali i u onome što su zabranjivali?

 

Odgovor: Identi

čno je bilo njihovo pozivanje, od prvog do zadnjeg, oko osnove i temelja ibadeta, a to je tevhid. On znači da je Allah Uzvišeni Jedini Kome se upućuju sve vrste (ibadeta) robovanja bilo da su vezane za riječi i djela, te nevjerovanje u sve ono što se obožava mimo Njega. Farzovi (obaveza) kroz koje se iskazuje ibadet Allahu s.v.t., kao što su namaz, post i sl., razlikovali su se među narodima u ibadetu i jednima je bilo zabranjeno ono što je bilo dozvoljeno drugima i obrnuto, a sve je bio ispit od Allaha Uzvišenog "...da bi iskušao koji od vas će bolje postupati." [Mulk 2]

 

DEVEDESETO PITANJE

šta je dokaz za njihovo slaganje u osnovi spomenutog ibadeta?

 

Odgovor: Dokaz za to je iz Kur'ana i dijeli se ne dvije vrste: uop

ćeni i pojedinačni. Uopćeni: Npr. riječi Allaha Uzvišenog: "Mi smo svakom narodu poslanika poslali. Allahu se klanjajte, a kumira se klonite!" [Nahl 36] Riječi Uzvišenog: "Prije tebe nijednog poslanika nismo poslali, a da mu nismo objavili: Nema boga osim Mene, zato se Meni klanjajte!" [Enbija 25] Riječi Uzvišenog su i ove: "Pogledaj u odredbama objavljenim poslanicima Našim, koje smo prije tebe slali, da li smo naredili da se, mimo Svemilosnog, klanja božanstvima nekakvim." [Zuhruf 45] Npr. riječi Allaha Uzvišenog: "Mi smo poslali Nuha narodu njegovu, i on je govorio: O narode moj, Allahu se samo klanjajte, vi drugog boga osim Njega nemate ..." [Mu'minun 23] "I Semudu-brata njihova Saliha: 'O narode moj' - govorio je on - 'klanjajte se samo Allahu vi drugog boga osim Njega nemate' ..." [Hud 61] "I Adu - brata njihova Huda: 'O narode moj' - govorio je on - 'Allahu se klanjajte, vi drugog boga osim Njega nemate' ..." [Hud 50] "I Medjenu - brata njihova Šuajba: 'O narode moj' - govorio je on - 'Allahu se klanjajte, vi drugog boga osim Njega nemate' ..." [Hud 84] "A kada Ibrahim reče ocu svome i narodu svome: "Nemam ja ništa s onim kojima se vi klanjate, ja se klanjam samo Onome Koji me stvorio, jer će mi On, doista, na pravi put ukazati." [Zuhruf 26-27] "I reče Musa: 'Vaš bog je Allah, drugog boga, osim Njega, nema! On sve zna!'" [Ta Ha 98] "I reče Mesih: 'O sinovi Israilovi, klanjajte se Allahu, i mome i vašem Gospodaru! Ko drugog Allahu smatra ravnim, Allah će mu ulazak u džennet zabraniti i boravište njegovo će džehennem biti, a nevjernicima neće niko pomoći." [Maide 72] "Reci: "Ja samo opominjem; nema boga osim Allaha, Jedinog i Moćnog." [Sad 65] O ovome govore i mnogi drugi ajeti.

 

DEVEDESET I PRVO PITANJE

šta je dokaz neslaganja njihovih vjerozakona (šerijata) u ograncima vjerskih propisa u vezi s halalom i haramom?

 

Odgovor: Rije

či Allaha Uzvišenog: "...Svima vama smo zakon i pravac propisali, a da je Allah htio, On bi vas sljedbenicima jedne vjere učinio, ali, On hoće da vas iskuša u onome što vam propisuje, zato se natječite ko će više dobra učiniti." [Maide 48] Ibn Abbas r.a. objasnio je da "svima vama smo zakon o pravac propisali" podrazumijeva i put i sunnet. Ovo su slično obrazložili i Mudžahid, Ikrime, Hasan el-Basri, Katada, Dahhak, Suddi, Ebu Ishak es-Sebi'i. [Pogledaj govor Ibn Abbasa r.a. i drugih mufessira u djelu "Džami' el-bejan" lt Taberi 6:271, te Ed-Der el-Mensur 3:96.] U Buharijinom "Sahihu" stoji da je rekao Poslanik s.a.v.s.: "Mi, skupina poslanika, smo braća po ocu i naša vjera (din) je jedna." [Muttefekun alejhi; bilježi ga Buhari u poglavlju "El-Enbija" 4:138, te Muslim u poglavlju "Fedail" 7:96.] On ovim misli na tevhid s kojim je Allah s.v.t. slao svakog poslanika i svaka objavljena Knjiga ga je sadržavala u sebi. Vjerozakoni (šerijati) razlikovali su se u naređenjima i zabranama, halalima i haramima "... da bi iskušao koji od vas će bolje postupati." [Mulk 2]

 

DEVEDESET I DRUGO PITANJE

Da li je Allah s.v.t. spomenuo sve poslanike u Kur'anu?

 

Odgovor: Allah s.v.t. spomenuo nam je onoliko koliko je dovoljno poslanika, i o tome nam je opomenu i pouku poslao.

A potom kaže Uzvišeni: "I poslanicima o kojima smo ti prije kazivali i poslanicima o kojima ti nismo kazivali." [Nisa' 164] Tako da vjerujemo u sve njih pojedinačno, ako su spomenuti pojedinačno i uopćeno ako su spomenuti uopćeno.

 

DEVEDESET I TRE

ĆE PITANJE

Koliko je poslanika i vjerovjesnika spomenuto u Kur'anu?

 

Odgovor: U njemu su spomenuti: Adem, Nuh, Idris, Hud, Salih, Ibrahim, Ismail, Ishak, Jakub, Jusuf, Lut, Šu'ajb, Junus, Musa, Harun, Iljas, Zekerijja, Jahja, Jesea, Zul-Kifl, Davud, Sulejman, Ejjub, El-Esbat (sinovi ili unuci Jakubovi su spomenuti uop

ćeno) i Isa i Muhammed s.a.v.s. i neka je na sve njih salavat i selam.

 

DEVEDESET I

ČETVRTO PITANJE

Ko su najodabraniji poslanici (Ulul'Azm) i ko je prvi poslanik?

 

Odgovor: To su petorica koje Allah s.v.t. spominje pojedina

čno na dva mjesta u Svojoj Knjizi: Prvo mjesto je sura Ahzab, a to su riječi Uzvišenog: "Mi smo od vjerovjesnika zavjet njihov uzeli, i od tebe, i od Nuha, i od Ibrahima, i od Musa, i od Isa, sina Merjemina, čvrst smo zavjet uzeli." [Ahzab 7] Drugo mjesto je u suri Šura, a to su riječi Uzvišenog: "On vam propisuje u vjeri isto ono što je propisao Nuhu i ono što objavljujemo tebi, i ono što smo naredili Ibrahimu i Musau i Isau: "Pravu vjeru ispovjedajte i u tome se ne podvajajte!" [Šura 13] Prvi od svih poslanika nakon razilaženja ljudi u vezi sa šerijatom jeste Nuh a.s., kao što kaže Uzvišeni: "Mi objavljujemo tebi kao što smo objavljivali Nuhu i vjerovjesnicima poslije njega ..." [Nisa' 163] I kaže Uzvišeni: "I Nuhov narod je prije njih poricao, a i poslije njega oni koji su se protiv poslanika bili urotili." [Mu'min 5]

 

DEVEDESET I PETO PITANJE

Kada je nastalo razila

ženje?

 

Odgovor: Rekao je Ibn Abbas r.a.: "Izme

đu Nuha i Adema je bilo deset stoljeća, svi su bili na jednom zakonu od Istinitog, pa su se razišli." [Pogledaj riječi Ibn Abbasa r.a. u "Džami' el-bejan" 2:334, te Ed-Der el-Mensur 1:582. Navode ga i Bezzar i Hakim.] "... I Allah je slao vjerovjesnike da donose radosne vijesti i opomene ..." [Bekare 213]

 

DEVEDESET I ŠESTO PITANJE

Ko je poslJednji Poslanik?

 

Odgovor: Posljedni poslanik jeste Muhammed s.a.v.s.

 

DEVEDESET I SEDMO PITANJE

šta je dokaz za to?

 

Odgovor: Rekao je Allah Uzvišeni: "Muhammed nije roditelj nijednom od vaših ljudi, nego je Allahov Poslanik i posljednji Vjerovjesnik." [Ahzab 40] Rekao je Poslanik s.a.v.s.: "Uistinu poslije mene

će biti trideset lažaca, svaki od njih će govoriti i pozivati se da je on poslanik, a ja sam posljednji Poslanik i nema poslanika poslije mene." [Dio hadisa kojeg bilježi Tirmizi 4:498, u poglavlju "Fiten" pod brojem 2219, te Ebu Davud u poglavlju "Fiten" pod brojem 4252, te Ahmed 5:278, dok Tirmizi kaže "Hasen sahih"] U sahih hadisu stoje riječi Poslanika s.a.v.s. Aliji r.a.: "Zar nisi zadovoljan da budeš kod mene na stupnju Haruna kod Musa, osim što nema poslanika poslije mene." [Bilježi ga Buhari u poglavlju "Megazi" 5:129, te Muslim u poglavlju "Fedail es-sahabeti" 7:120.] I riječi Poslanika s.a.v.s. u hadisu koji govori o Dedždžalu: "Ja sam posljednji Poslanik i nema poslanika poslije mene." [Bilježi ga Tirmizi u poglavlju "Fiten" 4:498 pod brojem 2219,, te Ebu Davud u poglavlju "Melahim" pod brojem 4333, te Ahmed u svom "Musnedu" 5:278, a Tirmizi kaže: "Ovaj hadis je hasen sahih"]

 

DEVEDESET I OSMO PITANJE

Koje su posebnosti našeg poslanika Muhammeda s.a.v.s. u odnosu prema drugim poslanicima?

 

Odgovor: On posjeduje mnoge posebnosti o kojima su pisana

čitava djela, a od tih je i ona koju smo maloprije spomenuli - on je posljednji Poslanik. Jedna od tih posebnosti jeste i da je Muhammed s.a.v.s. prvak potomstva Ademovog, kao što tumače riječi Allaha Uzvišenog: "Neke od tih poslanika odlikovali smo više nego druge. S nekim od njih je Allah govorio, a neke je za više stepene uzdigao." [Bekare 253] I rekao je Poslanik s.a.v.s.: "Ja sam prvak sinova Ademovih i ne hvalim se." [Sahih, bilježi ga Tirmizi u "Tefsim" pod brojem 3148, te Ibn Madždže u poglavlju "Šefa'at" pod brojem 4363, te Ahmed u "Musnedu" 3:2, a Tirmizi kaže: "Ovaj hadis je sahih."] Posebnost je i to da je poslan svim svjetovima, džinima i ljudima, kao što kaže Uzvišeni: "Reci: O ljudi, ja sam svima vama Allahov Poslanik, Njegova vlast je i na nebesima i na Zemlji, nema drugog boga osim Njega, On život i smrt daje, i zato vjerujte u Allaha i Poslanika Njegova, Vjerovjesnika, koji ne zna čitati i pisati, koji vjeruje u Allaha i riječi Njegove, njega slijedite - da biste na pravom putu bili!" [A'raf 158] I rekao je Uzvišeni: "I Mi smo tebe poslali samo zato da radosne vijesti donosiš i da opominješ." [Furkan 56] Rekao je Poslanik s.a.v.s.: "Dato mi je petero, koje nije dato nikome prije mene: Potpomognut sam strahom na udaljenosti od jednog mjeseca (hoda), cijela zemlja učinjena mi je mesdžidom i čistom (za klanjanje na svakom mjestu), pa kojeg god čovjeka iz mog ummeta zatekne namaz neka ga klanja (na tom mjestu), dozvoljen mi je ratni plijen koji nije bio dozvoljen nikome prije mene, dato mi je pravo zagovorništva. Svaki poslanik je bio poslan jednom određenom narodu dok sam ja poslan cijelom čovječanstvu." [Muttefekun alejhi; Bilježi ga Buhari u poglavlju "Namaz" 1:113, te Muslim u poglavlju "Mesadžid ve mevadius salat" 2:63.] I rekao je Poslanik s.a.v.s.: "Tako mi Onoga u Čijoj ruci je moja duša, za mene neće čuti niko iz ovog ummeta (naroda), jevrej bio ili kršćanin, a potom umre i ne bude vjerovao u ono sa čime sam poslan, a da neće biti od stanovnika Vatre." [Bilježi ga Muslim u poglavlju "Iman" 1:93, i bilježi ga Ahmed u "Musnedu 2:317.] On ima još mnogo odlika koje nismo spomenuli, a nalaze se u Kur'anu i sunnetu.

 

DEVEDESET I DEVETO PITANJE

Koje su to mu'd

žize-nadnaravna djela Poslanika?

 

Odgovor: Nadnaravno djelo je sve ono što je u suprotnosti sa obi

čajem, koji u sebi sadrži izazov (za ljude) i zaštićeno je od iskrivljenosti. One mogu da budu osjetilne, tako da se vide okom ili osjete sluhom, kao što je izlazak deve iz stijene, ili pretvaranje štapa u zmiju i govor neživih predmeta, i razumske, tako da se zapaze kao što je mu'džiza Kur'ana. Našem poslaniku Muhammedu s.a.v.s. date su obje vrste. Nije bilo mu'džize koja je bila data poslaniku, a da on nije imao veću iz iste vrste. Od osjetilnih mu'džiza jeste rascjepljenje mjeseca [Pogledaj predaju Buharije u tefsiru sure "Ikterebetis saah" 6:52, Muslim pod brojem 2802.], cviljenje stabla [Pogledaj predaju Buharije u poglavlju o poslanicima 4:173, te Nesai u poglavlju o džummi pod brojem 1396.], izviranje vode iz njegovih plemenitih prstiju [Ovaj slučaj bilježi Buhari u poglavlju o poslanicima 4:169, te Muslim u poglavlju "Fedail" pod brojem 2279.], govor male mješine [Pogledaj Sahihul Buhari 2:141, te Muslim pod brojem 2190, te Ebu Davud pod brojem 2279.], jelo koje slavi Allaha s.v.t. [Bilježi Buhari u poglavlju o poslanicima 4:171, te Tirmizi pod brojem 3637.] i dr. o čemu postoje mnogobrojne vjerodostojne predaje. Te mu'džize su, kao i mu'džize svih poslanika, iščezle nestankom njihovog vremena, tako da od toga nije ostalo ništa do njihovo spominjanje. Međutim, vječna i neprolazna mu'džiza je ovaj Kur'an čija čuda ne prolaze i "laž joj je strana, bilo s koje strane, ona je Objava Mudrog i Hvale Dostojnoga." [Fussilet 42]

 

STOTO PITANJE

šta je potvrda nemogu

ćnosti oponašanja Kur'ana?

 

Odgovor: Potvrda tome je njegovo spuštanje više od dvadeset godina izazivaju

ći najrječitija stvorenja, najsposobnije govornike, ljude najbolje stilistike i retorike govoreći:"Zato neka oni sastave govor sličan Kur'anu, ako istinu govore!" [Tur 34] "Reci: 'Pa sačinite vi deset Kur'anu sličnih, izmišljenih sura'..." [Hud 13] "Reci: 'Pa dajte vi jednu suru kao što je njemu objavljena'..." [Junus 38] To nisu mogli uraditi i pored žestokog nastojanja da odgovore na njegov izazov svim sredstvima iako su slova i riječi (Kur'ana) bila ona ista slova i riječi kojima se služe u međusobnom razgovoru, kojima se natječu i međusobno hvale. Potom ih poziva i obznanjuje njihovu nemogućnost spram Kur'ana i nemogućnost njegovog oponašanja. "Reci: 'Kada bi se svi ljudi i džini udružili da sačine jedan ovakav Kur'an, oni, kao što je on, ne bi sačinili, pa makar jedni drugima pomagali.'" [Isra' 88] Rekao je Poslanik s.a.v.s.: "Nema ni jednog od poslanika, a da mu nisu dati znakovi (mu'džize), a ljudi su u slične stvari vjerovali, a ono što je meni dato je Objava, koju mi je Allah objavio, pa se nadam da ću imati najviše sljedbenika na Sudnjem danu." [Muttefekun alejhi, bilježi ga Buhari u poglavlju "Fedailul Kur'an" 6:96, te Muslim u poglavlju "Iman" 1:92] Ljudi su napisali mnogo djela o raznim aspektima kur'anskog idžaza (nadnaravnosti), u vezi s njegovim značenjem, događaje koji su se desili ili će se desiti i spadaju u nevidljivo. Ali time nisu dostigli osim onoliko koliko uzme ptica svojim kljunom iz mora.

 

STOTINU I PRVO PITANJE

Koji je dokaz za vjerovanje u Posljedni dan - Sudnji dan?

 

Odgovor: Rekao je Uzvišeni Allah: "Onima koji ne o

čekuju da će pred Nas stati i koji su zadovoljni životom na ovom svijetu, koji su u njemu smireni, i onima koji su prema dokazima Našim ravnodušni - i prebivalište njihovo bit će džehennem, zbog onoga što su radili." [Junus 7-8] I rekao je Uzvišeni: "Istina je, zaista, ono čime vam se prijeti, nagrada i kazna sigurno će biti!" [Zarijat 5-6] O ovome govore im mnogi drugi ajeti.

 

STOTINU I DRUGO PITANJE

Šta sve obuhvata vjerovanje u Posljedni dan?

 

Odgovor: To zna

či čvrsto uvjerenje da će taj dan doći i da u to nema nikakve sumnje, kao i ponašanje shodno tom uvjerenju. U to ulazi vjerovanje u predznake Sudnjeg dana koji će se neminovno desiti. Vjerovanje u njega znači i vjerovanje u smrt i ono što je i poslije nje, kao što su: iskušenja u mezaru, te patnje i uživanja u njemu, puhanje u rog, izlazak stvorenja iz kabura.To, također, znači vjerovanje u ono što će se desiti na mjestu stajanja na Sudnjem danu kao što su grozote i strahote, okupljanje ljudi na mjestu polaganja računa (mahšer) dijeljenje knjiga ljudskih djela i stavljanje na vagu.Vjerovanje u njega znači vjerovnje u sirat, havd i šefa'at, te vjerovanje u džennet i njegove nagrade od kojih je najveća gledanje u lice Uzvišenog, kao i vjerovanje u džehennem i njegove patnje od kojih je najteža nemogućnost viđenja Gospodara Uzvišenog.

 

STOTINU I TRE

ĆE PITANJE

Da li iko zna kada

će nastupiti Smak svijeta?

 

Odgovor: Nastupanje Smaka svijeta spada u klju

čeve tajni koje je Allah s.v.t. ostavio za Sebe u Svome znanju, kao što je rekao Uzvišeni: "Samo Allah zna kad će Smak svijeta nastupiti, samo On spušta kišu i samo On zna šta je u maternicama, a čovjek ne zna šta će sutra zaraditi i ne zna čovjek u kojoj zemlji će umrijeti, Allah, uistinu, sve zna i o svemu je obaviješten. [Lukman 34] I rekao je Uzvišeni: "Pitaju te o Smaku svijeta kada će se zbiti. Reci: 'To zna jedino Gospodar moj, On će ga u njegovo vrijeme otkriti, a težak će biti nebesima i Zemlji, sasvim neočekivano će vam doći.' Pitaju te kao da ti o njemu nešto znaš. Reci: 'To samo Allah zna, ali većina ljudi ne zna.' Reci : 'Ja ne mogu ni samom sebi neku korist pribaviti, ni od sebe kakvu štetu otkloniti, biva onako kako Allah hoće. A da znam pronicati u tajne, stekao bih mnoga dobra, a zlo bi bilo daleko od mene; ja samo donosim opomene i radosne vijesti ljudima koji vjeruju.'" [A'raf 187-188] Uzvišeni je, također, rekao: "Pitaju te o Smaku svijeta: 'Kada će se dogoditi ?' Ti ne znaš, pa kako da o njemu zboriš, o njemu samo Gospodar tvoj zna." [Nazi'at 42-44] A kada je Džibril rekao Poslaniku s.a.v.s.: "Obavijesti me o Smaku svijeta." On je rekao: "Upitani o njemu ne zna ništa više od onoga koji ga pita." A u drugoj predaji se navodi: "Petero ne zna niko osim Allaha Uzvišenog." Zatim je proučio prijašnji ajet. [Dio dugog hadisa kojeg bilježi Buhari u poglavlju "Iman" 1:18, te Muslim u poglavlju "Iman" isto tako 1:29.]

 

STOTINU I

ČETVRTO PITANJE

Koji su znaci Smaka svijeta iz Kur'ana?

 

Odgovor: Npr. rije

či Uzvišenog: "Zar oni čekaju da im meleki dođu, ili kazna Gospodara tvoga, ili neki predznaci od Gospodara tvoga? Onoga dana kada neki predznaci od Gospodara tvoga dođu, nijednom čovjeku neće biti od koristi to što će tada vjerovati, ako prije nije vjerovao ili ako nije, kao vjernik, kakvo dobro uradio. Reci: 'Samo vi čekajte, i mi ćemo, doista, čekati !'" [En'am 158] I rijeci Uzvišenog: "I kada dođe vrijeme da oni budu kažnjeni, Mi ćemo učiniti da iz zemlje iziđe jedna životinja koja će im reći da ljudi u dokaze Naše nisu uvjereni." [Neml 82] Rekao je, također, Uzvišeni: "I kada se otvore Je'džudž i Me'džudž i kada se ljudi budu niz sve strmine spuštali i približi se istinita prijetnja, tada će se pogledi nevjernika ukočiti.' Teško nama, mi smo prema ovome ravnodušni bili, mi smo sami sebi nepravdu učinili !" [Enbija 96-97] I rekao je Uzvišeni: "Zato sačekaj dan kad će im se činiti da prema nebu vide nevidljivi dim koji će ljude prekriti. 'Ovo je neizdržljiva patnja! Gospodaru naš, otkloni patnju sa nas, mi ćemo sigurno vjerovati!'" [Duhan 10-12] Rekao je Uzvišeni: "O ljudi, Gospodara svoga se bojte! Zaista će potres, kada Smak svijeta nastupi, veliki događaj biti!"[Hadždž 1] O ovome govore i mnogi drugi ajeti.

 

STOTINU I PETO PITANJE

Koji su znaci Smaka svijeta iz Sunneta?

 

Odgovor: Kao npr. hadisi koji govore o izlasku Sunca sa zapada [Pogledaj "Sahih el-Buhari" 7:190, te Muslim pod brojem 157.], hadisi koji govore o

životinji [Dio hadisa kojeg bilježi Muslim u poglavlju "Fiten", bilježi ga i Ahmed 4:6, te Ebu Davud pod brojem 4311], hadisi koji govore o fitnetima-smutnjama, kao što je Dedždžal [Bilježi Muslim u poglavlju "Fiten" 8:194] i slično tome. Hadisi koji govore o silasku Isa a.s. [Pogledaj "Sahih el-Buhari" 4:143, te "Sahih el-Muslim"1:93], izlazak Je'džudža i Me'džudža [Pogledaj "Sahih el-Buhari" 8:104, te "Sahih el-Muslim" 8:165], hadisi koji govore o dimu [Dio hadisa kojeg bilježi Muslim 8:178, bilježi ga i Ahmed 4:6, te Ebu Davud pod brojem 4311], hadisi koji govore o vjetru koji će usmrtiti sve vjerničke duše [Pogledaj "Sahih el-Muslim" 1:76], hadisi koji govore o vatri koja će se pojaviti [Pogledaj "Sahih el-Buhari" 8:100, te "Sahih el-Muslim" 8:180], hadisi koji govore o pomračenju Mjeseca [Pogledaj "Sahih el-Muslim" 8:167] i drugi.

 

STOTINU I ŠESTO PITANJE

Koji je dokaz za vjerovanje u smrt?

 

Odgovor: Rekao je Allah Uzvišeni: "Reci: 'Melek smrti, koji vam je za to odre

đen, duše će vam uzeti, a poslije ćete se Gospodaru svome vratiti.'" [Sedžda 11] I rekao je Uzvišeni: "Svako živo biće će smrt okusiti! I samo na Sudnjem danu dobit ćete u potpunosti plate vaše..." [Ali Imran 185] Rekao je Allah s.v.t., Svome Poslaniku Muhammedu s.a.v.s.: "Ti ćeš, zacijelo, umrijeti, a i oni će, također, pomrijeti." [Zumer 30] Uzvišeni Allah je, također, rekao: "Nijedan čovjek prije tebe nije bio besmrtan, ako ti umreš, zar će oni dovijeka živjeti ?" [Enbija 34] Rekao je Uzvišeni: "Sve što je na Zemlji prolazno je, ostaje samo lice Gospodara tvoga,Veličanstveno i Plemenito." [Er-Rahman 26-27] I rekao je Uzvišeni: "Sve će osim lica Njegova, propasti !" [Kasas 88] I rekao je Uzvišeni: "Ti se pouzdaj u Živog, Koji ne može umrijeti..." [Furkan 58] O ovome govore i mnogi drugi ajeti. O tome ima i bezbroj hadisa, a to je pitanje vidljivo i ne poriče ga niko, u njega nema sumnje, niti neodlučnosti, ali je to samo inat i oholost. A shodno vjerovanju u nju i ono što će biti poslije nje vjeruju samo iskreni Allahovi robovi. Vjerujemo da svaki onaj koji umre prirodnom smrću, bude ubijen, ili umre na bilo koji drugi način, da je to sve sa Njegovim određenjem, i da sa od toga ništa ne umanjuje. Rekao je Uzvišeni: "Svako se kreće do roka određenog." [Ra'd 2] I rekao je Uzvišeni: "Svaki narod ima svoj kraj, i kada dođe njegov kraj, neće ga moći ni za tren jedan ni odložiti ni ubrzati." [A'raf 34]

 

STOTINU I SEDMO PITANJE

šta je dokaz iz Kur'ana za iskušenje u kaburu, u

živanja ili kazne?

 

Odgovor: Rekao je Allah Uzvišeni: "Nikada! To su rije

či koje će on uzalud govoriti, pred njima će prepreka biti sve do dana kada će oživljeni biti." [Mu'minun 100] I rekao je Uzvišeni: "A Faraonove ljude zla kob zadesi. Oni će se ujutro i naveče u vatri pržiti, a kad nastupi Čas: 'Uvedite Faraonove ljude u patnju najtežu!'" [Mu'min 45-46] I rekao je Uzvišeni: "Allah će vjernike postojanom rječju učvrstiti i na onom svijetu..." [Ibrahim 27] I rekao je Uzvišeni: "A da ti je vidjeti nevjernike u smrtnim mukama, kada meleki budu ispružili ruke svoje prema njima: 'Spasite se ako možete! Od sada ćete neizdržljivom kaznom biti kažnjeni zato što ste se na Allaha ono što nije istina iznosili i što ste se prema dokazima Njegovim oholo ponašali.'" [En'am 93] Uzvišeni je, također, kazao: "Njih ćemo na dvostruke muke staviti, a zatim će biti u veliku patnju vraćeni." [Tevba 101] O ovome govore i drugi ajeti.

 

STOTINU I OSMO PITANJE

šta je dokaz za to iz Sunneta?

 

Odgovor: Vjerodostojni hadisi u vezi s ovim su dostigli stepen tevatura (tj. oni u koje nikako nema sumnje). Jedan od tih je i hadis Enesa r.a. da je Allahov Poslanik s.a.v.s. rekao: "Uistinu, rob, kada bude stavljen u svoj kabur, i ostave ga njegovi prijatelji, a on

čuje bat njihove obuće, doći će mu dva meleka koji će ga posaditi i reći će mu: 'Šta si govorio o ovom čovjeku Muhammedu s.a.v.s.?' Tada će vjernik reći: 'Svjedočim da je on Allahov rob, i Njegov Poslanik.' Pa će mu oni reći: 'Pogledaj svoje mjesto u vatri koje ti je Allah zamijenio mjestom u džennetu, pa će ih oba vidjeti.' Rekao je Katade: 'Spomenuo nam je da će mu se kabur proširiti, a potom se vratio hadisu Enesa. Rekao je: 'A što se tiče munafika i kafira, bit će mu rečeno: 'Šta si rekao za ovog čovjeka? A on će reći: 'Ne znam, govorio sam ono što su ljudi govorili', pa će mu oni reći: 'Ne znao i ne ponavljao' i udarit će ga čekićima od željeza tako jako, a on će dreknuti tako da će ga sve čuti osim ljudi." [Muttefekun alejhi, bilježi ga Buhari u poglavlju "Dženaiz" 2:102, te Muslim 8:161] Potvrda je hadis Abdullaha ibn Omera r.a. da je Allahov Poslanik s.a.v.s. rekao: "Kada neko od vas umre, bit će mu prikazivano njegovo mjesto jutrom i večeri, ako bude stanovnik dženneta, onda mjesto stanovnika dženneta, a ako bude stanovnik Vatre, onda mjesto stanovnika Vatre, pa će mu biti rečeno: 'Ovo je tvoje mjesto.', sve dok ga Allah ne oživi na Sudnjem danu." [Muttefekun alejhi, bilježi ga Buhari u poglavlju "Dženaiz" 2:103, te Muslim 8:160] Postoji hadis o dva kabura, a u njemu stoji: "Njih dvojica su zaista na muci." [Muttefekun alejhi, bilježi ga Buhari u poglavlju "Dženaiz" 2:103, te Muslim u poglavlju "Taharet" 1:166] Također, postoji i hadis Ebu Ejuba r.a. u kojem je rekao: "Izašao je Allahov Poslanik s.a.v.s., a Sunce je već bilo zašlo, čuo je glas, pa je rekao: 'Jevreji su izloženi kazni u svojim kaburovima.'" [Bilježi ga Buhari u poglavlju "Dženaiz" 2:102, te Muslim u poglavlju "Sifetud-vennar", 2969] Te hadis Esme: "Ustao je Poslanik s.a.v.s. i počeo vaziti, pa je spomenuo iskušenje u kaburu kojim će biti iskušan čovjek, pa kada je to spomenuo među muslimanima je nastao žamor." [Bilježi ga Buhari u poglavlju "Dženaiz" 2:102] Kaže Aiša r.a.: "Nisam nikada vidjela Allahovog Poslanika s.a.v.s. da je klanjao namaz, a da nije tražio zaštitu od kazne u kaburu." [Bilježi ga Buhari u poglavlju "Dženaiz" 2:102, te Muslim u poglavlju "Mesadžid" 2:92] O ovome govori i hadis o pomračenju Mjeseca kada je naredio Poslanik s.a.v.s. da traže zaštitu od kazne u kaburu [Dio dugog hadisa kojeg bilježi Buhari u poglavlju "Kusuf" 2:29], kao i mnogi drugi hadisi.

 

STOTINU I DEVETO PITANJE

Šta je dokaz za pro

ŽIvljenje iz kabura?

 

Odgovor: Rekao je Allah Uzvišeni: "O ljudi, kako mo

žete sumnjati u oživljenje, pa, Mi vas stvaramo od zemlje, zatim od kapi sjemena, potom od ugruška, zatim od grude mesa vidljivih i nevidljivih udova, da vam pokažemo moć Našu! A u materice smještamo što hoćemo, do roka određenog, zatim činimo da se kao dojenčad rađate i da poslije, do muževnog doba uzrastate, jedni od vas umiru, a drugi duboku starost doživljavaju, pa začas zaboravljaju ono što saznaju. I ti vidiš zemlju kako je zamrla, ali kad na nju kišu spustimo ustrepće i uzbuja, i iz nje iznikne svakovrsno bilje prekrasno, zato što Allah postoji, i što je On kadar da mrtve oživi, i što On sve može, i što će čas oživljenja, u to nema sumnje, doći i što će Allah one u grobovima oživjeti." [Hadždž 5-7] I rekao je Uzvišeni: "On je Taj Koji ni iz čega stvara i On će to ponovo učiniti, to je Njemu lahko." [Rum 27] I rekao je Uzvišeni: "Onako kako smo prvi put ni iz šta stvorili, tako ćemo ponovo ni iz šta stvoriti, ..." [Enbija 104] Rekao je Uzvišeni i ovo: "Čovjek kaže: 'Zar ću, kad umrem, zbilja biti oživljen?' a zar se čovjek ne sjeća da smo ga još prije stvorili, a da nije bio ništa?" [Merjem 66-67] I rekao je Uzvišeni: "Kako čovjek ne vidi da ga Mi od kapi sjemena stvaramo, i opet je otvoreni protivnik, i Nama navodi primjer, a zaboravlja kako je stvoren, i govori: 'Ko će oživjeti kosti, kad budu truhle?' Reci: 'Oživjeće ih Onaj Koji ih je prvi put stvorio, On dobro zna sve što je stvorio, Onaj koji vam iz zelenog drveća vatru stvara i vi njom potpaljujete." Zar Onaj koji je stvorio nebesa i Zemlju nije kadar da stvori njima slične? Jeste, On sve stvara i On je sveznajući; i zaista On može, kada nešto hoće, samo za to rekne: "Budi!" – i ono bude. Pa neka je hvaljen Onaj u čijoj je ruci vlast nad svim, Njemu ćete se vratiti!" [Jasin 77-83] Uzvišeni je rekao: "Zar ne znaju da je Allah-Koji je nebesa i Zemlju stvorio i Koji nije, stvarajući ih, iznemogao-kadar da oživi mrtve? Jeste, On sve može." [Ahkaf 33] Rekao je, također, Uzvišeni: "Jedno od znamenja Njegovih je i to što ti vidiš suhu zemlju, a kad na nju spustimo kišu, ona se pokrene i uzbuja. Onaj Koji njoj daje život, oživjet će sigurno i umrle, jer je On kadar sve." [Fussilet 39] O ovome govore i drugi ajeti. Allah s.v.t. najviše daje kao primjer oživljavanje mrtve zemlje vodom, tako da se okiti zelenilom i plodovima, nakon što je bila mrtva.

 

STOTINU I DESETO PITANJE

Kakav je tretman za onoga ko porekne pro

Življenje?

 

Odgovor: On je kafir, nevjernik u Allaha s.v.t., Njegove Knjige i Njegove poslanike. Rekao je Uzvišeni: "Nevjernici govore: 'Zar

ćemo, kad postanemo zemlja, i mi i preci naši, zaista biti oživljeni?" [Neml 67] I rekao je Uzvišeni: "A ako se čudiš, pa-čudo su riječi njihove: 'Zar ćemo, zaista, kad zemlja postanemo, biti stvoreni ponovo?' Oni ne vjeruju u Gospodara svoga; na njihovim vratovima bit će sindžiri i oni će stanovnici Džehennema biti, u njemu će vječno ostati." [Ra'd 5] Nevjernici tvrde da neće biti oživljeni, pa o onome što ste radili doista ćete biti obaviješteni!' - a to je Allahu lahko..." [Tegabun 7] U oba "Sahiha" se spominje predanje Ebu Hurejre r.a., od Poslanika s.a.v.s. da je rekao: " Rekao je Allah Uzvišeni: 'Sin Ademov Me čini lašcem, a na to nema pravo; i vrijeđa Me, a nema prava na to. Što se tiče toga što Me čini lašcem; to su njegove riječi: Neće Me povratiti onako kako Me prvi put stvorio; a nije prvo stvaranje lakše Meni od njegovog ponovnog oživljenja. A što se tiče toga što Me vrijeđa, to su njegove riječi: 'Allah je Sebi uzeo sina. Ja sam Jedini Koji sam utočište svakom, Nisam rođen i Nisam rodio i Meni niko nije ravan." [Bilježi ga Buhari u poglavlju "Tumačenje sure Ihlas" 6:85, 5:95, te Nesa'i u poglavlju "Dženaiz" 2078.]

 

STOTINU I JEDANAESTO PITANJE

Šta je dokaz za puhanje u rog i koliko

će se puta puhnuti u njega?

 

Odgovor: Rekao je Allah Uzvišeni: "I u rog

će se puhnuti i umrijet će oni na nebesima i oni na Zemlji, ostat će samo oni koje bude Allah odabrao; poslije će se u rog drugi put puhnuti i oni će, odjednom, ustati i čekati." [Zumer 68] U ovom ajetu se spominju dva puhanja u rog: prvi puta radi smrti, a drugi puta radi proživljenja. I rekao je Uzvišeni: "A na Dan kad se u rog puhne pa se smrtno istrave i oni na nebesima i oni na Zemlji, izuzev onih koje Allah poštedi, svi će Mu ponizno doći." [Neml 87] Ako se riječ "el-feze'a", u ovome ajetu tumači kao smrt, onda se misli na prvo puhanje u rog spomenuto u suri Zumer. A ako se riječ "el-feze'a" tumači, ne kao smrt, onda se misli na treće puhanje u rog koje će biti prije ova dva. To potvrđuje dugi hadis o rogu, jer se u njemu spominju tri puhanja: puhanje sa smrtnim istravljivanjem, puhanje sa umiranjem i puhanje radi ustajanja Gospodaru svjetova. [Pogledaj Ibn Kesir, En'am 73 i kaže da je ovaj hadis vrlo čudan.]

 

STOTINU I DVANAESTO PITANJE

Kakav je opis skupljanja (na Sudnjem danu) u Kur'anu?

 

Odgovor: O njegovom opisu ima mnogo ajeta, jedan od njih su rije

či Allaha Uzvišenog: "A doći ćete Nam pojedinačno, onakvi kakve smo vas prvi put stvorili, napustivši dobra koja smo vam bili darovali. Mi ne vidimo sa vama božanstva vaša koja ste Njemu ravnim smatrali, pokidane su veze među vama i nema vam onih koje ste posrednicima držali." [En'am 94] I rekao je Uzvišeni: "A na Dan kada planine uklonimo, i kad vidiš Zemlju ogoljenu, a njih smo već sakupili, nijednog nismo izostavili, pred Gospodarom tvojim bit će oni u redove poredani: Došli ste nam onako kako smo vas prvi put stvorili, a tvrdili ste da vam nećemo vrijeme za oživljenje odrediti." [Kehf 47-48] Rekao je Uzvišeni: "Onoga Dana kada čestite kao uzvanike pred Svemilosnim skupimo, a kad u Džehennem žedne grješnike potjeramo, niko se ni za koga neće moći zauzimati, osim onoga kome Svemilosni dopusti." [Merjem 85-87] Uzvišeni je, također rekao: "Vas će tri vrste biti: oni sretni - ko su sretni?! I oni nesretni-ko su nesretni? i oni prvi-uvijek prvi!" [Vaki'a 7-10] Rekao je Uzvišeni i ovo: "Toga Dana će se oni glasniku odazvati, morat će ga slijediti i pred Svemilosnim glasovi će se stišati i ti ćeš samo šapat čuti." [Ta Ha 108] Rekao je Uzvišeni: "Onaj kome Allah ukaže na pravi put-na pravom putu je, a onome koga u zabludi ostavi, tome, mimo Njega, nećeš naći zaštitnika. Mi ćemo ih, na Sudnjem danu, sakupiti, licem zemlji okrenute, slijepe, nijeme i gluhe; boravište njihovo bit će Džehennem; kad god mu plamen jenja, pojačat će im oganj." [Isra'97] O ovome govori još mnogo drugih ajeta.

 

STOTINU I TRINAESTO PITANJE

A kakav je njegov opis iz Sunneta?

 

Odgovor: Rekao je Poslanik s.a.v.s.: "Ljudi

će biti skupljeni na tri načina: žudeći i strahujući, i tako što će jahati dvoje na devi i troje na devi, i četvero na devi, i desetero na devi, a ostale će vatra sakupiti gdje god oni sredinom dana odmarali, ona će biti uz njih, osvanjivat će sa njima gdje oni osvanu i omrknjivat će s njima gdje oni omrknu." [Muttefekun alejh, bilježi ga Buhari u poglavlju "Er-Rikak" 7:194, te Muslim 8:157] Od Enesa ibn Malika r.a. prenosi se da je neki čovjek rekao: "O Allahov Poslaniče, kako će biti nevjernik tjeran na mjesto sakupljanja licem prema zemlji okrenutim? Rekao je: 'Zar nije Onaj Koji mu je omogućio da ide na dvije noge na dunjaluku u stanju da učini pa da ide na svome licu, na Sudnjem danu? [Muttefekun alejh, bilježi ga Buhari u poglavlju "Tumačenja sure Furkan" 5:14, te Muslim 8:135] Rekao je Poslanik s.a.v.s.: "Vi ćete biti sakupljeni goli, bosi i neobrezani - kao što smo prvi put stvorili, to ćemo ponovo učiniti. Prvi od stvorenja koji će se obući na Sudnjem danu jeste Ibrahim." [Muttefekun alejh, bilježi ga Buhari u poglavlju "El-Enbija" 4:110, te Muslim 8:157] A Aiša r.a. rekla je u vezi s tim: "O Allahov Poslaniče, hoće li ljudi i žene gledati jedni u druge? Poslanik je rekao: 'To njihovo stanje će biti teže od toga da ih to zanima." [Bilježi ga Buhari u poglavlju "Er-Rikak" 7:195, a Muslim u istom prijašnjem poglavlju.]

 

STOTINU I

ČETRNAESTO PITANJE

Kakav je opis stajanja (Na Sudnjem danu) u Kur'anu?

 

Odgovor: Rekao je Allah Uzvišeni: "A ti nikako ne misli da Allah ne motri na ono što rade nevjernici! On im samo pušta do Dana kada

će im oči ostati otvorene, i kada će zureći, uzdignutih glava, netremice gledati; a srca će im prazna biti" [Ibrahim 42-43] Rekao je Uzvišeni: "Na Dan kada Džibril i meleki bude u redove poredani, kada će samo onaj kome Svemilosni dozvoli govoriti, a istinu će reći." [Naba' 38] Rekao je Uzvišeni: "I upozori ih na bliski Sudnji dan kada će srce do grkljana doprijeti i popriječiti se, kada nevjernici ni prisna prijatelja ni posrednika neće imati koji će uslišan biti." [Mu'min 18] Rekao je Allah Uzvišeni: "...u Danu koji pedeset hiljada godina traje." [Mea'ridž 4] Rekao je Allah Uzvišeni: "Polagat ćete Mi račun, o ljudi i džini." [Er-Rahman 31] O tome govori još mnogo toga drugog.

 

STOTINU I PETNAESTO PITANJE

Kakav je opis stajanja (Na Sudnjem danu) iz sunneta?

 

Odgovor: O tom pitanju ima mnogo hadisa. Jedan od njih je i hadis Ibn Omera r.a. od Poslanika s.a.v.s. ("Na dan kada

će se ljudi zbog Gospodara svjetova dići.") Rekao je: "Jednom od njih će znoj dosezati do polovine njihovih ušiju." [Muttefekun alejh, bilježi ga Buhari u tefsiru (Vejlun lil mutaffifin) 5:81, te Muslim 8:157.] Hadis Ebu Hurejre r.a. u kome kaže da je Allahov Poslanik s.a.v.s. rekao: "Ljudi će se znojiti na Sudnjem tako da će teći njihov znoj po zemlji do daljine od sedamdeset aršina i dopirat će im sve do njihovih ušiju." [Bilježi ga Buhari u poglavlju "Rikak" 7:197, te Muslim 2863.] U sunnetu ima još mnogo potvrda o tome.

 

STOTINU I ŠESNAESTO PITANJE

Kakav je opis predo

Čavanja djela i polaganja raČuna iz KUR'ANA?

 

Rekao je Allah Uzvišeni: "Tada

će ispitivani biti, i nijedna tajna vaša neće sakrivena ostati." [Hakka 18] I rekao je Uzvišeni: "Pred Gospodarom tvojim biće oni u redove poredani: "Došli ste Nam onako kako smo vas prvi put stvorili, a tvrdili ste da vam nećemo vrijeme za oživljenje odrediti." [Kehf 48] I rekao je Uzvišeni: "A na Dan kada od svakog naroda sakupimo gomilu onih koji su dokaze Naše poricali – oni će biti zadržani – i kad dođu, On će upitati: "Jeste li vi dokaze Moje poricali ne razmišljajući o njima, ili, šta ste to radili?" I njih će stići kazna zato što su mnogobošci bili, pa neće moći ni riječ izustiti." [Neml 83-85] Uzvišeni je također rekao: "Tog Dana će se ljudi odvojeno pojaviti da im se pokažu dijela nihova; onaj ko bude uradio koliko trun dobra – vidjeće ga, a onaj ko bude uradio koliko trun zla – vidjeće ga." [Zilzal 6-8] I rekao je Uzvišeni: "I tako Mi Gospodara tvoga, njih ćemo sve na odgovornost pozvati za ono što su radili!" [Hidžr 92-93] Uzvišeni je također rekao: "i zaustavite ih, oni će biti pitani:" [Saffat 24] Uzvišeni je rekao još mnogo toga drugog.

 

STOTINU I SEDAMNAESTO PITANJE

Kakav je opis predo

čavanja djela i polaganja računa iz Sunneta?

 

Odgovor: O tome ima mnogo hadisa, a jedan od njih su rije

či Poslanika s.a.v.s.: "Ko bude pitan o polaganju računa, bit će kažnjen." Rekla je Aiša r.a.: "A zar nije rekao Allah Uzvišeni: 'Pa će lahko polagati račun?' Poslanik s.a.v.s. odgovorio je: 'To je predočavanje djela.'" [Bilježi ga Buhari u poglavlju "Er-Rikak" 7:197, te Tirmizi 4:617, pod brojem 2426, i kaže: "Ovaj hadis je hasen sahih, a bilježi ga i Ahmed u Musnedu 6:127] I rekao je Poslanik s.a.v.s.: "Privest će se kafir-nevjernik na Sudnjem danu i bit će mu rečeno: 'Šta misliš da imaš zlata kolika je cijela zemlja, da li bi se iskupio time?' Odgovorit će: 'Da.' Pa će mu biti rečeno: 'Bio si pitan za ono što je lakše od toga.'" U drugoj predaji stoji: "Pitao sam te ono što je blaže od ovoga dok si bio u kičmi Ademovoj, da Mi ne pripisuješ druga, pa si ti to odbio, pa si pripisivao Meni druga." [Bilježi ga Buhari u poglavlju "Er-Rikak" 7:198, te Ahmed u Musnedu 3:218.] Rekao je Poslanik s.a.v.s.: "Nema od vas nijednog, a da neće sa njim pričati Njegov Gospodar, a između njega (Gospodara) i njega (roba) neće biti posrednika; pa će pogledati na svoju desnu stranu i neće vidjeti ništa drugo do svoja djela, pa će pogledati na lijevu stranu i neće ništa vidjeti ništa drugo osim ono što je pripremio, pa će pogledati ispred sebe i neće vidjeti ništa drugo do vatru u koju će biti bačen naglavačke. Pa bojte se vatre pa makar sa polovinom hurme, i makar sa lijepom riječju." [Muttefekun alejh, bilježi ga Buhari u poglavlju "Tevhid" 8:202, te Muslim u poglavlju "Zekat" 3:86.] O tome govore i drugi hadisi.

 

Comments on this page:
Comment posted by Soavioura, 03/21/2021 at 7:30am (UTC):
https://gcialisk.com/ - order cialisAdd comment to this page:
Your Name:
Your message:

 
  Today, there have been 146730 visitors (490746 hits) on this page! copyright by mU$A saint louis mo usa  
 
copyright by mU$A
This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free