WELCOME DOBRO DOSLI
   
  mU$A
  islamske zanimljivosti
 

 

Najduza sura u Kur'anu je Al-Bekare.

Prvi objavljeni ajeti su u suri El-Alek (Ikre).

Jedina sura u Kur'anu koja ne počinje sa bismillom je Et-Tewbe.

U Kur'anu ima 114 sura.

Sunnet je petkom učiti suru Kehf.

Sredina Kur'ana se nalazi u suri Kehf.

Sura Ihlas vrijedi trećinu Kur'ana.

Otac i majka Muhammeda a.s. su se zvali Abdullah i Amina.

Amidza Muhammeda a.s. se zvao Ebu Talib.

Muhammed a.s. je pripadao plemenu Kurejsija.

Kad mu je počela dolaziti objava, Muhammed a.s. je imao četrdeset godina.

Nadimak Muhammeda a.s. je bio El-Emin.

Muhammedova a.s. sestra po mlijeku se zvala Sejma.

Muhammed a.s. nije imao braće i sestara.

Prva Poslanikova a.s. zena se zvala Hatidza.

Prva bitka u kojoj su se muslimani borili bila je bitka na Bedru.

Hidzru sa Muhammedom a.s. je učinio Ebu Bekr.

Prije početka jela treba reći „bismillah".

Namaz je stub vjere.

Najmanju kaznu u dzehennemu će imati Ebu talib, Poslanikov a.s. amidza.

Fatiha je prva sura u Kur'anu.

En-Nas je zadnja sura u Kur'anu.

Potop je zadesio narod koji je zivio u doba Nuha a.s.

Ibrahim a.s. je za zivota bio bačen u vatru.

Poslanik Ejjub a.s. je imao najveća iskusenja.

Poslanik koji je rođen bez oca je Isa a.s.

Muhammed a.s. je preselio na Ahiret u 63. godini zivota.

Muslimani su u Spaniji bili skoro 800 godina.

Meleci Munker i Nekir su zaduzeni da ispituju ljude u kaburu.

Melek Israfil je zaduzen da puhne u sur.

Namaz u dzematu je vrijedniji za 25 i 27 puta od namaza u kući.

Levhi Mahfuz je ploča na kojoj je zapisano sta će biti.

Krsćani su zalutali u vezi jednog poslanika, ato je Isa a.s.

Jevreji su rekli da je Uzejra Allahov sin.

Ashabi su drugovi Poslanika sallallahu alejhi ve selleme.

Prvo sto je rekao Isa a.s. u besici je „Ja sam Abdullah, Allahov rob".

Havarijjuni su drugovi Isa a.s.

Dvadeset pet Poslanika je spomenuto u Kur'anu.

Nijedna zena nije bila Poslanik.

Muhammed sallallahu alejhi ve sellem je najodabraniji Poslanik.

Prvi mjezin u islamu se zvao Bilal ibn Rebbah.

Objava Muhammedu a.s. je počela u pećini Hira.

Vladar svih muslimana se zove halifa.

Tevrat je objavljen Musau a.s.

Zebur je objavljen Davudu a.s.

Indzil je objavljen Isau a.s.

Hakka i Kijame su imena za Sudnji dan.

Nar, Sekar i Dzehim su imena za dzehennem.

U Kur'anu ima 15 sedzdi itilaveta.

U suri Hadzdd se nalaze dvije sedzde itilavet.

Čovjeku će se u kaburu postaviti pitanja: Ko ti je Gospodar? , Koja ti je vjera? i Ko ti je poslanik?

Prvu strelu na Allahovom putu je ispalio Sa'd ibn Vekkas.

Ars drzi osam meleka.

Halid ibn Velid imao je nadimak Sejfullah.

Bitka na Hendeku se jos zove i Ahzab.

Muhammed a.s. je ranjen u bici na Uhudu.

U bici na Mu'ti je učestvovalo 200.000 Vizantijaca.

Sulejman a.s. je umro naslonjen na svoj stap u stojećem polozaju.

Najuzviseniji ajet u Kur'anu je Ajetul-Kursijj.

Sejtani ne ulaze u kuću u kojoj se uči sura Bekare.

Faraonova zena se zvala Asja.

Ideju o kopanju hendeka u bici Ahzab je dao Selman el-Farisi.

Djeca Muhammeda a.s. su se zvala: Kasim, Abdullah (Tahir), Ibrahim, Zejneb, Fatima, Rukajja i Ummu Kulsum.

Pokrivanje zene je propisano pete godine po Hidzri.

Neke od mu'dziza Muhammeda a.s.: Kur'an, raspolovljenje Mjeseca, nazivanje selama od strane kamenja, izviranje vode iz njegovih prstiju...

Nuh a.s. je zivio 950 godina.

Sinovi Adema a.s. su se zvali Kabil i Habil.

Ugovor između Allaha i dusa svih ljudi zove se Misak.

Dio koji neće istruhnuti u kaburu je repna kost (repnjača).

Ruknovi braka su: supruga, suprug, zastupnik (velijj), oblik (forma, ponuda i prihvatanje) i svjedoci.

Meleci ne ulaze u kuću u kojoj su pas i slika (sa likovima).

Ruknovi abdesta su: nijjet, pranje ruku do iza laktova, potiranje kose, pranje nogu do iza članaka, pridrzavanje redoslijeda. (El-Maide, 6)

Zeni je za vrijeme hajda i nifasa zabranjeno: namaz, doticanje Mushafa, boravak u mesdzidu i polni odnos sa muzem.

U Kur'anu ima trideset dzuzeva.

Zenu udaju četiri stvari: ljepota, porijeklo, bogatstvo i vjera.

Najveći ogranak imana je reći „La ilahe illallah".

Najmanji ogranak imana je ukloniti smetnju (prepreku) sa puta.

Ako prespavamo namaz ili ga zaboravimo klanjati, moramo ga naklanjati.

Najbolji poznavalac halala i harama među ashabima bio je Muaz ibn Ubejdullah.

Duboki san pri kome je čovjek nesvjestan, jedna je od stvari koja kvare abdest.

Meleki se smjenjuju u vrijeme sabah i ikindije namaza.

Prvi poslanik koji će biti obučen na Sudnjem danu je Ibrahim a.s.

Namaz u Haremu Ka'be je vrijedniji 100.000 puta nego namaz u drugim mesdzidima.

Drugi naziv za aksam namaz je „dnevni vitr".

Prvi mesdzid u islamu je Mesdzidul Kuba.

Narodu Benu Israil je naređeno da zakolje kravu.

U mesdzid se ulazi desnom nogom, a izlazi se lijevom.

U WC se ulazi lijevom nogom a izlazi desnom.

Muhammed a.s. je tri godine tajno pozivao u islam.

Ebu Sufjan je bio vođa Kurejsija na Uhudu.

Kabu su sagradili Ibrahim a.s. i Ismail a.s.

U bici na Uhudu, Ebu Dudzane je nosio sablju Poslanika a.s.

Sehid će u Dzennetu imati sedamdeset i dvije hurije.

alkoholu su objavljena tri ajeta.

Prvi ajet objavljen o hrani je u suri El-En'am.

Otac Ibrahima a.s. se zvao Azer.

Muhammed a.s. je četiri puta obavio umru.

Allah dz.s. je na Bedr poslao hiljadu meleka.

Sura Enfal govori o bici na Bedru.

Kazna za blud neozenjenog (neudate) je stotinu udaraca i progonstvo iz mjesta boravka na godinu dana.

Kazna za homoseksualca i općenje sa zivotinjama je smrt, bez obzira bio ozenjen ili ne.

Kazna za blud se spominje u suri Nur.

Na sunnetu sabah namaza, sunnet je učiti sure Kafirun i Ihlas.

Kazna za konzumiranje alkohola je četrdeset udaraca a kadija moze povećati do osamdeset.

Mejjita (mrtvaca) do kabura prate tri stvari: porodica, imetak i djela. Samo djela ostaju s njim.

Između čovjeka i kufra (nevjerstva) je ostavljanje namaza.

Meleki su okupali Hanzalu ibn Amra.

Klanje kurbana povodom rođenja djeteta zove se akika.

Ruknovi hadza su: ihram, tavaf, sa'j i Arefat.

Noć Lejletul Kadr je vrijednija od 1000 mjeseci.

Sunnet je postiti sest dana sevvala, deveti i deseti dan Muharrema, ponedeljkom i četvrtkom i „bijele" dane.

Kibur je nepriznavanje istine i potcjenjivanje ljudi.

Kad Allah dz.s. vrati Isa a.s., on (Isa a.s.) će: ubiti Dedzdzala, slomiti krst, ubiti svinju i ukinuti dzizju.

Otac Musa a.s. se zvao Imran.

Ramazanski bajram traje tri dana.

Kurban-bajram traje četiri dana.

Dzehennem će biti potpaljen hafitom, bogatasem i mudzahidom.

Planina na koju se nakon potopa iskrcao Nuh a.s. zove se Dzudijj.

Narodu Ad je poslat poslanik Hud a.s.

Narodu Semud je poslat poslanik Salih a.s.

U Medjen je poslat poslanik Zuajb a.s.

Od dva poslanika su zene bile nerotkinje: od Ibrahima a.s. i od Zekerijjaha a.s.

Sa gibetom (ogovaranjem) se uspoređuje jedenje mesa umrlog brata.

Allahu dz.s. najmrze dozvoljeno djelo je razvod braka.

Nije dozvoljeno ozeniti dvije sestre.

Čovjek će na Sudnjem danu biti prvo pitan za namaz.

Prva zena koja je ubila nevjernika na Allahovom putu se zvala Safijja bint Abdul Muttalib.

Najviše hadisa od Poslanika a.s. je prehio Ebu Hurejre r.a.

U suri Tevbe se spominju bitke Tebuk i Hunejn.

Zanimanje Davuda a.s. je bilo izrađivanje pancira.

Zanimanje Zekerijja a.s. je bilo stolarstvo.

Adabi ulaska u kuću su: ne ulaziti bez dozvole, kucati tri puta, ne gledati kroz prozor ili ključaonicu ili prisluskivati i pri ulasku poselamiti ukućane.

Najbogatiji čovjek Faraonovog naroda zvao se Karun.

Dva medinska plemena koja su ratovala između sebe prije islama su Evs i Hazredz.

Kraljica iz doba Sulejmana a.s. koja je primila islam zvala se Belkisa.

Muhammed a.s. je rođen u mjesecu rebiul evvel.

Omer r.a. je čuo suru Ta-Ha i primio islam.

Jedini poslanik koji nije umro je Isa a.s.

Riječ ramadan se jednom spominje u Kur'anu.

Muhammed a.s. je prije preseljenja na Ahiret vidio Dzennet i Dzehennem.

Ibrahim a.s. je rođen u pećini u vrijeme kralja Nemruza.

Isa a.s. je, Allahovom dozvolom, liječio gubave i ozivljavao mrtve.

U suri Mudzadele je u svakom ajetu spomenuto Allahovo dz.s. ime.

Dio vojske koji je pogrijesio u bici na Uhudu bili su strijelci.

Zena koja je rasporila utrobu mrtvom Hamzi r.a. zvala se Hinda.

Kad je Poslanik a.s. učinio hidzru, mjesto njega je u postelji ostao Alija r.a.

Zadnji pohod Muhammeda a.s. bio je Tebuk.

Sehidi će u Dzennetu pozeljeti da se vrate na dunjaluk. (da bi jos jednom poginuli na Allahovom putu)

Allah dz.s. će sehidu oprostiti sve osim duga.

Munafici (licemjeri) će biti u najgorim stupnjevima Dzehennema.

Meleci koji su poučavali sihru zovu se Harut i Marut.

Zaklinjanje nečim drugim osim Allahom je sirk.

Meleci su stvoreni prije čovjeka.

U narodu Luta a.s. je bilo mnogo homoseksualaca.

Kad se izađe iz nuznika kaze se: Gufraneke.

Sehid će se na Sudnjem danu moći zauzimati za sedamdeset svojih rođaka.

Pri oblačenju, prvo se oblači desna strana.

Esma bint Ebu Bekr nosi ime „Vlasnica dva pojasa".

Ko sakrije znanje na dunjaluku biće bičevan bičevima od vatre u Dzehennemu.

Bedem između Dzenneta i Dzehennema zove se E'araf.

Hatidzi r.a. je prenesen selam od Allaha dz.s. i poruka da ima kuću u Dzennetu.

Poslijepodnevni odmor (spavanje) zove se kajlula.

Zidovi su upoređeni s magarcom koji nosi knjige.

 

 

Zajednički naziv za sve zene Muhammeda a.s. je „majke mu'mina".

Allah dz.s. je prvo stvorio pero.

Kome Allah dz.s. zeli dobro, pouči ga propisima vjere.

Sest stvari je dato samo Muhammedu a.s.: moć posebnog izrazavanja, potpomognut je strahom protiv neprijatelja na daljini od mjesec dana hoda, ratni plijen, Zemlja je učinjena čistom i čistećom, poslan je svim stvorenjima i on je kraj poslanstva.

Najvise se Allaha boje od njegovih robova učeni.

Dvije dzennetske rijeke na dunjaluku su Nil i Eufrat.

Najvisi dio Dzenneta se zove Firdevs.

Uhud, Lubnan, Sinaj i Dzudijj su dzennetske planine na dunjaluku.

Qur'an je Allahov dz.s. govor.

Sejtanu mozemo stijesniti prolaze postom.

Prvi čovjek je stvoren od zemlje.

Vrata u Dzennetu na koja će ulaziti postači zovu se Rejjan.

Muhammed a.s. će prvi ući u Dzennet.

Bez polaganja računa u Dzennet će ući sedamdeset hiljada ljudi.

Dzennet ima osam vrata.

Na Sudnjem danu će Isa a.s. i sejtan odrzati hutbe.

Dzehennem ima sedam vrata.

Neki od načina da se otjera sejtan: euzubillahi... , Ajetul-kursija, učenje sura Felek i Nas, ezan, učenje Kur'ana....

Neki od velikih grijeha: sirk, blud, neposlusnost roditeljima, alkohol....

Meleci su stvoreni od svjetlosti.

Dzini su stvoreni od vatre.

Sabur je u Kur'anu spomenut na oko 90 mjesta.

Knjiga sa zapisanim dobrim djelima zove se Illijjun.

Narod Semud je unisten strasnim glasom.

Narod Ad je unisten ledenim i silovitim vjetrom.

Lutov narod je unisten vjetrom punim pjeska.

Medina se prije islama zvala Jesrib.

Godina u kojoj su na Ahiret preslili Ebu Talib i Hatidza. r.a. naziva se „godina tuge"

Hadzerul esved, kamen uzidan u Kabu, prije je bio bijel.

Hamzu r.a. ubio je čovjek po imenu Vahzijj.

Čovjek koji je prvi pisao perom je Idris a.s.

Od Poslanikovih a.s. ashaba zadnji je na Ahiret preselio Tufejl ibn Amr, 110. g.H.

U Amme dzuzu (30. dzuz) ima trideset i sedam sura.

Kada je hadis „muttefekun alejhi", znači da ga biljeze i Buharija i Muslim.

Muhammedu a.s. su od dunjalučkih stvari bile najdraze zene i mirisi.

Kad čovjek kihne treba reći „elhamdulillah".

„Davudov post" je da čovjek jedan dan posti a jedan dan mrsi.

Alkohol je majka svih zala.

Sure Felek i Nas su objavljene kad je opsihirem Muhammed a.s.

Zijevanje je od sejtana, a kihanje je od Allaha dz.s.

Pet velikih predznaka Sudnjeg dana: Isa a.s. , Jedzudz i Medzudz, Dubbetul erd, izlazak Sunca sa zapada i Dedzdzal.

Narod Benu Israil je pretvoren u majmune i svinje.

Razvod Zejnebe i Zejda r.a. se spominje u Kur'anu.

Dedzdzal će biti ubijen u Kudsu.

Isa a.s. će biti spusten u Damasku, na munaru Emevijske dzamije.

Isa a.s. će umrijeti i biti ukopan u Medini.

Ubistvo Osmana r.a. je jedan od znakova Sudnjeg dana.

Narod Benu Israil je od Musa a.s. trazio da vidi Allaha dz.s.

Kad je Musa a.s. udario stapom po zemlji, izbilo je dvanaest vrela (izvora).

Na Dedzdzalovom čelu će pisati KAFIR.

Čovjek je Allahu dz.s. najblizi dok je na sedzdi.

Allah dz.s. kaze za sejtana da nam je otvoreni neprijatelj.

Prva kibla muslimanima bila je u Kudsu (Jerusalem).

Ljudi mnogo zanemaruju dvije Allahove blagodati: zdravlje i slobodno vrijeme.

Bolje je da čovjek sjedne na zeravicu i da progori odjeću nego da sjedne na kabur.

Mekruh (pokuđeno) je spavati između aksama i jacije.

Pokuđeno je reći „Zlo mi je", treba reći „Muka mi je".

Vrijeđanje muslimana je grijeh a njegovo ubistvo je kufr (nevjerstvo).

Treba podsticati ljude da na samrti kazu LA ILAHE ILLALLAH.

Kada ti krsćan nazove selam odgovori mu sa „ve alejkum".

Sure talak i Tahrin počinju sa „O Vjerovjesniče..."

Zavist unistava dobra djela kao sto vatra sagorijeva drva.

Slijep čovjek moze biti imam.

Za muskarce je zadnji saff najmanje vrijedan.

Za zene je prvi saff najmanje vrijedan.

Ebu „Ubejde" Amr ibn Dzerrah je ubio svoga oca na Bedru.

Munafici se lijeno dizu na namaz i malo spominju Allaha dz.s.

Isra' i Mi'radz su se desili dvije godine prije Hidzre.

Muslimani su prvi katapult zarobili u bici na Hajberu.

Računanje vremena prema lunarnom kalendaru uveo je halifa Omer ibn Hattab.

Spavaču dok se ne probudi, djetetu dok ne postane punoljetno i ludaku dok ne počne razmisljati , ne pisu se djela.

Mushaf je tim imenom prvi nazvao Ebu Bekr r.a.

Drzavnu blagajnu (bejtul mal) prvi je uspostavio Ebu Bekr r.a.

Omer ibn Hattab r.a. je kao halifa noću obilazio ljude da vide kako zive.

Allah dz.s. je čovjeku blizi od vratne zile kucavice.

Većina dzennetlija su (dunjalučki) siromasi.

Islamski hilafet ukinuo je Mustafa Kemal Ataturk 1924. godine.

Najjači je čovjek koji sebe obuzda u srdzbi.

Umra u mjesecu ramazanu ima vrijednost hadza.

U vrijeme dzahilijjeta, Hatidza r.a. imala je nadimak Tahira (Čista).

Najkraća sura u Kur'anu je sura Kevser.

Zadnji mjesec u hidzretskoj godini je zul-hidzdze.

Ne treba se mnogo smijati jer smijeh umrtvljuje srce.

Hatidza r.a. preselila na ahiret u sezdeset petoj godini zivota.

Muhammed a.s. je učestvovao u dvadeset osam bitaka.

Najmlađi islamski vojskovođa je bio Usame ibn Zejd r.a.

Muhammedova a.s. sablja zvala se Zulfikar.

Kabu je prva prekrila svilom Ummu Abbas Abdul Muttalib r.a.

Allah dz.s. je nadahnuo pčelu.

Dzennet je prekriven (okruzen) dunjalučkim neprijatnostima, a dzehennem je okruzen (prekriven) dunjalučkim ugodnostima.

Jahalica na kojoj je Muhammed a.s. učinio Isra i Miradz zvala se Burak.

Allahu najmrza mjesta su pijace.

Ko sakrije sramotu muslimana na dunjaluku, Allah dz.s. će sakriti njegovu na Sudnjem danu.

Treba iskoristiti pet stvari: zivot prije smrti, zdravlje prije bolesti, slobodno vrijeme prije zauzetosti, mladost prije starosti i bogatstvo prije siromastva.

Allahu dz.s. najdraza mjesta su mesdzidi.

Ko okrene glavu od islama biće prozivljen slijep.

Kur'an je sakupljen u Mushaf za vrijeme hilafeta Osmana r.a.

Onaj čije zadnje riječi budu LA ILAHE ILLALLAH ući će u Dzennet.

Abdullah ibn Mesud r.a. je prvi javno učio Kur'an u Mekki.

Zadnji objavljeni ajet je 281. ajet sure bekare.

Furkan, Kitab, Zikr... su neki od naziva za Kur'an.

Ezzubejr ibn Avvaz r.a. je prvi izvukao sablju na Allahovom dz.s. putu.

Za vrijeme halife Omera ibn Abdul Aziza se nije imao kome dati zekat (ljudi su bili imućni).

Zena moze dobrovoljno postiti samo uz muzevu dozvolu.

Prva dzamija sa munarom bila je Emevijska dzamija u Damasku.

Aisa r.a. je, od zena, prenijela najvise hadisa od Muhammeda a.s.

Velid ibn Mugire je prvi skinuo obuću u Haremi serifu u Mekki.

Klanjanje teravih namaza u dzematu je počelo za vrijeme halife Omera ibn Hattaba.

Kad zena namirisana prođe ulicom, a drugi osjete njen miris, ima status bludnice.

Prvi namaz u kojem su se muslimani okrenuli prema Mekki bio je ikindija.

 

Comments on this page:
Comment posted by towAutofe, 07/09/2021 at 12:18am (UTC):
<a href=https://gcialisk.com/>generic cialis cost</a>Add comment to this page:
Your Name:
Your message:

 
  Today, there have been 152784 visitors (530992 hits) on this page! copyright by mU$A saint louis mo usa  
 
copyright by mU$A
This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free